Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка

Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
152

Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчер­ку, пасинка

1. Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповно­літніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них не­має матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утри­мання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу. 2. Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов'язку по утри­манню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі: 1) нетривалого проживання з їхніми матір'ю, батьком; 2) негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька ди­тини.

У ч. 1 статті, що коментується, містяться умови, за наявнос­ті яких у мачухи, вітчима виникає обов'язок, пов'язаний з утри­манням малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка.

Право на одержання аліментів від мачухи, вітчима у падчер­ки, пасинка виникає, якщо:

1) вони є малолітніми, неповнолітніми, тобто особами, які не досягли 18 років;

2) проживають спільно з мачухою, вітчимом;

3) у них немає рідних матері, батька, баби, діда, повнолітніх братів і сестер, тобто осіб, які відповідно до правил, встановле­них нормами глав 16 і 17 СК, зобов'язані насамперед утримува­ти своїх малолітніх, неповнолітніх дітей, внуків, братів і сестер, або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання;

4) мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.

Зазначені умови утворюють юридичний склад, необхідний для виникнення у малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка суб'єктивного права на одержання аліментів від мачухи, вітчи­ма, з якими вони спільно проживають.

Отже, якщо суд встановить відсутні

сть хоча б однієї з зазна­чених у ч. 1 коментованої статті умов, необхідних для виникнен­ня у малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка права на одер­жання аліментів від мачухи, вітчима, з якими вони спільно про­живають, аліментний обов'язок останніх не повинен виникнути. А якщо він виник, то за рішенням суду має бути припинений.

Таким чином, аліментний обов'язок, пов'язаний з утриман­ням малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка, у мачухи, вітчима виникає не на підставі близького споріднення. Він є їх обов'язком як членів сім'ї, який виникає лише тоді, коли мало­літні, неповнолітні падчерка, пасинок є або були членами їх сім'ї. Для виникнення аліментних відносин між падчеркою, па­синком і мачухою, вітчимом важливе значення має встановлен­ня того факту, що падчерка, пасинок проживають спільно з ма­чухою, вітчимом, які надавали їм утримання, а потім відмови­лися робити це. За таких умов мачуха, вітчим зобов'язані утри­мувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які про­живають спільно з ними.

Обов'язок мачухи, вітчима щодо утримання падчерки, па­синка за зазначених вище умов зберігається і після розірвання шлюбу з матір'ю, батьком малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка.

Частина 2 статті, що коментується, встановлює перелік під­став, за наявності хоча б однієї з яких суд може звільнити ма­чуху, вітчима від обов'язку, пов'язаного з утриманням малоліт­ніх, неповнолітніх падчерки, пасинка, або обмежити цей обов'язок певним строком.

Нетривалість спільного проживання мачухи, вітчима з ма­тір'ю, батьком малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка мо­же бути підставою для постановлення судом рішення про від­мову у задоволенні позову щодо стягнення аліментів або обме­ження ним обов'язку сплати аліментів на малолітніх, неповно­літніх падчерки, пасинка певним строком.

Якихось формальних критеріїв, які суд міг би використову­вати при вирішенні питання про нетривалість спільного прожи­вання мачухи, вітчима з матір'ю, батьком малолітніх, неповно­літніх падчерки, пасинка, закон не передбачає. Тому у кожно­му конкретному випадку суд має визначати, чи є період їх спільного проживання нетривалим.

Суд вправі постановити рішення про відмову у задоволенні позову щодо стягнення аліментів на малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка або про обмеження їх стягнення певним строком також у разі негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.

Треба звернути увагу на ту обставину, що у законі йдеться про негідну поведінку матері, батька дитини у шлюбних відносинах, тобто їх поведінку стосовно другого з подружжя або ди­тини. Факти такої поведінки у кожному конкретному випадку мають встановлюватися судом. Однак їх доведення покладаєть­ся процесуальним законом (ст. ЗО ЦПК) на мачуху, вітчима. На підтвердження фактів негідної поведінки матері, батька дитини у шлюбних відносинах мачуха, вітчим можуть подавати суду будь-які докази (наприклад, показання свідків, письмові доку­менти, висновки експертів тощо), а також посилатися на рі­шення судів та інших державних органів, що підтверджують зазначені факти.

Закон не встановлює критеріїв, на підставі яких суд може встановлювати факти негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини, на утримання якої мають присуджува­тись аліменти з мачухи, вітчима. Вирішення цього питання від­дається на розсуд суду.

Уявляється, що такими фактами можуть бути факти систе­матичного пияцтва, насильства щодо другого з подружжя або дитини, поширення неправдивих відомостей про них тощо. Суд повинен розглянути подані заінтересованими особами докази й дати їм оцінку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук