Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ IV (ст.173-215) Глава 22 (ст.193-208) Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою

Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою

Розділ IV (ст.173-215) - Глава 22 (ст.193-208)
151

Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою

1. Виконання господарського зобов'язання може бути покладено в цілому або в час­тині на третю особу, що не є стороною в зобов'язанні. Управнена сторона зобов'язана прийняти виконання, запропоноване третьою особою - безпосереднім виконавцем, як­що із закону, господарського договору або характеру зобов'язання не випливає обо­в'язок сторони виконати зобов'язання особисто. 2. Неналежне виконання зобов'язання третьою особою не звільняє сторони від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених частиною тре­тьою статті 193 цього Кодексу.

1. Суб'єктом виконання господарського зобов'язання є зобов'язана сторона, яка звичайно й виконує його сама. Але ця сторона може покласти виконання зобов'язання (у цілому або в частині) на третю особу, що не є стороною у зобов'язанні (передоручити виконання). В умо­вах реальної економіки таке передоручення досить поширене (підряд на капітальне будів­ництво із залученням генеральним підрядником субпідрядника і передорученням останньо­му виконання зобов'язання безпосередньо замовникові). Разом з тим передоручення вико­нання може бути здійснено і управненою стороною, що не суперечить змісту частини 1 коментованої статті. Це можливо, наприклад, у договірних зобов'язаннях щодо поставки то­вару виробником покупцеві через товарну біржу або іншого посередника. Такий посередник може як зобов'язана сторона щодо покупця передоручити здійснення поставки на його адре­су виробнику і як управнена сторона стосовно останнього передоручити прийняття виконан­ня покупцеві.

Управнена сторона зобов'язана прийняти виконання, запропоноване третьою особою -безпосереднім виконавцем, якщо із закону, господарського договору або характеру зобо­в'язання не випливає обов'язок сторони виконати зобов'язання особисто. Коли ж такою тре­тьою особою не є безпосередній виконавець

, управнена сторона на свій розсуд вирішує: прийняти чи не прийняти виконання зобов'язання.

2. В усіх випадках передоручення виконання зобов'язана сторона не вибуває із зобо­в'язання і залишається повністю відповідальною перед управненою стороною за виконання, що здійснюється третьою особою. Неналежне виконання зобов'язання цією особою не звіль­няє сторони від обов'язку виконати зобов'язання у натурі, крім випадків, коли інше передба­чено законом чи договором або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зо­бов'язання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук