Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ VII (ст.377-400) Глава 38 (ст.390-400) Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

Розділ VII (ст.377-400) - Глава 38 (ст.390-400)
185

Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

1. На території України можуть створюватися і діяти суб'єкти господарювання з іно­земними інвестиціями, які здійснюють свою діяльність у формах підприємства з іно­земними інвестиціями (стаття 116 цього Кодексу), іноземного підприємства (стаття 117 цього Кодексу), філії або представництва іноземної юридичної особи, інших формах, не заборонених законом. 2. Порядок утворення підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підпри­ємств регулюється цим Кодексом, іншими законами, прийнятими відповідно до нього. Особливості створення банківських, страхових та інших фінансових установ за участі іноземного інвестора визначаються відповідними законами.

 

1. Частина 1 коментованої статті перераховує основні організаційно-правові форми суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні, а саме:

- підприємство з іноземними інвестиціями (див. коментар до ст. 116 ГК). Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями визначені розділом IV Закону «Про режим іноземного інвестування»;

- іноземне підприємство (див. коментар до ст. 117 ГК). На іноземні підприємства по­ширюються положення розділу IV Закону України «Про режим іноземного інвестування», оскільки згідно з цим Законом термін «підприємство з іноземними інвестиціями» стосувався і підприємств зі стовідсотковою іноземною участю;

- філія іноземної юридичної особи. Зі змісту коментованої частини вбачається, що йдеться про юридичну особу, яка здійснює господарську діяльність (господарську організацію). По­рядок створення філій іноземних господарських організацій в Україні законодавством Укра­їни не визначений, хоч існує порядок створення філій окремих видів іноземних негосподарюючих організацій (д

ив., наприклад, Порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. [406]);

- представництво іноземної юридичної особи. Відповідно до частини 18 статті 5 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на від­криття своїх представництв на території України. Реєстрацію зазначених представництв здійснює Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України у порядку, встановленому частинами 18-22 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Інструк­цією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом МЗЕЗТоргу України від 18 січня 1996 р. [157]. Представниц­тво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації. Представництво не є юридичною особою і не займається самостійно комерцій­ною діяльністю, в усіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно з чинним законодавством України.

У коментованій частині йдеться про представництва лише іноземних юридичних осіб, то­ді як іноземний суб'єкт господарювання не завжди є юридичною особою за законодавством відповідної держави. Відкриття в Україні представництв іноземних суб'єктів господарюван­ня, які не є юридичними особами, не суперечить коментованій частині, оскільки вона вста­новлює відкритий перелік організаційно-правових форм суб'єктів господарювання з інозем­ними інвестиціями;

- інші форми, не заборонені законом, до яких можна віднести фінансові установи, про­мислово-фінансові групи тощо.

Слід мати на увазі, що частиною 5 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (набирає чинності з 1 липня 2004 р.) перед­бачено, що представництва і філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.

2. Відповідно до Закону «Про режим іноземного інвестування» на території нашої держави підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених зако­нодавством України (ст. 16). Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організацій­но-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Законом «Про банки і банківську діяльність» встановлені особливості створення та ре­єстрації банків з іноземним капіталом (ст. 21-22) та порядок реєстрації представництв іно­земних банків в Україні (ст. 24). Банком з іноземним капіталом визнається банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків (ст. 1 Зако­ну «Про банки і банківську діяльність»). Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов'язані отримати попередній дозвіл Національного банку України. Для на­буття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом його правління (рада директорів) має отримати попередній дозвіл НБУ. Реєстрація представництв банків-нерезидентів здій­снюється НБУ.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук