Головне меню

ЗМІСТ

Кримінологія - Кримінологія - Іванов Ю. Ф. (Навчальний посібник)
42

ЗМІСТ

ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології

1.1. Поняття кримінології як науки

1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука

1.3. Предмет кримінологічної науки

1.4. Додаткові питання, що вивчає кримінологія

1.5. Завдання кримінології

1.6. Функції кримінології

1.7. Діалектичний та історичний методи в кримі­нології

1.8. Загальнонаукові методи кримінологічних до­сліджень

1.9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень

1.10. Зв'язок кримінології з юридичними науками

1.11. Зв'язок кримінології з неюридичними науками

1.12. Система науки кримінології

1.13. Значення кримінології як науки

ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучас­ний стан в Україні

2.1. Основні періоди розвитку кримінології

2.2. Кримінологічні погляди Платона

2.3. Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля

2.4. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів

2.5. Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя

2.6. Кримінологічні погляди в епоху Відродження

2.7. Кримінологічні ідеї XVIII ст

2.8. Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права

2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа

style="text-align: justify;">2.10. Значення ідей Дж. Говарда в кримінології

2.11. Теорія покарання Бентама

2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха

2.13. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля

2.14. Значення класичного напрямку в кримінології.

2.15. Позитивістський напрямок у кримінології

2.16. Засновник біологічного напрямку в криміно­логії Ч. Ломброзо

2.17. Послідовники ідей Ч. Ломброзо — Е. Феррі та Р. Гарофало

2.18. Виникнення соціологічного напрямку в кримі­ нології

2.19. Теорія соціальної дезорганізації

2.20. Теорія диференціального зв'язку

2.21. Психологічні підходи до причин злочинності

2.22. Сучасні кримінологічні теорії

2.23. Історія вітчизняної кримінології в 20 —30-х рр. XX СТ

2.24. Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ХХст

2.25. Відродження кримінології в Україні

2.26. Розвиток кримінології в незалежній Україні

2.27. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі

ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики

3.1. Поняття та виникнення злочинності як соціаль­ного явища

3.2. Ознаки злочинності

3.3. Взаємозв'язок понять "злочинність" та "злочин"

3.4. Види злочинності

3.5. Основні показники злочинності

3.6. Рівень і коефіцієнт злочинності

3.7. Динаміка злочинності

3.8. Структура та характер злочинності

3.9. "Ціна" злочинності

3.10. Географія злочинності

3.11. Поняття латентної злочинності

3.12. Види та рівні латентної злочинності

3.13. Причини існування латентної злочинності

3.14. Методи та значення виявлення латентної зло­чинності

3.15. Основні риси злочинності в Україні

ТЕМА 4. Причини й умови злочинності

4.1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології

4.2. Поняття детермінації

4.3. Значення вивчення причиновості

4.4 Класифікація причин та умов злочинності

4.5 Різні підходи до розуміння причиновості в кримі­нології

ТЕМА 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця

5.1. Поняття особи злочинця

5.2. Межі визнання особи злочинця в кримінології.

5.3. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця.

5.4. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця.

5.5. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

5.6. Соціально-рольові характеристики особи злочинця

5.7. Риси правової та моральної свідомості особи злочинця

5.8. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

5.9. Класифікація злочинців

5.10. Типологія злочинців

5.11. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця

5.12. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця

ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки

6.1. Поняття віктимології

6.2. Становлення віктимології як самостійного на­прямку кримінологічних досліджень

6.3. Поняття жертви злочину

6.4. Зв'язок "злочинець —потерпілий"

6.5. Віктимність та віктимізація

6.6. Класифікація жертв злочинів

6.7. Віктимна поведінка жертви злочину

6.8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину

6.9. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину

6.10. Значення класифікації та типології жертв

6.11. Поняття віктимологічної профілактики

6.12. Поняття суїцидальної поведінки

6.13. Механізм суїцидальної поведінки

ТЕМА 7. Організація та методика кримінологічних досліджень

7.1. Поняття кримінологічного дослідження

7.2. Мета й завдання кримінологічного дослідження

7.3. Об'єкти та суб'єкти кримінологічного до­слідження

7.4. Види кримінологічних досліджень

7.5. Поняття кримінологічної інформації

7.6. Види кримінологічної інформації

7.8. Програма кримінологічного дослідження

7.9. Класифікація методів збору кримінологічної інформації

7.10. Метод анкетування

7.11. Метод інтерв'ювання

7.12. Метод спостереження

7.13. Метод експертних оцінок

7.14. Документальний метод

7.15. Соціальний експеримент

7.16. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях

ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її за­стосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ

8.1. Статистика як наука

8.2. Поняття правової статистики

8.3. Розділи кримінально-правової статистики

8.4. Значення кримінально-правової статистики

8.5. Етапи статистичного дослідження

8.6. Поняття про статистичне спостереження

8.7. Поняття одиниці сукупності, спостереження, виміру

8.8. Види статистичних спостережень

8.9. Форми статистичного спостереження

8.10. Облікові документи, на основі яких здійснюється облік злочинів у правоохоронних органах

8.11. Поняття про статистичне зведення

8.12. Поняття про статистичне групування

8.13. Табличний і графічний методи в правовій стати­стиці

8.14. Поняття про абсолютні величини та узагаль­нені показники

8.15. Ряди динаміки у правовій статистиці

8.16. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання

ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання злочинності

9.1. Поняття профілактики злочинності

9.2. Співвідношення понять "профілактика", "при­пинення" та "запобігання"

9.3. Принципи запобіжної діяльності

9.4. Функції запобіжної діяльності

9.5. Цілі та завдання запобіжної діяльності

9.6. Рівні профілактики

9.7. Види індивідуального рівня профілактики зло­чинності

9.8. Класифікація профілактичних заходів

9.9. Суб'єкти профілактики злочинів

9.10. Суд як суб'єкт запобігання злочинам

9.11. Прокуратура як суб'єкт запобігання злочинам

9.12. Міліція як суб'єкт запобігання злочинам

9.13. Установи, що виконують покарання, як суб'єкт запобігання злочинам

9.14. Служба безпеки України як суб'єкт запобігання злочинам

9.15. Міністерство юстиції України як суб'єкт запо­бігання злочинам

9.16. Правове регулювання профілактики злочинності

9.17. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам

ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування та плану­вання боротьби зі злочинністю

10.1. Поняття кримінологічного прогнозування

10.2. Вимоги до джерел прогнозування

10.3. Завдання кримінологічного прогнозування

10.4. Види кримінологічного прогнозування

10.5. Види прогнозування злочинності

10.6. Індивідуальне прогнозування

10.7. Значення кримінологічного прогнозування

10.8. Методи кримінологічного прогнозування

10.9. Кримінологічне планування

10.10. Принципи, що висуваються до криміно­ логічного планування

10.11. Етапи кримінологічного планування

10.12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

10.13. Види кримінологічного планування

ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності

11.1. Діяльність підрозділів карного розшуку із за­ побігання злочинам

11.2. Діяльність підрозділів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю

11.3. Діяльність підрозділів по боротьбі з незакон­ним обігом наркотиків

11.4. Діяльність підрозділів кримінальної міліції в справах неповнолітніх

11.5. Підрозділи по боротьбі з організованою зло­чинністю

11.6. Дільничні інспектори міліції як суб'єкти запо­бігання злочинам

11.7. Підрозділи патрульно-постової служби міліції

11.8. Підрозділи дозвільної системи

11.9. Підрозділи служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

11.10. Підрозділи Державної автомобільної інспекці

11.11. Підрозділи Державної служби охорони

11.12. Підрозділи досудового слідства та дізнання

11.13. Підрозділи зв'язків з громадськістю

ТЕМА 12. Кримінологічна характеристика та запо­бігання злочинності неповнолітніх

12.1. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх

12.2. Кримінологічна характеристика особи непов­нолітнього злочинця

12.3. Причини й умови злочинності неповнолітніх

12.4. Запобігання злочинності неповнолітніх

ТЕМА 13. Кримінологічна характеристика та запо­бігання рецидивній злочинності

13.1. Поняття рецидивної злочинності та її стан

13.2. Особа рецидивіста

13.3. Типологія особи рецидивіста

13.4. Причини й умови рецидивної злочинності

13.5. Профілактика рецидивних злочинів

ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика та запо­бігання економічній злочинності

14.1. Кримінологічна характеристика економічної злочинності

14.2. Причини й умови, що детермінують економічну злочинність

14.3. Запобігання злочинам у сфері економіки

ТЕМА 15. Кримінологічна характеристика та запо­бігання насильницьким злочинам

15.1. Поняття та загальна характеристика насиль­ницьких злочинів

15.2. Причини й умови насильницьких злочинів

15.3 Запобігання насильницьким злочинам

ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика та запо­бігання загальнокримінальній корисливій злочинності

16.1. Поняття та кримінологічна характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності

16.2. Причини й умови корисливої злочинності

16.3. Запобігання корисливим злочинам

ТЕМА 17. Кримінологічна характеристика та запо­бігання організованій злочинності

17.1. Кримінологічна характеристика організованої злочинності

17.2. Детермінанти організованої злочинності

17.3. Протидія організованій злочинності

ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотиків

18.1. Кримінологічна характеристика злочинів, по­в'язаних із незаконним обігом наркотиків

18.2. Кримінологічна характеристика осіб учас­ників злочинів, пов'язаних із незаконним обігом нар­котиків

18.3. Причини й умови вчинення злочинів, по­в'язаних із незаконним обігом наркотиків

18.4. Профілактика незаконного обігу наркотиків

ТЕМА 19. Кримінологічна характеристика та запо­бігання необережній злочинності

19.1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності

19.2. Причини й умови необережних злочинів

19.3. Запобігання необережній злочинності

19.4. Кримінологічна характеристика дорожньо-транспортних злочинів

19.5. Причини й умови автотранспортних злочинів

19.6. Запобігання автотранспортним злочинам

ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негативних соціальних явищ

20.1. Поняття "фонових" явищ

20.2. Кримінологічна характеристика пияцтва й алко­голізму

20.3. Кримінологічна характеристика проституції

20.4. Кримінологічна характеристика наркоманії

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук