Головне меню

2.6. Вищі спеціалізовані суди

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
83

2.6. Вищі спеціалізовані суди

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є такі:• Вищий господарський суд України;• Вищий адміністративний суд України;• інші відповідні вищі спеціалізовані суди (створюються Президентом України в порядку, встановленому Законом України “Про судоустрій України”).Вищі спеціалізовані суди складаються із суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується за поданням голови суду.Для вирішення організаційних питань у вищому спеціалізованому суді діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів суду, обраних до складу президії. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду, що діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів.При вищих спеціалізованих судах можуть створюватись науково-консультативні структури. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для вирішення питань, пов’язаних з роз’ясненням законодавства, а також для надання висновків про проекти законів й інші нормативно-правові акти, з інших питань, пов’язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, що публікує матеріали судової практики, рішення з організаційних пи-тань діяльності вищого спеціалізованого суду і відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали.Усі вищі спеціалізовані суди розташовуються в місті Києві

.Відповідно до наданих ст. 39 Закону України “Про судоустрій України” повноважень вищий спеціалізований суд України:• розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;• веде і аналізує, вивчає й узагальнює судову практику;• подає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення й аналізу судової статистики;• дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;• здійснює інші передбачені законом повноваження.Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.Голова вищого спеціалізованого суду має такі повноваження:• здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;• розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;• на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ;• утворює судові палати і вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;• організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на її засіданнях;• скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання і головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;• керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;• організовує ведення і аналіз, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення з яких набрали законної сили;• приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, надає їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;• погоджує подання щодо утворення і ліквідації відповідних місцевих та апеляційних спеціалізованих судів;• вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;• вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому законом;• затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;• організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;• подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;• інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;• представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав;• здійснює інші передбачені законом повноваження.Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов’язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов’язків.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук