Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима

Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
152

Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачу­ху, вітчима

1. Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непра­цездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що пад­черка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу. 2. Обов'язок падчерки, пасинка по утриманню мачухи, вітчима виникає, якщо у мачухи, вітчима немає чоловіка, дружини, повно­літніх дочки, сина, братів та сестер або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

Сімейне законодавство передбачає взаємні права та обов'яз­ки щодо утримання мачухи, вітчима і падчерки, пасинка (стат­ті 268 і 270 СК).

У ч. 1 коментованої статті міститься правило, згідно з яким повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непра­цездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріаль­ної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинку систе­матичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допо­могу.

Отже, право на одержання матеріального утримання від повнолітніх падчерки, пасинка мачуха і вітчим мають, якщо:

1) вони непрацездатні за віком, тобто досягай пенсійного ві­ку, встановленого законом, або за станом здоров'я, тобто є ін­валідами І, II або III групи;

2) потребують матеріальної допомоги, тобто їх заробітна плата, пенсія доходи від використання належного їм майна, ін­ші доходи не забезпечують цим особам прожиткового мінімуму, встановленого законом;

3) надавали падчерці, пасинку систематичну матеріальну до­помогу не менш як п'ять років;

4) повнолітні падчерка, пасинок можуть надавати матер

іаль­ну допомогу.

Водночас у ч. 2 статті, що коментується, міститься вказівка на ще дві умови, необхідні для виникнення у мачухи, вітчима суб'єктивного права на одержання аліментів від повнолітніх падчерки, пасинка, а саме: 1) якщо у мачухи, вітчима немає чо­ловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер, тоб­то осіб, які відповідно до правил, встановлених нормами глав 9, 16 і 17 СК, зобов'язані утримувати своїх дружину, чоловіка, батьків, братів та сестер; 2) якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

Зазначені умови утворюють юридичний склад, необхідний для виникнення у непрацездатних мачухи, вітчима, які потре­бують матеріальної допомоги, суб'єктивного права на одержан­ня аліментів від повнолітніх падчерки, пасинка.

Отже, якщо суд встановить відсутність хоча б однієї з зазна­чених у коментованій статті умов, необхідних для виникнення у непрацездатних мачухи, вітчима, які потребують матеріальної допомоги, суб'єктивного права на одержання аліментів від пов­нолітніх падчерки, пасинка, аліментний обов'язок останніх не повинен виникнути. А якщо він виник, то за рішенням суду має бути припинений.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук