ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Інше - ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
95

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

1. Конституція України : Закон України. Прийнятий на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР

2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів : Паризький акт від 24 липня 1971 р.

3. Бюджетний кодекс України : Закон України від 21 червня 2001 р. № 2542-Ш

4. Водний кодекс України : Закон України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР

5. Гірничий закон України : Закон України від 6 жовтня 1999 р. № 1127—XIV

6. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798—XII

7. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції : Схвалена постановою Вер­ховної Ради України від 21 грудня 1993 р. № 3757—XII

8. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право . Прийнятий Дипло­матичною конференцією 20 грудня 1996 р.

9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми : Прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.

10. Договір про закони щодо товарних знаків : Міжнародний договір від 27 жовтня 1994 р., м. Женева. Ратифіковано Законом № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р.

11. Європейська хартія місцевого самоврядування : Документ Ради Європи від 15 жовтня 1985 р.

12. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-Ш

13. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати : Міжнародний догов

ір. Введено в дію з 1 січня 2000 р.

14. Класифікація організаційно-правових форм господарювання : Класифікатор : Затверджено та введено в дію наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22 листопада 1994 р. №288

15. Кодекс законів про працю України : Затверджено Законом від 10 грудня 1971 р. № 322-УШ

16. Кодекс професійної етики аудиторів України : Документ Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. №73

17. Кодекс торговельного мореплавства України : Закон України від 23 травня 1995 р. № 176/95

18. Кодекс України про надра : Закон України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР

19. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок : Мсждународный договор от 12 октября 1929 г.

20. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках : Международный договор от 19 марта 1931 г.

21. Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков : Международный договор от 19 марта 1931 г.

22. Конвенция о международных переводных векселях и международных простых векселях : Международный договор от 9 декабря 1988 г.

23. Конвенция Организации Обьединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах : Международный договор от 11 декабря 1995 г.

24. Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі : Підписана в Женеві 7 червня 1930 р.

25. Конвенція про гербовий збір стосовно нереказних векселів і простих векселів : Підписана в Женеві 7 червня 1930 р.

26. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності: Підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. та змінена 2 жовтня 1979 р.

27. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі : Підписана в Женеві 7 червня 1930 р.

28. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-111

29. Лісовий кодекс України : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852—XII

30. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р.

31. Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) : Международный договор / Международная торговая палата, 1 января 1996 г. № 522

32. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку : Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. № 49-р.

33. Митний кодекс України : Закон України від 11 липня 2002 р. № 92-ІУ

34. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р.

35. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення : Вчинено в Римі 26 жовтня 1961 р.

36. Міжнародні правила по тлумаченню термінів «Інкотермс» (редакція 1990 р.)

37. Національні нормативи аудиту : Документ Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. № 73

38. Об утверждении Государственного классификатора Украины : Приказ Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 22 октября 1996 г. № 441

39 Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначе­ний и товаров народного потребления по качеству : Постановление Государственного арбитража при Советс Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7

40. О введений в действие положення о фирме : Постановлсние Центрального Исполнитсльного Комитета и Совета Народних Комиссаров Союза ССР от 22 июня 1927 г.

41. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду : Закон Союзу РСР від 23 листопада 1989 р.№ 810-1

42. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР

43. О трудовых коллективах и повышении их роли в управлений предприятиями, учреждениями, организациями : Закон СССР от 17 июня 1983 г. № 9500-Х

44. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.

45. Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики : Указ Президента України від 18 березня 2003 р. № 225/2003

46. Питання державного оборонного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. №2244

47. Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України : Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. №335/98

48. План рахунків бухгалтерського обліку банків України : Постанова Правління Національного банку України від 21 листопада 1997 р. № 388

49. Повітряний кодекс України : Закон України від 4 травня 1993 р. № 3167—XII

50. Положення про порядок відчуження від держави засобів виробництва, що с державною власністю і закріплені за державним підприємством : Затверджено наказом Фонду державного майна України від 2 грудня 1992 р. №530

51. Положення про ротацію членів аудиторської палати України : Протокол Ради Спілки аудиторів України від 26 лютого 1999 р. № 2

52. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об'єднаннями, підприєм­ствами, організаціями і установами : Затверджено постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 р. № 121

53. Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації : Затверджено Указом Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94

54. Правила випуску та обігу фондових деривативів : Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1997 р. № 13

55. Правила повітряних перевезень вантажів : Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 2003 р. №793

56. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ

57. Про адвокатуру : Закон України від 19 грудня 1992 р. № 2887—XII

58. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ

59. Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 травня 1999 р. № 687-ХІУ

60. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ

61. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121—III 61і. Про банкрутство : Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ

62. Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР

63. Про боротьбу з корупцією : Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР

64. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ

65. Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР

66. Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР

67. Про виконавче провадження : Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІУ

68. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон України від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР

69. Про випуски облігацій внутрішніх державних позик : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р.№80

70. Про випуск казначейських зобов'язань : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 15 70 і. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III

71. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України в редакції від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV

72. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон України від 22 листопада 1996р.№543/96-ВР

73. Про відпустки : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96—ВР

74. Про власність : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ

75. Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України : Закон України від 17 травня 2001 р. №2413-111

76. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування : Закон України від 2 березня 2000 р. № 1523-ПІ

77. Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» : Закон України від 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР

78. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» : Закон України від 18 листопада 1997 р. № 639/97-ВР

79. Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного майна» : Закон України від 15 вересня 1995р.№326/95-ВР

80. Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного майна» : Закон України від 23 грудня 1997 р. №768/97-ВР

81. Про внесення змін до Закону України «Про підприємства в Україні» : Закон України від 4 лютого 1998 р.№72/98-ВР

82. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» : Закон України від 22 грудня 1998 р.№333-ХІУ

83. Про внесення змін і доповнень і про визнання такими, що втратили чинність, деяких роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України : Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 31 травня 2002 р. № 04-5/609

84. Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебу­вають у державній власності : Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93

85. Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів : Рішення Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 р. № 60

85 і. Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств : Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 24-92

86. Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну : Постанова Правління Національного банку України від 20 липня 1999 р. № 356

87. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548

88. Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283

89. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій : Закон України від 3 червня 1992 р. № 2402-ХІІ

90. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП

91. Про господарську діяльність у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1076-ХІV

92. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-Ш

93. Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. № 261

94. Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2003 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 829

95. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93

96. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3 березня 1999 р. № 464-ХІУ

97. Про державне підприємство (об'єднання) : Закон СРСР від 30 червня 1987 р. № 7284-ХІ

98. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-ІП

99. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алко­гольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР

100. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР

101. Про Державний бюджет України на 2003 рік : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 380-ІУ

102. Про Державний бюджет України на 2004 рік : Закон України від 27 листопада 2003 р. № 1344—IV

103. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 р. № 963-ІУ

104. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ

105. Про державний матеріальний резерв : Закон України від 24 січня 1997 р. № 51/97-ВР

106. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення : Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. № 30-93

107. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 5 жовтня 2000 р. №2017-111

108. Про Державну інспекцію з контролю за цінами : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1432

109. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку : Указ Президента України від 14 лютого 1997р.№ 142/97

110. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. №2939-ХІІ

111. Про державну підтримку малого підприємництва : Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-Ш

112. Про державну податкову службу в Україні : Закон України в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. №3813-ХІІ

113. Про Державну програму приватизації : Закон України від 3 червня 1997 р. № 294/97-ВР

114. Про Державну програму приватизації : Закон України від 18 травня 2000 р. № 1723—III

115. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ~ підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ

116. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХН 116і. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ

117. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 р. №817/98

118. Про деякі питання інноваційного інвестування підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави : Указ Президента України від 1 липня 2002 р. № 593/2002

119. Про деякі питання іноземного інвестування : Указ Президента України від 7 липня 1998 р. № 748/98

120. Про деякі питання практики вирішення господарських спорів : Лист Вищого арбітражного суду України від 6 червня 1994 р. № 01-8/368

121. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки : Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 30 березня 1995 р. № 02-5/218

122. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95

123. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 р. № 02-5/334

124. Про деякі питання практики застосування розділу II Арбітражного процесуального кодексу України : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 1 листопада 1995 р. № 02-5/781

125. Про довірчі товариства : Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23—93

126. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16 листопада 1992 р. №2782-ХІ1

127. Про екологічну експертизу : Закон України від 9 лютого 1995 р. № 45/95-ВР

128. Про економічну самостійність Української РСР : Закон Української РСР від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ

129. Про електроенергетику : Закон України від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР

130. Про Єдиний митний тариф : Закон України від 5 лютого 1992 р. № 2097-ХП

131. Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510

132. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України : Указ Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96

133. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13 жовтня 1992 р. № 2673-ХП

134. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-І V

135. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23 вересня 1999 р. №1105-ХІУ

136. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІП

137. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-Ш

138. Про зайнятість населення : Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІ1

139. Про Закон України «Про електроенергетику» : Лист Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1998 р. №01-8/73

140. Про Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» : Лист Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1996 р. № 01-8/110

141. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1490-111

142. Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР

143. Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 599

144. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV

145. Про заставу : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ

146. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у дер­жавній власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203

147. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. № 567/94

148. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон України від 22 грудня 1998 р. № 332-ХІУ

149. Про затвердження договорів оренди : Наказ Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. № 1774

150. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135

151. Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон : Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 1999 р. № 122

152. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у націо­нальній та іноземних валютах : Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. №492

153. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. № 18/5

154. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за екс­портними, імпортними та лізинговими операціями : Постанова Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. № 136

155. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р. № 502

156. Про затвердження Інструкції про порядок передачі в оренду вантажних вагонів : Наказ Міністерства транспорту України від 28 квітня 1997 р. № 151

157. Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господар­ської діяльності в Україні: Наказ МЗЕЗторгу України від 18 січня 1996 р. № 30

158. Про затвердження Класифікатора іноземних валют : Постанова Правління Національного банку України в редакції постанови Правління Національного банку України від 2 жовтня 2002 № 378

159. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом : Наказ Держпідприємництва України, Мініс­терства транспорту України від 8 череня 2001 р. № 85/363

160. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з пере­везення пасажирів, вантажів повітряним транспортом : Наказ Державного комітету України з питань регуля­торної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 26 листопада 2001 р. № 139/821

161. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з переве­зення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з пе­ревезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 18 грудня 2003 р. № 136/985

162. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 30 січня 2002 р. № 11/50

163. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів : Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2001 р. № 49/60

164. Про затвердження Ліцензійних умов провадження розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Національного космічного агентства України 19 грудня 2000 р. № 79/215

165. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28 серпня 2003 р. № 40

166. Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації : Постанова Кабінету Мі­ністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1554

167. Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629

168. Про затвердження нової редакції Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 1997 р. № 46

169. Про затвердження нормативних актів щодо порядку фінансування інноваційних проектів : Наказ Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 р. № 59

170. Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів : Наказ Міністерства транспорту України 21 листопада 2000 р. № 644

171. Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827

172. Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. № 1171

173. Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві : Наказ Фонду державного майна України від 17 квітня 2001 р. № 649

174. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України : Наказ Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 23 березня 1998 р. № 7

175. Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698

176. Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньо­економічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2002 р. № 207

177. Про затвердження пілотного проекту «Правила випуску та обігу товарних деривативів на При­дніпровській товарній біржі» : Наказ Міністерства аграрної політики України від 10 липня 2002 р. № 186

178. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : Постанова Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 72

179. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632

180 Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях : Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118

181. Про затвердження Положення про державну госпрозрахункову установу Агентство з питань банк­рутства : Наказ Міністерства економіки України від 6 червня 2000 № 114

182. Про затвердження Положення про застосування способів приватизації майна державних під­приємств : Наказ Фонду державного майна України від 4 лютого 1993 р. № 56

183. Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що привати­зуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158

184. Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору уповноважених осіб на виконання функцій управління державними корпоративними правами : Наказ Фонду державного майна України від 18 травня 2000 р. № 1014

185. Про затвердження Положення про кредитування та Тимчасового положення про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під заставу державних цінних паперів : Постанова Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246

186. Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. № 1332

187. Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій : Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. №275

188. Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та робіт : Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України від 24 квітня 1996 р. № 118

189. Про затвердження Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації : Наказ Фонду державного майна України від 30 липня 1998 р. № 1511

190. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 2003 № 414

191. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 р. № 322

192. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 382

193. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 112

194. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928

195. Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 271

196. Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств — членів ІАТА : Постанова Правління Національного банку України від 3 листопада 2000 р. № 435

197. Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації : Розпорядження Антимоно­польного комітету України від 21 червня 1994 р. № 6-р

198 Про затвердження Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу та складу аукціонного комітету з продажу природного газу : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1424

199. Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів : Наказ Фонду державного майна України від 2 липня 1998 р. № 1303

200. Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 21 червня 1994 р. №7-р

201. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концен­трацію) : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р.

202. Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць : Наказ Міністерства економіки України, Міністерства статистики України та Антимонопольного комітету України від 20 квітня 1994 р. № 43/79/5

203. Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1448

204. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій від­критих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації : Наказ Фонду держав­ного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня 2000 р. № 1908/11/271

205. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних това­риств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2000 р. № 39

206. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 р. № 167

207. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 лютого 2001 р. № 18

208. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. №221

209. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 січня 2002 № 9

210. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 січня 2002 № 10

211. Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 січня 2003 р. №3

212. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень : Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375

213. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань : Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 377

214. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 549

215. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на право отримання статусу національного повітряного перевізника : Наказ Мінтрансу України від 20 березня 1997 р. № 98

216. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642

217. Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/151

218. Про затвердження Положення про реєстр державних корпоративних прав : Наказ Національного агентства України з управління державними корпоративними правами від 14 травня 1999 р. № 72

219. Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України : Наказ Міністерства транспорту України від 1 червня 1998 р. № 207

220. Про затвердження Положення про Сорочинський ярмарок : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999р.№ 1442

221. Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промисло­во-фінансових груп : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 781

222. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201

223. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242

224. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318

225. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92

226. Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі : Наказ Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 № 1718

227. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

228. Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413

229. Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655

230. Про затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1995 р. № 767

23 1. Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1864

232. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116

233. Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073

234. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733

235. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219

236. Про затвердження Порядку надання Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна : Наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 4 травня 2000 р. № 935/95/31

237. Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75

238. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища : Постанова Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. № 2751-ХИ

239. Про затвердження Порядку передачі Національному агентству з управління державними корпора­тивними правами акцій, часток, паїв, що належать державі у статутних фондах господарських товариств : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 р. № 887

240. Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099

241. Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди : Наказ Фонду державного майна України від 7 серпня 1997 р. №847

242. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету Міністрів України від

28 лютого 2000 р. № 419

243. Про затвердження Порядку прийняття рішення про необхідність реорганізації об'єкта приватиза­ції : Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України від 2 грудня 1997 р. №88/01/1358

244. Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137

245. Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. № 515

246. Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника : Наказ Мінтрансу України від 4 вересня 2001 р. № 584

247. Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2000 р. № 749

248. Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 124

249. Про затвердження Порядку та умов проведення спеціалізованого конкурсу з визначення бірж, на базі яких проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля : Наказ Міністерства економіки України від 20 квітня 2000 р. № 53

250. Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку : Наказ Міністерства фінансів, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 1993 р. №98/118/740

251. Про затвердження Правил виплати відшкодування операторами поштового зв'язку збитків, завданих унаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень : Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 18 березня 2003 р. № 50

252. Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів : Постанова Правління Національного банку України від 7 липня 1997 р. № 216

253. Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України : Постанова Правління Національного банку України від 18 березня 1999 р. № 127

254. Про затвердження Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах : Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. № 331

255. Про затвердження Правил користування електричною енергією : Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України в редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. № 928

256. Про затвердження Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 639

257. Про затвердження Правил користування місцевим телефонним зв'язком : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 385

258. Про затвердження Правил користування телеграфним зв'язком : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 208

259. Про затвердження Правил користування тепловою енергією : Наказ Міненерго України та Держбуду України від 28 жовтня 1999 р. № 307/262

260. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155

261. Про затвердження Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 5 лютого 2001 р. № 44

262. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363

263. Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів : Наказ Мінтрансу України від 14 жовтня 2003 р. № 793

264. Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України : Постанова Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 р. № 343

265. Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів : Наказ Міністерства транспорту України від

29 травня 1998 р. №204

266. Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельної о кооперативу : Постанова Ради Мі­ністрів Української РСР від ЗО квітня 1985 р. № 186

267. Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій : Указ Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035/95

268. Про затвердження Статуту залізниць України : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. №457

269. Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законо­давства України ; Розпорядження Антимонопольного комітету України в редакції розпорядження Анти­монопольного комітету від 29 червня 1998 р. № 169-р

270. Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування . Постанова Кабінету Міністрів України від І лютого 1997 р. № 132

271. Про затвердження Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунка у цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 1998 р. № 87

272. Про затвердження Типового договору доручення на здійснення представником ФДМУ функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у державній власності: Наказ Фонду державного майна України від 11 вересня 2001 р. № 1645

273. Про затвердження Типового договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами : Наказ Фонду державного майна України від 7 серпня 2000 р. № 1647

274. Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня № 1199

275. Про затвердження Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого това­риства : Наказ Фонду державного майна України і Національного банку України від 24 грудня 1993 р. № 583

276. Про затвердження Типового концесійного договору : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. №643

277. Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1519

278. Про затвердження Типового положення про регіональне (обласне) управління з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції : Наказ Міністерства економіки України від 5 грудня 2000 р. № 266

279. Про затвердження Типової Генеральної угоди про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади : Наказ Фонду державного майна України від 25 травня 2000 р. № 1067

280. Про затвердження Типової форми договору доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить державі: Наказ Фонду державного майна України від 24 травня 2000 р. № 1065

281. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР

282. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-111

283. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту : Закон України від 22 грудня 1998 р. №330 - XIV

284. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України від 22 грудня 1998 р. №331-ХІУ

285. Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. № 332/98

286. Про захист прав споживачів : Закон України в редакції Закону від 15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ

287. Про заходи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229 : Наказ Міністерства економіки України від 7 листопада 2000 р. № 240

288. Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124/96

289. Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2002 р. № 1106

290. Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах : Указ Президента України від 21 березня 2002 р. № 280/2002

291. Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на вироб­ництві : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 13-р

292. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. № 37-ІУ

293. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ

294. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1908-Ш

295. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХП

296. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ

297. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-Ш

298. Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : Наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69

299. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ

300. Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-ІУ

301. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-ІУ

302. Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3348-ХІІ

303. Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) : Декрет Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. №6-93

304. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114-ХІІ

305. Про колективні договори і угоди : Закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-ХП

306. Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 137

307. Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки : Указ Президента України від 17 вересня 1996 р. № 837/96

308. Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326

Див. також: Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 403

309. Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. № 848

310. Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України : Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. № 342/95-ВР

311. Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 р. № 997-ХІУ

312. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286-Х1У

313. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087—IV

314. Про кооперацію в СРСР : Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 26 травня 1988 р. № 8998-ХІ

315. Про корпоратизацію підприємств : Указ Президента України від 15 червня 1993 р. № 210/93

316. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908-Ш

317. Про лікарські засоби : Закон України від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР

318. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-Ш

319. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1641—III

320. Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786

321. Про Митний тариф України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2371-111

322. Про Міністерство економіки України : Указ Президента України від 23 жовтня 2000 р. № 1159/2000 Див. також: Про перейменування Міністерства економіки України : Указ Президента України від 21 серпня

2001 р.№ 724/2001

323. Про Міністерство освіти і науки України : Указ Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000

324. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР

325. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-Х1У

326. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР

327. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 411—IV

328. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322—XII

329. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України в редакції Закону від 1 грудня 1998 р. № 284-ХІУ

330. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР

331. Про нафту і газ : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-111

332. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ

333. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР

334. Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній : Указ Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1049/2001

335. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666/94

336. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99

337. Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. № 441

338. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ

339. Про об'єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ

340. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374—III

341. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР

342. Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність : Указ Президента України в редакції Указу Президента від 2 березня 1996 р. № 160/96

343. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2132 (Закон втратив чинність на підставі Закону від 11 січня 2001 р. №2210-111)

344. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р. № 276 І -ПІ

345. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України в редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97^ВР

346. Про організації роботодавців : Закон України від 24 травня 2001 р. № 2436-ІП

347. Про оренду державного та комунального майна : Закон України в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР

348. Про оренду землі : Закон України в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. № 1211—IV

349. Про оренду майна державних підприємств та організацій : Закон України в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР

350. Про освіту : Закон України в редакції Закону від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР

351. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХП

352. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-ХП

353. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII

354. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР

355. Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки : Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 1097/2001

356. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2953-Ш

357. Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України : Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3065-Ш

358. Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1869-Ш

359. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі : Закон України від 10 липня 1996 р. №290/96-ВР

360. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва : Закон України від 14 вересня 2000 р.№ 1953-Ш

361. Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України : Закон України від 18 травня 2000 р. № 1741-Ш

362. Про охорону атмосферного повітря : Закон України в редакції Закону від 21 червня 2001 р. № 2556-Ш

363. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України в редакції Закону від 1 червня 2000 р. № 1771-Ш

364. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ

365. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16 червня 1999р.№752-ХІУ

366. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ

367. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ

368. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону від 17 січня 2002 р. № 2986-Ш

369. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 5 листопада 1997 р. №621/97-ВР

370. Про охорону праці : Закон України в редакції Закону від 21 листопада 2002 р. № 229-ІУ

371. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-Ш

372. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР

373. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХП

374. Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1644-1II

375. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р № 147/98-ВР

376. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482

377. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611

378. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається : Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26-92

379. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. № 847-ХІУ

380. Про перетворення державних підприємств у казенні : Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО червня 1998 р. №987

381. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ (Закон втратив чинність з 1 січня 2004 р., крім статті 4)

382. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ

383. Про підтвердження відповідності : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2406—III

384. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1699-Ш

385. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-Ш 385і. Про плату за землю : Закон України від 3 липня 1992 р. № 2535—XII

386. Про погодження Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 червня 2002 р. № 190

387. Про податок на додану вартість : Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР

388. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління : Указ Президента України від 28 листопада 2000 р. № 1265/2000

389. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : Указ Президента України від 4 квітня 2003 р. № 292/2003

390. Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. №841

391. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. № 32-р

390. Про порядок ведення державного земельного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р.№ 15

391. Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. № 772

392. Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 48-93

393. Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни : Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. №33-93

394. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності : Постанова Кабінету Міні­стрів України від 25 травня 1998 р. № 740

395. Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом . Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1729

396. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483

399. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР

400. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97

401. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським під­приємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. № 720/95

402. Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870

403. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільо­вими фондами : Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181—III

404. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449

405. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. № 1523

406. Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 145

407. Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням : Постанова Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1650

408. Про поставки продукції для державних потреб : Закон України від 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР

409. Про поштовий зв'язок : Закон України від 4 жовтня 2001 р. № 2759-Ш

410. Про Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

411. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1647—III

412. Про правовий режим майна у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075-ХІУ

413. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-Ш

414. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а—XII

415. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1994р.№ 3929-ХП

416. Про приватизацію державного майна : Закон України в редакції Закону від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР

417. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України в редакції Закону від 15 травня 1996 р. № 189/96-ВР

418. Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду : Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 57-93

419. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-Ш

420. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ

421. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України в редакції Закону від 15 травня 1992 р. № 2346-ХП

422. Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України : Закон України від 14 липня 1999 р. № 934-ХІУ

423. Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки : Указ Президента України від 11 грудня 2002 р. № 1148/2002

424. Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР

425. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІУ

426. Про ратифікацію Гарантійної угоди (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку : Закон України від 19 жовтня 1999 р. № 1162-ХІУ

427. Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : Закон України від 15 липня 1997 р. № 451/97-ВР

428. Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій : Закон України від 21 жовтня 1994 р. № 226/94-ВР

429. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР

430. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року : Закон України від 3 червня 1999 р. № 728-ХІУ

431. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-Ш

432. Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 11 квітня 1997 р. № 192/97-ВР

433. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій : Закон України від 2 червня 1995 р. № 203/95-ВР

434. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 2 червня 1995 р. № 202/95-ВР

435. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 20 жовтня 1995 р. № 401/95—ВР

436. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23 грудня 1998 р. № 351-Х1У

437. Про регулювання цін : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. № 715 (постанова втратила чинність, крім пункту 3 та Тимчасового положення про державне регулювання цін і тарифів). Див. також: Про ціноутворення в умовах реформування економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. №733

438. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР

439. Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР

440. Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металургійного комбі­нату «Криворіжсталь» : Закон України від 5 березня 1997 р. № 130/97-ВР

441. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України в редакції Закону від 10 липня 2003 р. № 1098—IV

442. Про рослинний світ : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 591—XIV

443. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХП

444. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93

445. Про систему оподаткування : Закон України в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. Хе 77/97-ВР

446. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97—ВР

447. Про склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 634. Див. також: Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 729

448. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-ІН

449. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-ХІУ

450. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційноїдіяльності в Донецькій області: Закон України від 25 червня 1991 р.

451. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1607—III

452. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265—XII

453. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва : Указ Президента України в редакції Указу від 28 червня 1999 р. № 746/99

454. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408—III

455. Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р.№ 46-93

456. Про Статут автомобільного транспорту УРСР : Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 р. №401

457. Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні : Закон України від 19 вересня 1997 р. 535/97-ВР

458. Про столицю України - місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 р. № 401-ХІУ

459. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР

460. Про судоустрій України : Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш

461. Про схвалення Концепції розвитку системи національних рахунків : Розпорядження Кабінету Мі­ністрів України від 25 липня 2002 р. № 413-р

462. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-Ш

463. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХП

464. Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІУ

465. Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні : Указ Президента України від 20 вересня 1993 р. № 377/93. (Указ втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р. № 2908-Ш)

466. Про Типовий статут казенного підприємства : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. №914

467. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444

468. Про товарну біржу : Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ

469. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків : Прийнято в Мадриді 28 червня 1989 р.

470. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 2 грудня 1997 р. № 671/97-ВР

471. Про транзит вантажів : Закон України від 20 жовтня 1999 р. № 1172-ХІУ

472. Про транспорт : Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР

473. Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. № 770

474. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР

475. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, орга­нізаціями : Закон СРСР від 17 червня 1983 р. № 9500-Х

476. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14 вересня 1999 р. № 1039-ХІУ

477. Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громад­ського харчування та сфери послуг : Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 р. № 20—92

478. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств : Постанова Кабінет Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859

479. Про управління корпоративними правами держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791

480. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності: Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. №8-92

481. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 19-93

482. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження : Закон України від 17 лютого 2000 р. № 1457-ІИ

483. Про утворення Державної акціонерної компанії «Хліб України» : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1000

484. Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2001 р. № 1181

485. Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів : Постанова Кабінет Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 317

486. Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» : Постанова Кабінету Міні­стрів України від 25 травня 1998 р. № 747

487. Про утворення Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354

488. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-1У

489. Про фінансовий лізинг : Закон України в редакції Закону від 11 грудня 2003 р. № 1381-ІУ

490. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від

12 липня 2001 р. № 2664-Ш

491. Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації : Указ Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94

492. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення : Закон України від

13 грудня 2001 р. №2893-111

493. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 3 грудня 1990 р. № 507—XII

494. Про цінні папери і фондову біржу : Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201-XII

495. Про ціноутворення в умовах реформування економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від

21 жовтня 1994 р. №733

496. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 23 грудня 1997 р. №771/97-ВР

497. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення поло­ження частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 р. № 15-рп/2002

498. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України «Про усунений дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та частини першої статті 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002

499. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19 лютого 1997 року) (справа щодо приватизації державного майна) від 1 липня 1998 р. №9-рп

500. Соглашение о проведений согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации : Международньш договор от 13 марта 1992 г.

501. Соглашение по торговим аспектам прав интеллектуальной собственности : Мсждународньш договор от 15 апреля 1994 г.

502. Тимчасове положення про державне регулювання цін і тарифів : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. № 715

503. Типова форма контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства : Затверджено наказом Фонду державного майна України від 6 квітня 2000 р. № 695

504. Угода з технічних бар'єрів у торгівлі : Міжнародний договір від 15 квітня 1994 р.

505. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності : Міжнародний договір від 15 квітня 1994 р.

506. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України : Міжнародний договір від 28 травня 1997 р.

507. Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав : Міжнародний договір від 20 березня 1992 р.

508. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : Ратифіковано Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР

509. Унифицированньїе правила международной торговой палатьі для гарантий по первому требованию 1992 года : Мсждународньїй договор/ Мсждународная торговая палата, 1 января 1992 г., № 548

510. Унифицированньїе правила по договорньїм гарантиям : Мсждународньїй договор / Мсждународная торговая палата, 1 января 1978 г., № 325

511. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів : Міжнародний договір / Міжнародна торгова палата, 1 січня 1993 р., № 500

512. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР : Утверджсн постановленисм Совста Министров СССР от 15октября 1955 г. № 1801

513. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-1У

514. Цивільний процесуальний кодекс України : Затверджено Законом від 18 липня 1963 р.

515. Щодо Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного майна : Наказ Фонду державного майна України від 3 вересня 1999 № 1677

516. Щодо роз'яснень деяких питань про реєстрацію іноземних інвестицій : Лист Національного банку України від 3 грудня 1997 р. № 13-124/2407-8833

517. Щодо роз'яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна : Наказ Фонду державного майна України від 22 серпня 2000 р. № 1765

518. Соипсіі Кецціагіоп (ЕС) N0 1/2003 оїіб ОесетЬег 2002 оп ІЬе ітріетепіагіоп оГгпегиіезоп сотреіігіоп ІаМ Йотеп іп Аггісіез 81 апеі 82 оГ іпе Тгеаіу II О} Ь 001, 04.01.2003 р. 1

 
Авторизація
Пошук