Головне меню
Головна Підручники Адміністративне право Адміністративне право України АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КОМУНІКАЦІЙ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КОМУНІКАЦІЙ

Адміністративне право - Адміністративне право України

§ 4. Державний контроль та нагляд у сфері комунікацій

Керуючись указаною раніше характерною особливістю кому­нікацій як об'єкта адміністративно-правового регулювання (нерід­но є джерелом підвищеної небезпеки), в аспекті державного регу­лювання доцільно якісно здійснювати питання контролю та нагля­ду в зазначеній сфері. Слід відзначити, що існує розгалужена система органів та організацій, метою діяльності яких є здійснення контрольно-наглядових функцій у сфері комунікацій. Стисло зу­пинімося на основних засадах контролю та нагляду виходячи з проаналізованих вище видів комунікацій.

1. Транспорт

Держава встановила єдиний порядок регулювання питання на­гляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, нормативних актів щодо безпеки польотів на авіаційному, судноплавства - на морському і річково­му, руху - на залізничному та автомобільному транспорті.

Органи, на які покладаються функції нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів:

- здійснюють контроль за виконанням підприємствами, уста­новами, організаціями незалежно від форм власності нормативних актів із питань безпеки руху на транспорті;

- здійснюють нагляд за безпекою руху транспортних зас

обів;

~ беруть участь у службовому розслідуванні обставин і причин катастроф, аварій та подій на транспорті;

- ведуть облік і здійснюють аналіз причин катастроф, аварій, подій, розробляють і контролюють виконання профілактичних заходів щодо їх попередження;

- проводять перевірки з питань організації роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;

-      перевіряють готовність аварійно-відбудовних формувань, пошуково-рятувальних служб до ліквідації наслідків катастроф, аварій, подій тощо;

- контролюють технічний стан рухомого складу тощо (поста­нова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. № 204 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням без­пеки руху на транспорті»).

Перш за все необхідно говорити про центральний орган вико­навчої влади у сфері транспорту - Міністерство транспорту та зв'язку України, яке відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від б червня 2006 р. № 789 «Про затвердження По­ложення про Міністерство транспорту та зв'язку України»: а) організовує і контролює відповідно до законодавства роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, вживає заходів до зменшення шкідливого впливу функціонуван­ня транспорту на довкілля та забезпечує екологічну безпеку на транспорті; б) здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки торговельного мореплавства, руху відпо­відно на морському і річковому, залізничному та автомобільному транспорті.

Відповідно, кожний із урядових органів державного управління, що діють у складі Мінтрансзв'язку (Укрзалізниця, Укравтотранс, Державіаадміністрація, Укрморрічфлот) здійснюють контрольно-наглядові функції у видах транспорту.

У сфері авіаційного транспорту Державіаадміністрація відпо­відно до покладених на неї завдань:

1) здійснює нагляд за безпекою польотів повітряних суден, льотною придатністю суден, внесених до Державного реєстру ци­вільних повітряних суден, придатністю до експлуатації аеродро­мів, аеронавігаційних технічних засобів, інших об'єктів цивільної авіації та їх захист від актів незаконного втручання, а також забез­печує державне регулювання, контролює та проводить перевірку ефективності системи авіаційної безпеки;

2) контролює в межах своїх повноважень організацію та забез­печення повітряних перевезень вищих посадових осіб;

3) здійснює інспектування іноземних повітряних суден на те­риторії України на відповідність стандартам Міжнародної органі­зації цивільної авіації (ІКАО) та ін.

Морський і річковий транспорт під кутом зору контрольно-наглядової діяльності характеризується наявністю Головної дер­жавної інспекції України з безпеки судноплавства (Дероісфлотінспекція   України), яка   створюється   для   здійснення   державного нагляду за безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті та підпорядковується Мінтрансзв'язку. Основними завданнями Держфлотінспекції є:

- здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства у морських і річкових портах, територіальному морі, внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах, а також на суднах, що пла­вають під Державним Прапором України;

- контроль додержання законодавства і міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та здійснення заходів щодо запо­бігання забрудненню довкілля із суден;

- здійснення за дорученням Мінтрансзв'язку заходів щодо імп­лементації міжнародних договорів України з питань безпеки суд­ноплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден (поста­нова Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 1998 р. № 2098 «Питання безпеки судноплавства України»).

Говорячи про міський електричний транспорт, слід зазначити, що державний контроль за технічним станом об'єктів міського електрично­го транспорту (крім метрополітену) здійснює державна технічна інспек­ція міського електричного транспорту, до системи якої входять Головна державна технічна інспекція міського електричного транспорту і ре­гіональні підрозділи технічної інспекції міського електричного транспо­рту, а також інші органи контролю згідно із законодавством.

Законодавство у сфері міського електричного транспорту визначає, що державна технічна інспекція міського електричного транспорту:

- контролює додержання перевізниками вимог законодавства про дорожній рух і міський електричний транспорт;

- проводить реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролей­бусів;

- здійснює контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту і убезпеченням руху трамвайних вагонів і тролейбусів;

- бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху.

2. Шляхове господарство

Контроль у сфері шляхового господарства перш за все здійс­нюється Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором). Вказана структура відповідно до покладених на неї завдань має такі повноваження у  сфері  контрольно-наглядової діяльності:

- здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержан­ням вимог законодавства щодо користування та охорони автомо­більних доріг загального користування;

- бере участь у межах своєї компетенції та в порядку, визначе­ному законодавством, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах, а також провадить службові розсліду­вання;

- здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом ро­боти з попередження правопорушень на підприємствах, в устано­вах і організаціях дорожнього господарства;

- проводить моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків будівництва, ремонту й утримання автомобільних доріг;

- реалізовує в межах повноважень, визначених законодавст­вом, державну політику у сфері охорони державної таємниці, здій­снює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті Укравтодору, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

3. Зв'язок

Нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом:

1) контролю за якістю телекомунікаційних послуг;

2) перевірки додержання ліцензійних умов операторами, про­вайдерами телекомунікацій;

3) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомуніка­цій законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфері телекомунікацій.

Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій у складі НКРЗ створюється Державна інспекція зв'язку. Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій посадові особи НКРЗ мають право:

1) безперешкодного доступу на територію і в приміщення опе­раторів, провайдерів телекомунікацій;

2) давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телеко­мунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення по­рушень нормативно-правових актів;

3) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації до суб'єктів ринку телекомунікашй,

4) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунжацій необхідні інформацію, пояснення та інші матеріали (Закон України від 18 листопада 2003 р № 1280-IV «Про телекомунікації»)

Контрольні питання та завдання

1 Дайте визначення і наведіть адміністративно-правову класифікацію комунікацій

2 У чому проявляються характерні особливості комунікацій та їхніх скла­дових частин як об’єктів адміністративно-правового регулювання?

3 Перерахуйте закони України, положення яких присвячені державному регулюванню у сфері комунікацій

4 Дайте визначення транспорту і вкажіть загальні засади адміністратив­но-правового регулювання у сфері транспорту

5 Адміністративно-правове регулювання залізничного транспорту

6 Адміністративно-правове регулювання автомобільного транспорту

7 Адміністративно-правове регулювання авіаційного транспорту

8 Адміністративно-правове регулювання морського та річкового транс­порту

9 Адміністративно-правове регулювання міського електричного транспорту

10 Адміністративно-правове регулювання трубопровідного транспорту

11 Адміністративно-правове регулювання шляхового господарства

12 Дайте визначення телекомунікацій (електричного зв’язку) та охарак­теризуйте державне регулювання у цій сфері

13 Дайте визначення поштового зв’язку та охарактеризуйте державне регулювання у цій сфері

14 У чому полягає та як здійснюються державний контроль і нагляд у сфері комунікацій9

Теми рефератів

1 Адміністративно-правове регулювання ринку телекомунікацій

2 Залізничний транспорт природна монополія чи об'єкт конкуренції7

3 Забезпечення безпеки авіації організаційно-правовий механізм

Рекомендована література

Основна

1 Адміністративне  право України   Академічний  курс    Підручник У 2т- Т   2   Особлива частина / Ред   колепя   В   Б Авер'янов (голова) та ш - К   Юридична думка, 2005 - С  146-167

2 Адміністративне право України  Підручник / За заг ред С В  Кі валова - Одеса Юридична література», 2003    С  445-486

3 Адміністративне право України Підручник / Ю П Битяк, В М Гаращук, О В Дьяченко та ін , За ред Ю П Биіяка К Юрінком 1шер,2005-С 347-361

4 Гладун З С Адмшістраіивне право України Навч посібник Тер­нопіль Карт-бланш, 2004 - С 269-285

5 Макаренко В В, Гочубничгш В Б, Нечипоренко Н С Основи пра­вового регулювання діяльності залізниць України - К    Київський уні верситет економіки і іехнолопй транспорту, 2005 - 261 с

6 Транспорт та зв'язок в Україні   зібрання актів законодавства У 8 т  / За заг   ред   Г М   Кірпи - К    Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004

Додаткова

1 Бенднк Л Пропозиції щодо регулювання управлінських послуг з організації міських перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування // Юридична Україна - 2005 - № 3 - С 24-29

2 Бервено С Організаційна структура Державної служби спеціаль­ного зв'язку та захисту інформації України // Юридична Україна - 2006 -№ 11 - С 20-22

3 Грачов О Мобільний громадянин без права на анонімність // Дзер­кало тижня - 2005 - № 34 - С 6

4 Ііьницький К Як вижити торговельному флоту під українським прапором // Дзеркало тижня - 2005    № 24 - С 9

5 Коваленко В Телекомунікації стали концспгуальнішими//Дзерка­ло тижня-2006-№ 21 - С 9

6 Ко чmm А Г Новое в правовом регулировании отношений на желез нодорожном транспорте // Государство и право - 2003    № 10 - С 48 51

7 Кроткова И В Теоретические проблемы формирования транспорт-ною права (Всероссийская научно-пракіическая конференция) // Госу­дарство и право - 2004 - № 9 - С 109-118

8 Михайпенко А Суда и суды // «Московский комсомолец» в Украи­не - 2006 - 26 апреля - 10 мая - С 10

9 Мишутин С Дорога не железная // Арі ументы и факты в Украине — 2005-№44-С 9

10 Развадовськіш В И Особливості державною регулювання заліз­ничного транспорту // Наше право    2004 - JV» 2 (2 ч ) - С 24-30

11 Степанчаков С Останній писк «Укріелекому» // Дзеркало тиж­ня - 2006 -№ 39 - С  1, 9

12 Фтплов А Мштрапсзв'язку та Державтслужба проблема взаємодії в сфері забезпечення безпеки цивільної авіації // Юридична Україна    2006 №9-С   17-21

13 Фліс О Залізничний ренесанс} Ц Дзеркало тижня 2005 -№20 (548)-С 9

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук