Головне меню

§ 8. Організація прийняття актів Верховної Ради України

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Державне будівництво і місцеве самоврядування
133

§ 8. Організація прийняття актів Верховної Ради України

Згідно зі ст. 91 Конституції, Верховна Рада України приймає свої рішення у вигляді законів, постанов та інших актів. Застосування відкри­того переліку правових актів парламенту має на меті відкрити простір для вибору депутатами такої форми документа, яка буде найбільш чітко відповідати змісту прийнятого рішення. У спеціальній літературі кон­ституційний перелік парламентських актів доповнюють такими вида­ми, як декларації, регламенти і нормативно-правові договори, а серед законів виокремлюють такі їх різновиди, як Конституція (Основний Закон), конституційні, звичайні, надзвичайні закони, кодекси1. Історія функціонування українського парламенту знає й такі політико-правові документи, як акт, заява, звернення.

Порядок підготовки, обговорення, прийняття правових актів пар­ламенту, а також порядок набуття ними чинності визначається Консти­туцією, Регламентом Верховної Ради України, Указом Президента Укра­їни «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 4 грудня 1997 року № 1327/97. Порядок проходження проектів правових актів через підрозділи парла­ментського апарату визначається Інструкцією з діловодства в апараті Верховної Ради України, затвердженою розпорядженням Голови Вер­ховної Ради України від 25 березня 2002 року № 153.

Розробка законопроектів здійснюється в ініціативному порядку, за дорученням Верховної Ради України, на договірній основі на замовлен­ня парламенту. Верховна Рада України може доручити розробку законо­проекту комітету, науково-дослідним установам. В ініціативному поряд­ку законопроект може бути розроблений громадянами і юридичними особами, але він вноситься від імені суб'єктів, які мають право законодавчої ініціативи. Проекти постанов розробляються в ініціативному порядку або за дорученням парламенту.

Проекти актів Верховної Ради України подаються до парламенту в порядку, встановленому Регламентом. Разом з примірником тексту за­конопроекту подається відповідний комп'ютерний файл на дискеті або через засоби електронної пошти. Законопроекти реєструються відділом службової кореспонденції Головного управління документального за­безпечення апарату і передаються для опрацювання до сектору реєст­рації законопроектів.

Сектором реєстрації законопроектів готується проект резолюції Го­лови Верховної Ради України або його заступників відповідно до роз­поділу обов'язків, який має містити вказівку щодо виготовлення тира­жу законопроектів для вручення їх народним депутатам України.

Після поширення законопроекту серед депутатів для попереднього розгляду та підготовки висновку про доцільність їх прийняття, включен­ня до порядку денного сесії та порядок подальшої роботи над ними, вони передаються відповідним комітетам з визначенням терміну вико­нання. Для підготовки висновку визначається головний комітет, якому інші комітети подають свої висновки про результати розгляду ними за­конопроекту.

Копії законопроектів, що передаються до комітетів, надсилаються Президентові України, Кабінету Міністрів України, керівництву Апара­ту, до Головного юридичного, Головного організаційного управлінь та Управління комп'ютеризованих систем. Щодо кожного зареєстрованого законопроекту секретаріат парламентського комітету, визначений голо­вним, веде справу законопроекту.

Після попереднього розгляду в комітетах законопроект разом з ви­сновками комітетів передається на розгляд парламенту для прийняття рішення щодо включення їх до порядку денного сесії. Після включен­ня до порядку денного він обговорюється на пленарних засіданнях у ході трьох читань.

При першому читанні обговорюються основні положення законо­проекту, в результаті чого парламент може прийняти рішення про його відхилення, передачу на доопрацювання, опублікування для всенарод­ного обговорення, доопрацювання і повторне подання на перше читан­ня або прийняття законопроекту за основу. Після схвалення законопро­екту в першому читанні та його підготовки головним комітетом до роз­гляду в другому та наступних читаннях у вигляді порівняльної таблиці секретаріат комітету передає на тиражування порівняльну таблицю, висновок комітету та Головного юридичного управління апарату й інші матеріали для вручення народним депутатам України.

Друге читання полягає в постатейному обговоренні законопроекту та внесених депутатами пропозицій і поправок, а третє — у внесенні редакційних правок, узгодженні структурних частин схваленого в дру­гому читанні законопроекту між собою, узгодженні розглянутого зако­нопроекту з іншими законами. На третє читання законопроект по­дається головним комітетом у вигляді кінцевої його редакції, а внесені на третє читання пропозиції і поправки, відхилені за рішенням головно­го комітету, подаються ним у вигляді додатку до законопроекту.

Акти, прийняті Верховною Радою України, подаються секретаріата­ми комітетів до протокольного відділу, який після обробки передає їх заступнику керівника парламентського апарату і керівнику апарату для візування і надання їх на підпис Голові Верховної Ради України. Згідно зі ст. 6.10.1 Регламенту Верховної Ради України, тексти законів та інших законодавчих актів, прийнятих парламентом, мають бути підписані ним у п'ятиденний термін

Підписані Головою Верховної Ради України постанови парламенту передаються до протокольного відділу, де забезпечується їх тиражуван­ня, а підписані закони України невідкладно фельдзв'язком надсилають­ся до Секретаріату Президента України на підпис главі держави. Підпи­саний Президентом України примірник закону є оригіналом, який повер­тається до протокольного відділу для зберігання; всі інші примірники закону є копіями.

Якщо глава держави повернув для повторного розгляду надісланий йому на підпис закон України, відділ службової кореспонденції реєструє лист з пропозиціями Президента, передає їх до сектору реєстрації зако­нопроектів. Цей сектор готує проект резолюції і після розгляду пропо­зицій Президента Головою Верховної Ради України, а в разі його відсут­ності — його Першим заступником або заступником, згідно з дорученням надсилає копії пропозицій глави держави на опрацювання парламентським комітетам та структурним підрозділам апарату.

Копії текстів законів і постанов парламенту передаються протоколь­ним відділом до Парламентського видавництва для опублікування, а також Управлінню комп'ютеризованих систем для введення їх до сис­теми інформаційного забезпечення законотворчого процесу.

 

1 Див.: Вороное М. М. Правові акти законодавчої влади в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — X., 1997. — С. 15.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук