Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
213

В. Е. Теліпко

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

 

Рецензенти:

Біленчук П. Д. — кандидат юридичних наук, професор Київського національного університету внутрішніх справ;

Ємельянова Л. В. — кандидат юридичних наук, доцент, заступник ди рек тора Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії;

Шаталюк С. Д. — начальник Головного управління юстиції в Мико­лаївській області, заслужений юрист України.

 

Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

 

Це видання є першим повноцінним, цілісним і систематизованим збірником навчально-методичного матеріалу з курсу «Конституційне та конституційно-проце­суальне право Укра їни».

На основі узагальнення та систематизації теорії та практики сучас ного консти­туційного процесу і базових законодавчих положень у на вчальному посібнику роз­криваються актуальні питання

функціонування системи права та дії механізму правового регулювання в межах конститу ційного та конституційно-процесуального права України.

Навчальний посібник підготовлений на основі навчальної програ ми курсу від­повідно до чинного законодавства України.

Навчальний посібник розрахований на студентів юридичних ви щих навчальних закладів, які вивчають конституційне та конституційно-процесуальне право Укра­їни, викладачів, пошукачів і науковців, фахових юристів, які практикують у сфері конституційних правовідносин, а також усіх, хто цікавиться питаннями теорії і практики новітнього конституцій ного процесу та державно-правового будівництва в Україні.

Наступна >
 
Авторизація
Пошук