Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків

Розділ V (ст.216-257) - Глава 25 (ст.224-229)
111

Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків

1. У разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин кожний з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому завдано збитків, відпо­відно до вимог статті 196 цього Кодексу.

 

1. Із змісту даної статті випливає, що солідарне відшкодування збитків має здійснюватись відповідно до вимог статті 196 цього Кодексу. Остання, у свою чергу, також є бланкетною (відсилочною) нормою і передбачає, що при вирішенні питання щодо солідарного відшкоду­вання збитків мають застосовуватись відповідні положення Цивільного кодексу України, як­що інше не передбачено законом (тобто положенням ст. 543 ЦК України).

У відповідності з ними солідарні зобов'язання, а отже, і солідарне відшкодування збитків, будуються на принципі, згідно з яким потерпілий учасник господарських відносин вправі за своїм вибором вимагати їх відшкодування частково або у повному обсязі як від усіх боржни­ків разом, так і від будь-кого з них окремо, а кожен з них зобов'язаний провести таке від­шкодування у повному обсязі, якщо інше не передбачено законом. При цьому солідарні боржники залишаються зобов'язаними до того часу, доки збитки не будуть відшкодовані повністю.

Оскільки вимога відшкодування збитків до кожного із солідарних боржників має само­стійний характер, це тягне низку правових наслідків. Зокрема, відшкодування збитків одним з боржників у повному обсязі припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед потер­пілою стороною. Пред'явлення позову до одного із солідарних боржників перериває строк позовної давності і щодо решти таких боржників тощо. Ці особливості випливають з того, що для всіх солідарних боржників предмет виконання зобов'язання - єдиний.

2. Боржник, який один виконав обов'язок із солідарного відшкодув

ання збитків, має пра­во на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти боржників, тобто він стає відносно до них кредитором. Така вимога є уже регресною, а не солідарною. Це означає, що кредитор вправі вимагати відшкодування збитків від кожного з них у рівній частці, якщо інше не вста­новлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього. Якщо ж один із солідарних боржників з тих чи інших причин не сплатив частку, належну солідарно­му боржникові, котрий у повному обсязі виконав солідарний обов'язок, несплачене припа­дає на кожного з решти солідарних боржників у рівних частках (ст. 544 ЦК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук