Головне меню

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК // А

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
77

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

— А —

Абсентеїзм (лат. absentia — відсутність) — це байдуже ставлення лю­дей до реалізації своїх політичних прав, свідоме ухилення від здій­снення своїх громадянських обов’язків, передусім від участі у ви­борах, що розглядається як одна з форм пасивного протесту проти виборчої системи і політичної системи суспільства взагалі.

Абсолютне вето — це право глави держави відхилити ухвалений пар­ламентом законопроект, внаслідок чого він автоматично знімається з парламентського розгляду і не може бути прийнятий повторно.

Адхок (лат. ad hoc — для цього, стосовно цього, для певного випад­ку) — принцип парламентської практики, який дозволяє Верхо­вній раді України у разі необхідності прийняти рішення про од­норазове відхилення від процесуальних процедур, передбачених її регламентом.

Акламація (лат. Acclamo — виголошую) — це спосіб ухвалення рішен­ня представницьким органом влади без підрахунку голосів — на основі реакції депутатів, що виявляється у відповідних вигуках чи репліках.

Активне (лат. activus — діяльний) виборче право — це право грома­дянина обирати своїх представників до органів публічної влади.

Альтернативна (фр. alternat — чергування; від лат. alternus — змін­ний, інший) (невійськова) служба — це державна служба поза Збройними силами та іншими військовими формуваннями, що запроваджується замість проходження строкової військової служ­би і має на меті виконання обов’язку перед суспільством, на яку направляються громадяни, проходження військової служби якими є неможливим, оскільки суперечить їхнім релігійним переко­нанням, а самі вони належать у зв’язку з цим до релігійних органі­зацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

align: justify;">Альтернативні законопроекти — це законопроекти, які містять поло­ження, що регулюють однакове коло питань та повторюють за сво­єю суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин.

Апатрид (гр. — той, хто не має вітчизни) — це особа без грома­дянства, тобто особа, яку жодна держава не вважає своїм громадя­нином (підданим).

Армія (фр. агтёе — військо; від лат. armare — озброювати) — це су­купність збройних сил певної держави.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук