Головне меню

Використана література:

Правознавство - Правознавство: Навчальний посібник
76

Використана література:

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 64.

Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Закон України „Про громадянство України” від 18 вересня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №13. – Ст. 65.

Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 58.

Навчальна:

Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000. – 734 с.

Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. і доповн. – К.: Атіка, 2006. – 568 с.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 2-е вид., перероб. та допов. – 510 с.

Додаткова:

Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 383 с.

Журавський В.С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины. – 2-е изд. исправ. и доп. – К.: Парламентское издательство, 2003. – Кн. 1. – 400 с.

Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України

: Правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя. – К.: Логос, 2005.

Тодика Ю.М. Конституція України – Основний Закон держави і суспільства: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2001. – 328 с.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук