Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ І (ст.1-54) Глава З (ст.25-41) Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

Розділ І (ст. 1-54) - Глава З (ст.25-41)
140

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

1. Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відпові­дальність суб'єкта господарювання згідно з цим Кодексом або адміністративну, цивіль­ну чи кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом.

1. Здійснення дій, визначених законодавством як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність згідно з цим Кодексом, а також адміністративну, цивільну та кри­мінальну відповідальність.

За недобросовісну конкуренцію, вчинену суб'єктом господарювання - юридичною осо­бою, Антимонопольний комітет України накладає штраф у розмірі 3 % виручки від реаліза­ції продукції, виконання робіт, надання послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому було накладено штраф.

Якщо встановлено факт неправомірного використання чужих рекламних матеріалів, за­цікавлені особи можуть звернутись до Антимонопольного комітету України із заявою про ви­лучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копією продукції інших суб'єктів господарської діяльності як у виробника, так і у продавця. Такий захід застосовуєть­ся у випадку, коли можливість змішування товарів не може бути усунута іншим шляхом.

У разі дискредитації суб'єкта господарювання приймається рішення про офіційне спро­стування неправдивих відомостей за рахунок порушника, який поширював неправдиві, неповні або неточні відомості, у строк і засобами, які визначені законодавством.

Неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів та послуг або будь-якого маркування, неправомірне копіювання форми упаковки, зовнішнього оформлен­ня, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару інших покупців, використання імені на власний розсуд тягне за собою накладення штрафу

від ЗО до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку коли штраф на суб'єкта господарювання накладається в розмірі до 1000 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян, постанову про накладення штрафу може прийня­ти державний уповноважений Антимонопольного комітету України у відповідності до свого підпорядкування.

Рішення щодо штрафних санкцій у розмірі від 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України на його засіданнях.

Слід зауважити, що у чинному законодавстві не визначені строки застосування до юри­дичних осіб відповідальності за адміністративні правопорушення.

2. Кримінальна відповідальність за дії, визнані як недобросовісна конкуренція, настає у відпо­відності зі статтями 230—232 Кримінального кодексу України [28] за правопорушення, що поля­гають: в умисному неподанні або поданні завідомо неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітету України або його територіальному відділенню, а також ухиленні від виконання законних рішень цих органів, які вчинені службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю, підприємства, установи та організації (стаття 230); незаконному збиранні з метою ви­користання або використанні відомостей, що становлять комерційну таємницю (стаття 231); розголошенні комерційної таємниці (стаття 232).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук