Головне меню
Головна Підручники Судова бухгалтерія Судова бухгалтерія: Підручник § 4. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

§ 4. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

Судова бухгалтерія - Судова бухгалтерія: Підручник
162

§ 4. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

Судова бухгалтерія — це спеціальна комплексна дисцип­ліна, що досліджує теоретичні та практичні питання вико­ристання спеціальних економічних і бухгалтерських знань в конкретних галузях юридичної практики.

Судова бухгалтерія має своїм завданням вивчення та усу­нення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов’язаних з економічними злочинами, господарськими правопорушеннями, недоліками в господарській діяльності тощо. Вона також:

вивчає закономірності відображення в системі еконо­мічної інформації негативних змін у господарській діяль­ності, зумовлених деструктивними чинниками (злочинами, адміністративними порушеннями тощо);

виробляє спеціальні заходи і методи виявлення та усу­нення цих змін;

розробляє наукові основи організації та проведення бухгалтерських, планово-економічних експертиз, ревізій та інвентаризацій, визначає коло питань для вирішення екс­пертами, методики взаємодії слідчих та судових праців­ників із ревізорами та експертами;

виробляє критерії оцінки висновків експертів та актів ревізій, а також методики роботи юристів з документами — носіями економічної інформації, що можуть стати доказа­ми у судовій справі.

Отже, судова бухгалтерія є комплексною прикладною дис­ципліною, яка містить елементи економічних та юридичних галузей знань. Вона поділяється на загальну та особливу ча­стини. В загальній частині розглядаються питання бухгал­терського, економічного та документального аналізу госпо­дарської діяльності. Особлива частина вивчає питання вдос­коналення і порядку призначення та використання в процесі правочинної діяльності матеріалів інвентаризації, аудиту, фінансового моніторингу, документальної ревізії, судово-бух­галтерської експертизи та інших економічних експертиз.

tyle="text-align: justify;">Під об’єктами судової бухгалтерії передусім розуміють матеріальні носії інформації економічного характеру (бухгал­терські дані та звіти, планові та аналітичні документи), в яких відображуються як позитивні, так і негативні зміни еко­номіки, бухгалтерського обліку та контролю, аналізу госпо­дарської діяльності. Судова бухгалтерія покликана вчасно встановлювати ці зміни, узагальнювати практику і давати науково обґрунтовані рекомендації юристам з метою якнай­ефективнішого виконання ними службових обов’язків.

Методологічною базою судової бухгалтерії є діалектичний метод пізнання, який спирається, зокрема, на закони про:

загальний взаємозв’язок явищ природи і суспільства;

безперервність розвитку і зміни предметів пізнання;

здатність матерії до відображення і її первинність щодо свідо­мості, а також такі категорії, як частина і ціле, форма і зміст.

Судова бухгалтерія активно використовує і загально-наукові методи та заходи їх реалізації: спостереження, опис, вимірювання, порівняння, експеримент та ін.

Воднораз вона розробляє фахові суто судово-бухгал­терські методи і методики вирішення своїх завдань. До фа­хових методів судової бухгалтерії належать: метод бухгал­терського аналізу, заснований на використанні контрольних функцій елементів методу бухгалтерського обліку (балан­су, рахунків, оцінки, калькуляції); метод економічного ана­лізу, що базується па принципі несуперечності взаємопов’я­заної системи техніко-економічних показників (собівар­тості, рівня виробництва, споживання електроенергії); метод документального аналізу, заснований на комплексній економічній та юридичній оцінці документів як матеріаль­них носіїв інформації про негативні відхилення, що мають місце в господарській діяльності.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук