Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІІ (ст.121-206) Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану

Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
244

Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану

1. Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного міся­ця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом. 2. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших при­чин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закла­ду охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває. 3. Реєстрація народження дитини провадиться державним ор­ганом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. 4. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Народження і смерть людини, укладення та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, встановлення та зміна імені, по батькові й прізвища — це акти цивільного стану, які визна­чають цивільно-правовий статус людини у суспільстві. Реєстрація народження — це юридичний факт, на підставі яко­го дитина, яка народилася, стає повноправним суб'єктом пра­вовідносин, що складаються у державі. Цим фактом держава визнає її суб'єктом права.

Коментована стаття встановлює загальний порядок реєстрації народження дитини в органі РАЦСу: строки цієї реєстрації та наслідки їх недодержання, а також коло осіб, які мають право реєструвати народження дитини.

Так, у ч. 1 статті, яка коментується, зазначено, що батьки зо­бов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня наро­дження дитини зареєструвати її народження у встановленому за­коном порядку (реєстрація мертвонародженої дит

ини має прова­дитись протягом трьох діб). Цей обов'язок встановлюється насам­перед в інтересах дитини, оскільки, не будучи зареєстрованою, вона не зможе повноцінно набувати прав й виконувати обов'яз­ки як суб'єкт правовідносин. У коментованій статті закріплені наслідки невиконання батьками дитини обов'язку щодо її реєстрації. У ній (на відміну від КпШС), зазначено, що невико­нання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків ди­тини відповідальності, встановленої законом. Найімовірніше це штраф, передбачений адміністративним законодавством.

Частина 2 статті, що коментується, визначає коло осіб, які мають право зареєструвати народження дитини у разі смерті її батьків або неможливості для них з інших причин зареєструва­ти цей факт. Треба зазначити, що коло таких осіб практично необмежене. У зазначеній частині коментованої статті до них відносяться родичі дитини (по лінії як матері, так І батька), уповноважений представник закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому вона перебуває на час реєстрації її народження, а також інші особи. Однак поняття "Інші особи" не уточнюється.

Реєстрація народження дітей провадиться в органах РАЦСу, система яких визначена Законом України "Про органи реєс­трації актів громадянського стану". Згідно з цим Законом до за­значеної системи належать відділи РАЦСу Головного управління юстиції Мін'юсту України в Автономної Республіки Крим, уп­равління юстиції обласних, у містах Києві та Севастополі, район­них і районних у містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій, а також відділи РАЦСу виконавчих комітетів міст (обласного значення) і районних у містах рад, а у сільській місцевості — виконавчі комітети сільських та селищних рад.

Реєстрація народження дитини провадиться за місцем її на­родження або за місцем проживання її батьків чи одного з них на підставі усної або письмової заяви батьків, а в разі їх хвороби, смерті або неможливості з інших причин здійснити цей акт — за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника за­кладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в яко­му на цей час вона перебуває.

У тому разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі, її народження може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо одночасно з за­явою про реєстрацію вона подає заяву про визнання батьківства.

Орган РАЦСу не має права відмовити у реєстрації народ­ження, мотивуючи відмову доцільністю проведення цього акту в Іншому органі РАЦСу.

Реєстрація народження дитини провадиться органом РАЦСу з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

При народженні дитини жінкою, якій було Імплантовано за­родок, зачатий подружжям, реєстрація народження провадиться за заявою дружини і чоловіка, які дали згоду на імплантацію. У такому разі одночасно з документом, який підтверджує факт на­родження дитини цією жінкою, подається засвідчена нотаріусом її письмова згода на запис подружжя батьками дитини. При цьо­му у графі "Для відміток" робиться запис: матір'ю дитини від­повідно до медичного свідоцтва про народження є громадянка (прізвище, ім'я, по батькові).

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків або одного з них, місцем народження дитини в запису акта про народження за бажанням батьків може бути зазначене фактичне місце народження дитини, яке під­тверджується документом, що засвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук