Головне меню

КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.2
128

КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

1917 p., 23-27 лютого - Лютнева революція в Петрограді.

1917 p., 2 березня - зречення Миколи II престолу.

1917 p., 3-4 березня - утворення Центральної Ради.

1917 p., березень-квітень-утворення Рад робітничих, солдатських та селянських депутатів в Україні.

1917 p., 6-8 квітня - Всеукраїнський національний з’їзд.

1917 p., 5-8 травня -1 Всеукраїнський військовий з’їзд.

1917 p., 28 травня - 2 червня -1 Всеукраїнський селянський з’їзд.

1917 p., 10 червня -1 Універсал Центральної Ради.

1917 р., 15 червня - створення Генерального Секретаріату Центральної Ради.

1917 p., 3 липня - II Універсал Центральної Ради.

1917 p., 11-14 липня - Український робітничий з’їзд.

1917р., 16липня - затвердження Малою Радою Статуту Генерального Секретаріату.

1917 p., 4 серпня - затвердження Тимчасовим урядом (Петроград) “Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріато­ві Тимчасового Правительства на Україні”.

1917 p., 7 листопада - III Універсал Центральної Ради. Проголо­шення Української Народної Республіки (УНР) у складі федеративної Росії.

1917 p., 19 листопада - Закон Центральної Ради про амністію.

1917 p., 25 листопада - Закон про виключне право Центральної Ради видавати законодавчі акти УНР. - ухвала Генерального Секретаріату про друкування грошей УНР.

1917 p., 2 грудня - Закон про утв

орення Генерального суду УНР.

1917 p., 3 грудня-Маніфест Раднаркому (Петроград) до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.

1917 p., 4 грудня - відповідь Генерального Секретаріату на ультиматум РНК.

1917 p., 9 грудня - закони Центральної Ради про державні кошти УНР, про Головну скарбницю та Державний банк України, про скасування Дворянського й Селянсько­го банків та повернення зиску з цукрової монополії на користь УНР.

1917 p., 11-12 грудня - І Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові. Прого­лошення України Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.

1917 p., 17 грудня - утворення радянського уряду України - Народного Секретаріату.

1917 p., 23 грудня-закони Центральної Ради “Про умови обсадження і порядок обрання суддів Генерального та Апеляційного судів” та “Про упорядження прокураторського нагляду на Україні”.

1917 p., 25 грудня-постанова Народного секретаріату (Харків) про формування частин Червоної гвардії для боротьби проти Центральної Ради й Каледіна.

1917 p., 26 грудня-постанова Генерального Секретаріату про створення армії УНР на засадах добровільності та оплати.

1918 p., 3 січня - Закон Центральної Ради “Про утворення добровільного війська (армії).

1918 p., 9 січня - IV Універсал Центральної Ради. Проголошення повної самостійності УНР. Перейменування Генерального Секретаріату на Раду Народних Міністрів. - Закон Центральної Ради “Про національно-персональну автономію”.

1918 p., 18 січня - Земельний закон, затверджений Центральною Радою.

1918 p., 9 лютого - мирний договір УНР із країнами Четверного союзу.

1918 p., 2 березня - Закон про громадянство УНР.

1918 p., 3 березня - підписання РНК РСФРР Брестського мирного договору. Визнання відокремлення України від Росії.

1918 p., 6 березня-Закон про адміністративно-територіальний устрій УНР.

1918 p., 25 квітня - запровадження в Україні німецьких військово-польових судів.

1918 p., 29 квітня - затвердження Малою Радою Конституції УНР - державний переворот в Україні й перехід усієї повноти влади до П. Скоропадського, проголошено­го на Всеукраїнському хліборобському з’їзді гетьманом. “Грамота до всього українського народу” і “Закони про тимчасовий державний устрій України”.

1918 p., 27 травня - Закон “Про право на врожай 1918 р. на терито­рії Української держави”.

1918 p., 21 червня - Закон “Про організацію судово-військових установ та їх компетенцію”.

1918 p., 1 липня - Закон про українське громадянство.

1918 p., 8 липня - Закон “Про Державний Сенат”, Тимчасовий закон “Про заходи боротьби з розладнанням сільського господарства”.

1918 p., 15 липня - Закон “Про передачу хліба врожаю 1918 р. в роз­порядження держави”.

1918 p., 24 липня - Закон про загальний військовий обов’язок.

1918р., 1 серпня- Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби й пере­бування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України.

1918 p., 16 жовтня - універсал Гетьмана про відновлення козацтва.

1918 р., 18 жовтня - створення Української Національної Ради у Львові.

1918 p., 9 листопада-утворення УНРадою виконавчого органу влади - Державного Секретаріату.

1918 p., 13 листопада - тимчасовий Основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії, ухвалений УНРадою. - Закон УНРади про обов’язкову військову службу громадян ЗУНР.

1918 p., 13-14 листопада - утворення Директорії УНР на чолі з В. Винниченком.

1918 p., 16 листопада - Тимчасовий закон “Про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки”.

1918 p., 3 грудня - Декрет УСРР “Про організацію Всеукраїнської Надзвичайної Комісії”.

1918 p., 14 грудня - передвступний договір між УНРадою ЗУНР і Директорією УНР про об’єднання. - Гетьман П. Скоропадський зрікається влади.

1918 p., 26 грудня - Декларація Директорії УНР.

1919 p., 11 січня - Декрет УСРР “Про порядок націоналізації підприємств”.

1919 p., 22 січня - проголошення Акта возз’єднання УНР і ЗУНР у єдину соборну Україну.

1919 p., 23-28 січня - Конгрес трудового народу.

1919 p., 29 січня - перетворення Тимчасового робітничо-селянського уряду України на Раду народних комісарів (РНК).

1919 p., 20 лютого - “Тимчасове положення про народні суди і ре­волюційні трибунали УСРР”.

1919 p., 6-10 березня - III Всеукраїнський з’їзд Рад. Затвердження незалежності УСРР. Прийняття Конституції УСРР.

1919 p., 1 червня - Декрет Всеросійського ЦВК про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусі для боротьби проти імперіалістів.

1919 p., 11 грудня - утворення в Москві Всеукраїнського ревкому.

1920 p., 5 лютого - прийняття Всеукрревкомом закону про землю.

1920 p., 9 травня - Закон ВУЦВК про утворення комнезамів.

1920 p., 4 серпня - введення в дію на території УСРР “Керівних начал з кримінального права РСФРР”.

1920р., 12 листопада - ухвалення Радою Народних Міністрів Законів “Про тимчасове верховне управління та поря-док законодавства в УНР”, “Про Державну Народну Раду УНР”.

1920 p., 28 грудня - Союзний робітничо-селянський договір між РСФРР і УСРР.

1921 p., 27 березня - Постанова ВУЦВК “Про заміну продовольчої розверстки натуральним податком”.

1922 p., 28 червня - Положення про прокурорський нагляд.

1922 p., 2 жовтня - Положення про адвокатуру.

1922 p., 16 грудня - Положення про судовий устрій УСРР.

1922 p., 30 грудня -1 з’їзд Рад СРСР. Утворення Союзу РСР.

1922-1929 pp. - перша кодифікація радянського законодавства. Кодекси УСРР: земельний, кримінальний, кримінально-процесуальний, цивільний, про працю, про народну освіту (1922), цивільний процесуальний (1924), виправно-трудовий (1925), про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану (1926), адміністративний, кримінальний, кримінально-процесуальний (1927), цивільний процесуальний (1929).

1923 p., 1 серпня - Постанова ВУЦВК і РНК УСРР “Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови”.

1924 p., 23 лютого - Положення про товарні біржі.

1924р., 13 серпня - Положення про Державне політичне керування (ДІЖ) УСРР.

1924 p., 12 жовтня - Постанова ВУЦВК “Про утворення Автономної Молдавської СРР”.

1924 p., 31 січня - затвердження II з’їздом Рад СРСР Основного Закону (Конституції) СРСР.

1929 p., 7-15 травня - XI Всеукраїнський з’їзд Рад. Прийняття Конституції УСРР.

1930 p., 5 квітня - Постанова ВУЦВК і РНК УСРР “Про заборону орендувати землю й застосовувати найману працю в поодиноких селянських господарствах у районах суцільної колективізації”.

1932 p., лютий-Постанова ВУЦВК про перехід на триступеневу адміністративно-територіальну систему управління: район-область-центр.

1932 p., 7 серпня-Закон СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”.

1933 p., 17 грудня - Положення про Прокуратуру Союзу РСР.

1934 p., 16 липня - Постанова ЦВК СРСР “Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ”.

1934 p., 5 листопада - Постанова Президії ЦВК і РНК СРСР “Про Особливу нараду при НКВС СРСР”.

1934р. 1 грудня- Постанова ЦВК СРСР “Про виключний порядок судочинства у справах про терористичні акти”.

1937 p., 30 січня - Конституція УРСР, затверджена XIV Всеукраїнським з’їздом Рад.

1938 p., 16 серпня - Закон СРСР ”Про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік”.

1938 p., 20 грудня - Постанова РНК СРСР “Про введення трудових книжок”.

1939 p., 23 серпня - Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом.

1939 p., 1 вересня - початок Другої світової війни.

1939 p., 27 жовтня - прийняття Народними Зборами Західної України Декларацій про встановлення радянської влади в Західній Україні та про прийняття Західної України до складу СРСР і включення її до складу УРСР.

1939 p., 1 листопада - Закон СРСР про включення Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з УРСР.

1940 p., 2 серпня - Закон СРСР “Про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки”.

1941 p., 22 червня - початок Великої Вітчизняної війни. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про воєнний стан”.

1941 p., 30 червня-утворення Державного Комітету Оборони СРСР (ДКО).

1942 p., 30 травня - утворення Центрального штабу партизанського руху.

1942 p., 14 жовтня - утворення ОУН Української повстанської армії (УПА).

1944 p., 4 березня - Закон УРСР “Про утворення союзно-республіканського Наркомату закордонних справ УРСР”.

1945 p., 27 квітня - включення Української РСР до складу перших членів ООН.

1945 p., 29 червня - Договір між СРСР і Чехословацькою Республі­кою про возз’єднання Закарпатської України з Українською РСР.

1945 p., 4 вересня - скасування ДКО.

1946 p., 19 березня - перетворення РНК УРСР на Раду Міністрів УРСР.

1947 p., 26 травня - Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про скасування смертної кари”.

1950 p., 12 січня - Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про засто­сування смертної кари до зрадників Батьківщини, шпигунів, підривників-диверсантів”.

1954 p., 26 квітня - Закон СРСР “Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР”.

1955 p., 24 травня-Положення про прокурорський нагляд в СРСР.

1956 p., 30 червня - Постанова ЦК КПРС “Про подолання культу особи та його наслідків”.

1956 p., 14 липня - Закон СРСР “Про державні пенсії”.

1957 p., 11 лютого - Закон СРСР “Про віднесення до відання союзних республік розв’язання питань обласного, крайо­вого адміністративно-територіального устрою”.

1958 p., 25 грудня - Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік.

1960 p., 30 червня - Закон УРСР про судоустрій.

1960-ті - 1980-ті роки - друга кодифікація радянського законо­давства. Кодекси УРСР: кримінальний, кримінально-процесуальний (1960), цивільний, цивільно-про­цесуальний (1963), про шлюб та сім’ю (1969), земельний, виправно-трудовий (1970), про працю (1971), водний (1972), про надра (1976), лісовий (1979), житловий (1983), про адміністративні правопорушення (1984).

1961 p., 8 грудня - Основи цивільного судочинства Союзу РСР і союзних республік.

1969 p., 11 липня - Основи виправно-трудового законодавства Со­юзу РСР і союзних республік.

1969 p., 13 грудня - Основи земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік.

1970 р., 15 липня - Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю.

1972 p., 9 липня - Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про надра.

1978 p., 20 квітня - прийняття позачерговою VII сесією Верховної Ради УРСР Конституції УРСР.

1980р., 13 жовтня - Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення.

1987 p., 30 червня - Закон СРСР про державне підприємство (об’єднання).

1989 p., 20 червня - Закон СРСР “Про статус суддів в СРСР”.

1989 p., 28 жовтня - Закон УРСР “Про мови в Українській РСР”.

1989 p., 13 листопада - Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про судоустрій.

1990 p., 28 лютого - Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про землю.

1990 p., 15 березня - обрання М. Горбачова Президентом СРСР.

1990 p., 26 квітня - Закон СРСР “Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб’єктами федерації”.

1990 р., 16 липня-Декларація про державний суверенітет України.

1990 p., 3 серпня - Закон УРСР “Про економічну самостійність Української РСР”.

1990 p., 20 грудня - Закон УРСР “Про міліцію”.

1991 p., 7 лютого - Закони УРСР “Про власність”, “Про підприємництво”.

1991 p., 12 лютого - Постанова Верховної Ради УРСР про віднов­лення Кримської Автономної Радянської Соціалісичної Республіки.

1991 p., 24 серпня - проголошення Верховною Радою УРСР Акта незалежності України.

1991р., 12 вересня-Закон України “Про правонаступництво України”.

1991 p., 8 жовтня - Закон України “Про громадянство України”.

1991 p., 5 листопада - Закон України “Про прокуратуру”.

1991 p., 1 грудня - референдум про незалежність України. Обрання Президентом України Л. М. Кравчука.

1991 p., 6 грудня - Закони України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”.

1991 p., 10 грудня - ратифікація Верховною Радою України Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

1992 p., 28 квітня - прийняття Верховною Радою України Концепції судово-правової реформи.

1992 p., 19 червня - Закон України “ Про приватизацію державно­го житлового фонду”.

1992 p., 25 червня-Закон України “Про національні меншини в Україні”.

1992 р., 17 листопада-Закон України “Про статус народного депутата України”.

1992 p., 15 грудня - Закон України “Про статус суддів”.

1994 p., 21 січня - Лісовий кодекс України.

1994 p., 27 березня-вибори до Верховної Ради України II скликання.

1994 p., 10 липня - Президентом України обраний Л. Д. Кучма.

1994 p., 27 липня - Кодекс України про надра.

1995 p., 6 червня - Водний кодекс України.

1995 p., 8 червня - Конституційний договір між Верховною Радою та Президентом України.

1996 p., 28 червня-прийняття Верховною Радою Конституції України.

1997 p., 19 лютого - Закон України “Про приватизацію державного майна”.

1997 p., 21 травня - Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1998 p., 29 березня-вибори до Верховної Ради України III скликання.

1999 p., 9 квітня-Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.

1999 p., 20 травня-Закон України “Про Національний банк України”.

1999 p., 14 листопада - Л. Д. Кучма повторно обраний Президентом України.

2000 p., 18 травня - Закон України “Про державну програму приватизації на 2000-2002 роки”.

2000р., 19 жовтня - Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва”.

2000 p., 7 грудня - Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

2001 p., 18 січня - Закон України “Про громадянство України”.

2001 p., 5 квітня - Закон України “Про політичні партії в Україні”.

2001 p., 5 квітня - Кримінальний кодекс України.

2001 p., 21 червня - “Мала” судова реформа. Прийняття Верхов­ною Радою України “пакета” законодавчих актів про внесення змін до дванадцяти законодавчих актів, які регулюють діяльність судових органів, визначають їх повноваження, а також повноваження правоохоронних органів.

2001 p., 21 червня - Бюджетний кодекс України.

2001 p., 25 жовтня - Земельний кодекс України.

2002 p., 10 січня - Сімейний кодекс України.

2002 p., 17 січня - Закон України “Про вищу освіту”.

2002 p., 7 лютого - Закон України “Про судоустрій України”. Поглиблення судової реформи.

2002р., 31 березня-вибори до Верховної Ради України IV скликання.

2002 p., 11 липня - Митний кодекс України.

2002 p., 21 листопада - Закон України “Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства Украї-ни до законодавства Європейського Союзу.

2003 p., 16 січня - Цивільний кодекс України - Господарський кодекс України

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук