Головне меню

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Правознавство - Правознавство: Навчальний посібник
91

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. Складіть словник основних понять та термінів з теорії держави і права України

Завдання 2. Запитання для самоконтролю

Які причини й закономірності виникнення держави та права ?

У чому полягають переваги й недоліки основних теорій походження держави?

Як співвідносяться соціальна, політична й державна влада?

Яке місце посідає держава у політичній системі?

Які зміни й проблеми виникають при переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки?

Які види органів держави існують в Україні?

У чому полягають основні проблеми формування громадянського суспільства й правової держави в Україні?

Назвіть та охарактеризуйте основні елементи правової системи та системи права.

У чому полягає цінність права?

Яке місце посідають норми права в системі соціальних норм?

Завдання 3. Тести-тренінги

1. Яке з визначень правильно відображає предмет теорії держави і

права:

а) предметом теорії держави і права є вивчення виникнення і розвитку конкретних держав та правових систем у всій їх історичній своєрідності, включаючи випадкові державно-правові процеси і явища;

б) предметом теорії держави і права є дослідження певної сфери державного життя та конкретної галузі права і законодавства;

в) предмет теорії держави і права - загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права як самостійних, органічно взаємозв’язаних між собою соціальних інститутів;

г) предмет теорії держави і права - діяльність і в

ідносини у здійсненні влади в суспільстві, а також закономірності функціонування і розвитку політики і політичної влади. Політичних інтересів, відносини, свідомості, діяльності.

2. Основними теоріями походження держави є:

а) теологічна; патріархальна, договірна, органічна, матеріалістична, насильства, демократична;

б) патріархальна, теологічна; договірна, органічна, матеріалістична, насильства;

в) патріархальна, теологічна; договірна, органічна, матеріалістична, насильства, ціннісна;

г) природна, позитивна, негативна.

^ 3. Прибічниками договірної (теорії суспільного договору) теорії є:

а) Е. Дюрінг, Л. Гумплович, К. Каутський;

б) К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін;

в) Платон, Аристотель, Р. Фільмер, М. Михайловський;

г) Г. Гроцій, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо.

^ 4. Суспільство - це:

а) суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус;

б) система взаємодії людей, що пов’язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і встановлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою соціальних норм (у тому числі юридичних);

в) система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об’єднань, що добровільно сформувалися та перебувають у відносинах конкуренції і солідарності, поза безпосереднім утручанням держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку;

г) система взаємодії людей, що пов’язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і встановлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою соціальних норм (у тому числі юридичних).

5. До основних ознак держави відносяться:

а) територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, офіційна система оподаткування;

б) територія, населення, наявність особливого апарату держави, державна символіка, мова, офіційна система оподаткування;

в) територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, здатність держави надавати позики та кредити;

г) територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, офіційна система оподаткування, грошова одиниця, столиця, мова, державна символіка.

6. Держава - це:

а) упорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, що функціонують і взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі;

б) система взаємодії людей, що пов’язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і встановлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою соціальних норм (у тому числі юридичних);

в) система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об’єднань, що добровільно сформувалися та перебувають у відносинах конкуренції і солідарності, поза безпосереднім утручанням держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку;

? г) суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє

владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що

забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних

інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус.

7. Які ознаки відрізняють державу від будь-яких політичних

організацій суспільства:

а) взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власністю на основні знаряддя і засоби виробництва;

б) наявність конституційного акту; монополія на освоювання космічного простору;

в) прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосовно населення;

г) прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосовно населення; взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власністю на основні знаряддя і засоби виробництва.

8. Політична партія - це:

а) добровільне об’єднання людей, що виражає волю певних соціальних груп, які прагнуть домогтися або утримати державну владу, впливають на політику держави відповідно до програми і статуту своєї діяльності;

б) впорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, які взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утримання чи участі в політичній владі;

в) добровільне об’єднання людей, що створене ними для досягнення особистих і громадських цілей, що діє на засадах самоорганізації, самоврядування, самооплати (спілки, товариства, групи, об’єднання, не засновані урядом або міждержавною угодою);

? г) добровільне громадське формування людей, створене на основі

спільності інтересів для реалізації своїх прав і свобод.

9. Вольові відносини між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для даного соціального колективу волі (інтересу), це:

а) політична влада;

б) державна влада;

в) соціальна влада;

г) демократична влада.

10. Організація політичної влади, що створює умови для найбільш повного забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження можливостей утиску (державною владою) громадян, це:

а) соціальна держава;

б) правова держава;

в) демократична держава;

г) громадянське суспільство.

11. Функції держави - це:

а) основні напрями впливу права на волю, свідомість, поведінку суб’єктів права та суспільні відносини з метою їх врегулювання;

б) основні напрямки її дослідження, що характеризують сутність, зміст і призначення теорії держави і права;

в) основні напрями впливу правосвідомості на розвиток суспільних відносин;

г) основні напрями діяльності держави, що відображають її сутність і зміст, а також характеризують те соціальне призначення, яке має держава в суспільстві.

^ 12. Основними внутрішніми функціями цивілізованої держави є:

? а) політична, економічна, оподаткування і фінансового контролю, соціальна, екологічна, культурна (духовна), інформаційна, правоохоронна;

б) політична, економічна, оподаткування і фінансового контролю, соціальна, екологічна, культурна (духовна), інформаційна, правоохоронна, виховна;

в) політична, економічна, екологічна, культурна (гуманітарна), інформаційна, оборона держави, підтримання світового правопорядку;

г) політична, економічна, оподаткування, ціннісна, регулятивна, соціальна, екологічна, культурна (духовна), інформаційна, правоохоронна, виховна, підтримання світового правопорядку.

^ 13. Формами здійснення державних функцій є:

а) законодавство, управління, застосування, контрольно-наглядова діяльність, виховання;

б) переконання, заохочення і примус;

в) законодавство, управління, правосуддя, контроль і нагляд, правоохоронна та правореалізаційна діяльність;

г) законодавство, управління, правозастосовча та правореалізаційна діяльність, виховна та дисциплінарна діяльність.

^ 14. Форма державного правління, це:

а) порядок поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади між ними і державою в цілому;

б) порядок утворення і організації вищих органів влади в державі;

в) порядок здійснення державної влади у певні способи певними методами і засобами;

г) порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні.

^ 15. Форма державного устрою, це:

а) порядок поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади між ними і державою в цілому;

б) порядок утворення і організації вищих органів влади в державі;

в) порядок здійснення державної влади у певні способи певними методами і засобами;

? г) порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні.

^ 16. Якій формі правління властиві перелічені ознаки:

поєднання в руках президента повноважень глави держави і глави уряду; відсутність інституту парламентської відповідальності уряду; позапарламентський метод обрання президента; відповідальність уряду перед президентом:

а) президентській республіці;

б) парламентсько-президентській (змішаній) республіці;

в) парламентській республіці;

г) президентсько-парламентській республіці.

17. Тимчасовий союз суверенних держав, які об’єдналися для досягнення певних цілей і спільно здійснюють низку напрямків державної діяльності при збереженні в інших питаннях повної самостійності, це:

а) федерація;

б) унітарна держава;

в) конфедерація;

г) імперія.

18. Унітарна держава - це:

а) складова союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права;

б) проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав;

в) тимчасовий союз суверенних держав, які об’єдналися для досягнення певних цілей і спільно здійснюють низку напрямків державної діяльності при збереженні в інших питаннях певної самостійності.

19. Система пов’язаних між собою об’єднаних загальними принципами і цілями державних органів, які наділені владними повноваженнями та матеріально-технічними засобами щодо здійснення завдань і функцій держави, це:

а) політична система;

б) система органів виконавчої влади;

в) державний апарат;

г) механізм держави.

20. Об’єктивне юридичне право - це:

а) система діючих у державі правових норм і принципів, що встановлені (чи визнані) державою як регулятори суспільних відносин, забезпечені нею; одержали закріплення в офіційних державних актах і тому незалежні від індивідуального інтересу (волі) і свідомості суб’єкта права (крім „автора” цих норм);

б) правові норми і принципи як визначені юридично визнані можливості (волі) суб’єкта права задовольняти власний інтерес;

в) система норм і принципів, які виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством; спрямовані на регулювання поведінки людей відповідно до понять добра і зла і підтримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням;

г) система норм, що ґрунтуються на звичаї, регулюють суспільні відносини в державі у певній місцевості або етнічній чи соціальній групі.

Завдання 4. Спираючись на матеріал цього розділу та іншу навчальну літературу, розв’яжіть наступні задачі

1. На сучасній політичній карті світу налічується понад 20 федеративних держав. Переважна більшість федеративних держав утворені не за національно-територіальним принципом.

Чим, на ваш погляд, спричинене утворення та існування таких держав? Чому у деяких випадках федерації утворюватися шляхом укладання відповідного договору між незалежними державами?

2. Визначте, до якої галузі права належать юридичні норми, що регламентують: а) права та обов’язки студентів; б) відносини між адміністрацією навчального закладу та його викладачами; в) правила прийому на роботу; г) підприємницьку діяльність людини; ґ) відповідальність за безквитковий проїзд у громадському транспорті: д) створення господарських товариств.

Завдання 5. Продовжить думку

Первісне громадське самоврядування характеризувалося низкою ознак, а саме: існувало тільки в рамках ... , виражало його волю й ґрунтувалося на ... зв’язках; ... і об’єкт управління збігалися; органами самоврядування виступали ... збори, тобто збори всіх членів ... , і старійшини, що обирають ними; суспільні справи вирішувалися ... дорослих членів роду на зборах; влада старійшин, що стояли на чолі роду, а також ... (обиралися тільки на період воєнних дій) ґрунтувалася на ..., повазі; плем’я управлялося радою старійшин, яка обирала вождя; посада старійшини ... привілеїв, він працював нарівні з усіма й одержував свою частку, як усі; відмінностей між правами й обов’язками в членів роду ...

Державна влада характеризується наступними ознаками:

... влада, оскільки виступає від імені всього суспільства і має „публічну” основу своєї діяльності;

... влада – концентрується і здійснюється державним апаратом;

... влада, тобто юридично уособлює загальнообов’язкову волю всього суспільства;

... влада – поширює владні рішення на усе суспільство;

... влада – відділена від всіх інших видів влади і є незалежною від них;

... влада – юридично обґрунтована і визнана народом країни;

… влада – узаконена у своїй діяльності, у тому числі у застосуванні сили в межах держави.

3. ... – політико-правова властивість держави, що виражає верховенство, ... , державної влади на всій її території (внутрішній ... ), а також здатність держави бути незалежним суб’єктом міжнародних відносин (зовнішній ... ). Розрізняють ... державний, народний, національний.

Республіка – форма ..., при якій вища державна влада здійснюється ... загальнонаціональним ..., обраним населенням на ... строк.

Демократичний державно-правовий режим – порядок (стан) державного (політичного) життя суспільства, при якому ... демократична конституція. Реалізується принцип „ ...”. Державна влада здійснюється на основі вільної і рівної участі громадян і їх об’єднань в управлінні державою. Допускається ... різних партій. ... здійснення прав і свобод громадян і меншостей відповідно до міжнародних стандартів прав людини.

... – це система ...норм права (... поведінки), що встановлюються або санкціонуються ..., гарантуються нею, містяться в ... і регулюють найважливіші сфери суспільних відносин.

Функції права можна поділити на: загальносоціальні та спеціально-юридичні.

1. Загальносоціальні – характеризують ...

Серед загальносоціальних функцій доцільно виділити такі: 1) ... ; 2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; 5) ... ; 2. Спеціально-юридичні – характеризують ... ;

1) ... ; 2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; 5) ...

... – це правова форма діяльності держави та уповноважених організацій з прийняття, ... юридичних норм. Як елемент правового регулювання ... є результатом об’єктивного розвитку суспільних відносин, безпосередньо спрямованою на їх врегулювання. Це найважливіший засіб управління суспільством, з точки зору формування стратегії його розвитку, а також показник його цивілізованості та демократизму.

Правосуб’єктність фізичних осіб – це передбачена нормами права здатність (можливість) бути учасниками правовідносин. В основі визначення природи правосуб’єктності фізичної особи лежать два критерії:

1) ... та 2) ... ;

Склад правосуб’єктності фізичної особи:

1) ... ; 2) ... ; 3) ...

10. ... – це передбачена законом вид і ... державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого, ... і ... характеру за вчинене правопорушення. Ознаками ... є: 1) ... ; 2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; 5) ... Види ... : 1) ... ; 2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; 5) ... ; 6) ...

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук