Головне меню

М

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
42

— М —

Мажоритарна (фр. majorit? — більшість) виборча система — це сис­тема виборів, яка базується на принципі, за якого обраними вважа­ються ті кандидати, які одержали передбачену законом більшість голосів виборців виборчого округу, в якому вони балотувалися; решта ж кандидатів вважаються необраними.

Мандатарій — особа, яка одержала мандат.

Мандатна система голосування — це система, за якою кожен голо­суючий може мати кілька голосів, відповідно до чисельності орга­нізації, яку він представляє.

Маніфестація (лат. manifestatio — виявлення, прояв) — це публічний масовий виступ для проголошення ідей, солідарності, протесту, що здійснюється шляхом зібрань прихильників певної ідеї, однодум­ців, через скандування лозунгів, закликів, виголошення промов, і проводиться у формі зборів, мітингів, походів чи демонстрацій.

Міністерство (лат. ministerium — служба, посада) — це галузевий ор­ган державного управління, що є центральним органом виконав­чої влади, керівник якого входить до складу уряду.

Міністр (фр. — ministre, від лат. minister — слуга) — це посадова особа, яка є членом уряду і, як правило, очолює профільне міністерство (виняток в Україні становить Міністр Кабінету Міністрів, який очолює секретаріат Уряду).

Місцеве самоврядування — це особливий вид управління, реалізація гарантованого законом права територіальних спільнот громадян і органів, яких вони обирають, самостійно, під свою відповідаль­ність і від свого імені вирішувати всі питання місцевого значення, діючи в рамках закону і виходячи з інтересів населення. В Укра­їні місцеве самоврядування визнається гарантованим державою правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кіл

ькох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцевий референдум — це форма вирішення територіальною гро­мадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлен­ня (голосування).

Мітинг (англ. meeting — збори, зустріч) — це мирне публічне зібрання громадян з метою вияву свого ставлення чи позиції до внутріш­ньої чи зовнішньої політики держави, рішень органів публічної влади та їх посадових осіб і висунення вимог щодо проведення цієї політики або вжиття заходів у зв’язку з певними подіями внутріш­ньодержавного чи міжнародного життя.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук