Головне меню

Порядок висування кандидатів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
86

Порядок висування кандидатів

Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сіль­ського, селищного, міського голови розпочинається за 70 днів і закін­чується за 40 днів до дня місцевих виборів.

Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на поса­ду сільського, селищного, міського голови реалізується виборцями через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування. Місцева організація партії або виборчий блок організацій партій, утворений відповідно до закону, може висувати кандидатів на місце­вих виборах за умови, що зазначені організації партій зареєстровані у встановленому законом порядку, а відповідні партії зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п’ять днів до дня виборів.

Громадянин України, який має право бути обраним депутатом або сільським, селищним, міським головою, може самовисуватися кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі, канди­датом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом по­дання заяви до відповідної територіальної виборчої комісії із зазна­ченням округу, де громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.

Одна і та ж особа може одночасно балотуватися кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного чи міського голови, канди­датом у депутати Верховної ради автономної республіки Крим та кандидатом у депутати інших місцевих рад. однак одна і та ж особа не може одночасно балотуватися більше ніж у одному окрузі по ви­борах до відповідної сільської, селищної ради.

Особа може бути висунута кандидатом лише місцевою організа­цією (місцевими організаціями) однієї партії (місцевими організаці­ями партій, що входять до одного блоку).

Районна організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду сільського, с

елищного, міського (міста районного значення) голови в кожній територіальній громаді, що входить до складу району;

по одному кандидату у депутати в кожному виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної ради, що входять до складу району;

виборчий список кандидатів у депутати в кожному багато­мандатному окрузі по виборах відповідних міських (міст ра­йонного значення) рад;

виборчий список кандидатів у депутати районної ради у кіль­кості, що не перевищує кількість депутатів у районній раді.

Міська організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду міського голови;

кандидатів у депутати міської ради у кількості, що не переви­щує кількість депутатів у міській раді.

Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де створені районні у місті ради, може також висунути кандидатів у де­путати до районних у місті рад у кількості, що не перевищує кількість депутатів відповідно у кожній районній у місті раді.

Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кан­дидатів у депутати до районної у місті ради, якщо міська організація цієї ж партії (виборчий блок за участі міської організації цієї партії, виборчий блок за участі міських організацій тих же партій) не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення списку кандидатів до районної у місті ради у передбачений законом спосіб.

Обласна організація партії (блок) може висунути кандидатів у депутати по виборах обласної ради у кількості, що не перевищує кіль­кості депутатів в обласній раді.

Республіканська в автономній республіці Крим організація пар­тії (блок) може висунути кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної ради автономної республіки Крим у кількості, що не пе­ревищує кількості депутатів у Верховній раді автономної республі­ки Крим.

Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком — на міжпартійних зборах (конференціях) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.

Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою ви­сування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізні­ше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів (конференції). На та­ких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відпо­відних територіальних виборчих комісій.

Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як за 95 днів до виборів публікують у друкованих засобах масової ін­формації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в уста­новленому законом порядку.

Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може бути утворений на загальнодержавному або місцевому рівні. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України “про вибори народних депутатів України”. поширення повноважень утво­реного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) та в угоді про утворення виборчого блоку. повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюються на всі види місцевих виборів на території України, у тому числі в адміністративно-територіальних одиницях, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку.

Виборчий блок місцевих організацій партій може бути утворе­ний місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, які не утворили блоку на загальнодержавному рівні, або якщо повно­важення утвореного блоку не поширюються на місцеві вибори, і ці місцеві організації партій не входять до іншого блоку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук