Головне меню

25.2. Істотні умови господарського договору

Господарське право - Господарське право України: Підруч. для студ.
109

25.2. Істотні умови господарського договору

Відповідно до ст. 180 ГКУ зміст господарського договору ста­новлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямова­ною на встановлення, зміну або припинення господарських зобо­в'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сто­ронами в передбачених законом порядку та формі досягнуто зго­ди щодо всіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів цього виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну і строк дії договору.

Умови про предмет у господарському договорі повинні визна­чати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість про­дукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язко­вих для сторін нормативних документів, а в разі їх відсутнос­ті — у договірному порядку з додержанням умов, що забезпечу­ють захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

Ціна в господарському договорі визначається в порядку, вста­новленому ГКУ, законами та актами Кабінету Міністрів Украї­ни. За згодою сторін у господарському договорі може бути перед­бачено доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, по­слуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки по­рівняно з нормативними.

У разі визнання погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує вимоги антимонопольно-конкурентного законодав­ства, антимонопольний орган має право вимагати від сторін змі­ни умов договору щодо

ціни.

Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укла­дення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. За­кінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук