Головне меню
Головна Підручники Державне будівництво та місцеве самоврядування Державне будівництво і місцеве самоврядування § 7. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України

§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Державне будівництво і місцеве самоврядування
179

§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, ма­теріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Сек­ретаріат є постійно діючим органом; його очолює Міністр Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом за поданням Прем'єр-міністра.

Указом Президента України від 5 червня 2003 року № 480/2003 затвер­джено Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, відповідно до якого його основними завданнями є: а) організаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів; б) керівництво роботою Секретаріату; в) забез­печення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, центральними органами виконав­чої влади, місцевими держадміністраціями, іншими органами держав­ної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами; г) забезпечення стабільності та наступності в роботі Секретаріату

Секретаріат діє на підставі Положення, яке затверджується Кабіне­том Міністрів України, і виконує такі функції і повноваження:

координує розроблення та виконання органами виконавчої вла­ди планів роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

проводить роботу з підготовки засідань Кабінету Міністрів Укра­їни та урядових комітетів, здійснює контроль за своєчасним поданням відповідних матеріалів керівниками центральних органів виконавчої влади;

забезпечує розроблення аналітичних, довідкових та інших ма­теріалів з питань, що розглядатимуться Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами, Прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністр

ами України;

забезпечує дотримання регламенту та інших вимог щодо оформ­лення та проходження документів, які подаються на розгляд уряду та урядових комітетів;

готує експертні висновки щодо документів, поданих керівника­ми центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

складає протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядо­вих комітетів, забезпечує їх направлення членам уряду;

організовує контроль за виконанням органами виконавчої влади рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, доручень Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України;

організовує вивчення та візування в органах виконавчої влади законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює редагування проектів нормативно-правових актів та інших документів, забезпечує ведення діловодства, здійснює облік і си­стематизацію нормативно-правових актів та підтримує їх тексти в конт­рольному стані;

організовує підготовку органами виконавчої влади матеріалів для проведення Прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України переговорів з представниками іноземних держав, міжнародних ор­ганізацій; здійснює протокольне забезпечення зустрічей цих посадових осіб та Міністра Кабінету Міністрів України;

здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-по­бутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.

Структура Секретаріату визначається постановою Кабінету Мініст­рів України № 88 від 24 січня 2000 року (із змінами) «Питання Секре­таріату Кабінету Міністрів України». Структура Секретаріату така: Керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України; Служба Міністра Кабінету Міністрів України; Департамент кадрового забезпечення та персоналу; Юридичний департамент; Департамент економічної політи­ки; Управління адміністративної реформи; Управління підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів; Перше управління; Управління експер­тизи та аналізу оборонно-мобілізаційної роботи, діяльності правоохо­ронних органів та органів юстиції; Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокорис­тування; Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетич­ному секторі економіки; Управління координації здійснення аграрної політики; Господарсько-фінансовий департамент; Відділ протокольного забезпечення та прийому офіційних делегацій; Прес-служба Кабінету Міністрів України; Департамент діловодства та моніторингу; Історико-документальний відділ; Департамент зв'язків з Верховною Радою Укра­їни та моніторингу інформації; Департамент координації здійснення соціальної, гуманітарної та регіональної політики.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук