Головне меню

4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
137

4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Постійний контроль за діяльністю СБУ, дотриманням нею законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.Голова СБУ регулярно інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради України та Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про діяльність СБУ, стан державної безпеки, дотримання чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань.Служба безпеки України у встановленому законодавством порядку зобов’язана відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України.Голова СБУ щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність СБУ.Контроль за діяльністю СБУ здійснюється також Президентом України та уповноваженими ним державними органами.Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів СБУ, а також контроль за відповідністю виданих СБУ положень, наказів, розпоряджень та інструкцій вказівкам Конституції і законів України здійснюється спеціально призначеними Президентом України посадовими особами. Повноваження цих посадових осіб і правові гарантії їх діяльності визначаються Положенням, яке затверджує Президент України.Служба безпеки України регулярно в порядку, визначеному Президентом України, інформує Президента України, членів Ради національної безпеки України і посадових осіб, спеціально призначених Президентом України, з основних питань своєї діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на їх вимогу подає інші необхідні відомості.Голова СБУ щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність СБУ і несе персональну відповідальність за своєчасність, об’єктивність і повноту поданої інформації.Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю СБУ здійснюється в порядку, в

изначеному Президентом України.Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів СБУ здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори. Для безпосереднього забезпечення цього нагляду у складі Генеральної прокуратури України функціонує Управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства і відповідні відділи у складі прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Контрольні питання

1. Які завдання виконує Служба безпеки України?2. Основні принципи діяльності Служби безпеки України.3. Який вигляд має система органів Служби безпеки України?4. З яких підрозділів складається Центральне управління Служби безпеки України і в чому полягають його основні функції?5. Охарактеризуйте основні повноваження Служби безпеки України.6. Які основні обов’язки покладаються на Службу безпеки України?7. Охарактеризуйте кадровий склад Служби безпеки України.8. Які правові гарантії мають працівники Служби безпеки України?9. Ким і в якому порядку здійснюються контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України?

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук