Головне меню
Головна Підручники Судова бухгалтерія Судова бухгалтерія: Підручник § 4. Бухгалтерський баланс і основи його побудови

§ 4. Бухгалтерський баланс і основи його побудови

Судова бухгалтерія - Судова бухгалтерія: Підручник
120

§ 4. Бухгалтерський баланс і основи його побудови

Активи підприємств і організацій, їхній стан та розмі­щення, а також власний капітал і зобов’язання відобража­ються в бухгалтерському балансі, який є показником май­нового становища підприємства на певну дату в узагальне­ному грошовому виразі.

Кожне підприємство чи організація має певну суму ак­тивів, а також власного капіталу і зобов’язань. Відповідно до цього майновий стан суб’єкта господарювання виділяють у дві групи, що відображають у балансі. Групу активів за їхнім складом і розміщенням називають активом, а групу власного капіталу і зобов’язань — пасивом.

Графічно бухгалтерський баланс підприємства має виг­ляд таблиці на дві частини: активу (ліва частина) та пасиву (права).

Головним елементом бухгалтерського балансу є стаття (активна чи пасивна). Актив балансу складається з трьох, а пасив — з п’яти розділів (див. табл. 8). Оскільки і статті ак­тиву, що відображають склад активів підприємства, і статті пасиву (зобов’язання і власний капітал) подають узагаль­нений вираз майнового стану підприємства в одній і тій самій грошовій одиниці, то підсумки активу й пасиву завж­ди мають збігатися.

Статті бухгалтерського обліку — це показники стану окремих видів активів, зобов’язань та власного капіталу на відповідну дату. Кожна стаття балансу має грошовий вираз — оцінку статті.

Актив відображається в балансі за умови, що його оцін­ка достовірно визначена і в майбутньому передбачається от­римання економічних вигод, пов’язаних з його використан­ням.

Зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка достовірно визначена й існує ймовірність зменшення еко­номічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Вла

сний капітал відображається в балансі одночасно з ак­тивами або зобов’язаннями, які призводять до його зміни.

Таблиця 8

Суми, наведені в балансі за статтями (на початок року і на кінець звітного періоду), використовуються для відкрит­тя рахунків на наступний звітний період і для введення в нього поточного рахунку.

Оцінка балансу дає уявлення про реальне майнове і фінансове становище підприємства та ефективність викори­стання власного й залученого капіталу, відіграє велику роль у процесі управління й керівництва підприємством.

У діяльності правоохоронних органів показники балан­су використовуються для виявлення різних порушень фінансової (витрачання коштів не за цільовим призначен­ням) та розрахункової дисциплін; встановлення фінансових наслідків порушень і зловживань, що мали місце. Показ­ники балансу можуть мати вагу доказів у справах слідства та судочинства.

Отже, діяльність підприємств, організацій та установ складається з низки господарських циклів, під якими ро­зуміють рух активів у різних формах. Своєю чергою, кож­ний цикл складається з багатьох господарських операцій — індивідуальних моментів руху активів.

Кожна така господарська операція з активами впливає на їхню величину й форму, склад і розміщення, а також ви­дозмінює їхнє джерело надходження (власний чи залучений капітал) і цільове призначення. Оскільки баланс відобра­жає стан активів, власного капіталу та зобов’язань, то кож­на операція впливає і на баланс, змінюючи ту чи іншу його статтю. Відтак у процесі господарської діяльності відбу­вається постійна й безперервна зміна статей, що призводить до змін підсумків груп і розділів як активу, так і пасиву ба­лансу.

Розрізняють чотири види змін балансу у зв’язку з госпо­дарськими операціями: активні, пасивні, активно-пасивні в бік збільшення й активно-пасивні в бік зменшення.

Активні зміни призводять до збільшення суми за однією статтею активу балансу і до зменшення — за іншою. При цьому пасив і загальний підсумок балансу не змінюються. Цей вид змін балансу може бути зображено формулою:

А + С – С = П, де

А — актив балансу, П — пасив балансу, С — сума змін за статтями балансу.

Пасивні зміни зумовлюють збільшення суми за однією статтею пасиву балансу і відповідно зменшення за іншою; актив і загальний підсумок балансу не змінюються. Цим змінам відповідає формула: А = П + С – С.

Активно-пасивні зміни балансу в бік збільшення перед­бачають одночасне збільшення суми за однією статтею та відповідно за статтею пасиву і, як наслідок цього, — зростання загального підсумку балансу. Формула цих змін має такий вигляд: А + СП + С.

Активно-пасивні зміни в бік зменшення тягнуть за со­бою зменшення суми за статтею активу і таке саме зменшен­ня суми за статтею пасиву, що призводить до зменшення за­гального підсумку балансу. Цей вид змін може бути зобра­жено формулою: А – С = П – С.

Відображати рух і зміни активів у балансі технічно немож­ливо. Для цього використовують спеціальні рахунки.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук