Головне меню

3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
46

Розділ 3

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України

Прокуратура України — це самостійний централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів і є складовою цієї системи. Прокуратура забезпечує захист від протиправних посягань суспільного та державного ладу, прав і свобод людини, а також основ демократичного устрою державної влади засобами та методами, передбаченими законом. Прокуратура не підпорядкована законодавчій, виконавчій або судовій владі, оскільки її діяльність не залежить від будь-якої гілки влади, що згруповані в державі відповідно до Конституції України 1996 р.Проголосивши незалежність, Верховна Рада України 5 листопада 1991 р. одним з перших прийняла Закон України “Про прокуратуру”, який було введено в дію 1 грудня 1991 р. Саме цей день визначається як День працівника прокуратури.Нині прокуратура — це багатофункціональна державна структура з чітко визначеними функціями, найважливішими з яких є функції нагляду за додержанням законів у соціально-економічній, політичній та інших сферах життєдіяльності країни.Діяльність прокуратури України спрямована на утвердження верховенства права і відповідно до ст. 4 Закону України “Про прокуратуру” її завдання полягає в захисті від протиправних посягань:• закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного й державного ладу, політичної і економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;• гарантованих Конституцією України соціально-економічних, політичних й особистих прав і свобод людини;• основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, органів територіального громадського самоврядування.Конституція України визначає прокуратуру як організаційно самостійну державно-правову інституцію, що забезпечує додержання режиму законності в державі.Регулюва

ння діяльності прокуратури в окремому (сьомому) розділі Конституції України означає, що виконання покладених на органи прокуратури функцій є самостійним видом державної діяльності. Прокуратура — це організаційно самостійна державна інституція, яка при виконанні своїх повноважень активно взаємодіє з усіма гілками державної влади і є важливим елементом у забезпеченні балансу між ними.Правовою основою організації діяльності прокуратури є насамперед Конституція України 1996 р., Закон України “Про прокуратуру” із змінами від 12 липня 2001 р., Кримінально-процесуальний та Цивільний процесуальний кодекси України із змінами від 21 червня 2001р., Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002р. та інші закони України, а також визнані Україною відповідні міжнародні договори та угоди.Крім загальнодержавних нормативних актів важливе значення для регулювання діяльності органів прокуратури мають накази Генерального прокурора України, в яких відповідно до чинного законодавства роз’ясняються та конкретизуються завдання прокуратури при здійсненні нею наглядових та інших повноважень.Відповідно до положень Конституції України пріоритетним напрямком діяльності прокуратури є захист прав, свобод і законних інтересів людини. Для цього прокуратура наділена повноваження-ми обмежувати протиправні дії певного кола державних органів і посадових осіб передбаченими законом засобами.У ст. 6 Закону України “Про прокуратуру” закріплено принципи організації та діяльності прокуратури, де зазначено, що органи прокуратури України:• становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим — принцип єдності та централізації;• здійснюють свої повноваження на основі додержання Конституції України та чинних на території держави законів незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів — принцип незалежності;• захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак — принцип захисту громадян на засадах їх рівності перед законом;• вживають заходи до усунення порушень закону, скасування незаконного, необґрунтованого рішення, що його прийняв прокурор нижчого рівня; відповідному керівникові органу прокуратури надано право одноособово вирішувати це питання. Принцип незалежності прокуратури означає, що прокуратура здійснює свої повноваження незалежно від органів влади та державного управління, політичних партій та громадських об’єднань. Втручання органів державної влади, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій та їх представників у діяльність прокуратури з нагляду за додержанням законів або з розслідування діянь зумовлює передбачену законом відповідальність — це є визначені ст. 7 Закону України “Про прокуратуру” гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень, що впливають на правосвідомість громадян, підвищуючи їх правову культуру.Принцип гласності виявляється в тому, що відповідно до ст. 2 Закону України “Про прокуратуру” Генеральний прокурор України не менше як один раз на рік інформує Верховну Раду України про стан законності у країні.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук