Головне меню
Головна Підручники Державне управління Державне управління 2.3.3. Категорії державного управління

2.3.3. Категорії державного управління

Державне управління - Державне управління
99

2.3.3. Категорії державного управління

Як і кожна наука, державне управління оперує певним набором кате­горій - найбільш істотними і фундаментальними у межах даної теорії понят­тями, що відображають найбільш суттєві, закономірні управлінські зв'язки та відносини. Однією з головних особливостей категорій є те, що саме вони є основою побудови нової галузі науки державного управління, визначають рівень управлінської думки, будучи логічними складовими пізнання системи державного управління в історичному аспекті. Слід зазначити, що побудова системи категорій державного управління, як і суто наукова інтерпретація їх змісту, на сьогоднішній день перебуває в процесі формування. Хоча й зроблені певні кроки у цьому напрямі, проте відсутні словникові та енцик­лопедичні видання, в яких би повною мірою у вигляді термінологічної ієрар­хії відображалися теоретичні результати розвитку галузі науки «Державне управління» на даному етапі її розвитку, з урахуванням її міждисциплінар­ного характеру та специфіки даної сфери діяльності [21].

Перш ніж назвати основні категорії державного управління, зробимо декілька загальних застережень:

категорії державного управління мають об'єктивний характер, їх зміст відображає суспільні відносини в соціальному управлінні, що існу­ють незалежно від волі та свідомості суб'єктів управління;

вони мають історичний характер, бо розроблялися протягом усієї іс­торії розвитку управлінської думки і, безумовно, їхній зміст збагачується новими надбаннями цивілізації;

кожен новий період розвитку державності збагачує категоріальний каркас державного управління відповідними надбаннями;

система категорій державного управління відображає основні про­блеми його дослідження, структуру його предмета;

категорії розрізняються за змістом тих управлінських процесіє і явищ, які в них відображаються.

<

p style="text-align: justify;">Умовно всі категорії державного управління можна систематизу­вати так:

загальні категорії, що розкривають процес державного управ­ління: завдання державного управління, функції державного управління, повноваження органу виконавчої влади, суб'єкти та об'єкти державного управління, управлінські (державно-управлінські) відносини, прямі та зво­ротні управлінські зв'язки, управлінські (державно-управлінські) рішення, відповідальність у сфері державного управління, проходження державної служби;

категорії систематизуючого характеру: виконавча влада, апарат державного управління (система органів виконавчої влади), орган вико­навчої влади, структурний підрозділ, державна служба, службова кар'єра, державна посада, політичний діяч, посадова особа, службова особа, дер­жавний службовець, правові акти управління;

категорії, що розкривають специфіку управлінської діяльності: механізми державного управління, управлінські технології, методи держав­ного управління, форми управлінської діяльності, принципи державного управління, принципи державної служби, культура управління, етика дер­жавного службовця.

Як бачимо, сучасна управлінська наука має розгалужений категоріа­льний каркас - своєрідний кістяк, навколо якого концентрується відповід­на проблематика. Інтерпретація базових категорій та їх систематизація потребують подальших наукових досліджень. Дана проблема є надзви­чайно актуальною для становлення державного управління як науки, адже, як відомо, будь-яка наукова теорія отримує статус науки лише тоді, коли вона розпочинає вивчення своїх засад - тієї категоріальної основи, за допомогою якої вона освоює дійсність і одержує нові знання. Таке осмислення має еволюційний характер. Отже, головною проблемою осяг­нення предмета державного управління є пізнання його розвитку - генези предмета в контексті загальноцивілізаційної світової управлінської прак­тики та українського державотворення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук