Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 63 (ст.407-416) Стаття 408. Правовий статус посадових осіб митної служби України

Стаття 408. Правовий статус посадових осіб митної служби України

Митний кодекс - Глава 63 (ст.407-416)
148

Стаття 408. Правовий статус посадових осіб митної служби України

Правовий статус посадових осіб митної служби України, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

Регулювання правового становища посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Кодексу Законів про працю, Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про Дисциплінарний статут митної служби України” та інших законодавчих і нормативно-правових актів України, що регулюють порядок проходження митної служби.

Посадові особи митних органів мають право:

1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень;

3) одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

4) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе;

5) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

6) на грошове та матеріальне забезпечення залежно від посади, спеціального звання, якості роботи, досвіду та вислуги років;

7) безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

8) на просування по службі з урахуванням рівня професійної підготовки та сумлінності у виконанні службових обов’язків;

le="text-align: justify;">9) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

10) на здорові, безпечні та належні умови праці при виконанні службових завдань;

11) підвищення професійного рівня і кваліфікації за рахунок коштів митної служби України;

12) застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю у випадках і порядку передбаченому чинним законодавством;

15) на соціальний і правовий захист відповідно до законодавства, захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих митних органах, а також у судовому порядку.

Посадові особи митних органів зобов’язані:

1) додержуватися положень Конституції, Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів;

2) на підставі неухильного дотримання законодавства з питань митної справи захищати економічні інтереси України, вести боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил;

3) шанобливо ставитися до громадян, їх прав, свобод та законних інтересів, не принижувати честі і гідності громадян;

4) своєчасно і точно виконувати накази і розпорядження безпосередніх і прямих начальників митних органів;

5) чітко дотримуватись порядку і умов проходження служби в митних органах, не допускати вчинків, які порочать їх як державних службовців або дискредитують митну службу, додержуватися правил носіння форменого одягу;

6) у службовій діяльності додержуватися норм професійної етики, бути чесним, об’єктивним і вільним від рішень політичних партій і масових громадських рухів;

7) зберігати державну і службову таємницю, службову документацію, табельну зброю та спеціальні засоби захисту, особисті митні забезпечення, службові посвідчення;

8) раціонально, ефективно та економно використовувати матеріальні і фінансові ресурси;

9) бути взірцем у виконанні службових обов’язків, проявляти творчу ініціативу, високу культуру, професіоналізм, витримку й тактовність в роботі;

10) постійно вдосконалювати свої професійні знання, уміння і навички, підвищувати свій культурний рівень;

Посадові особи митних органів повинні діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, посадові особи зобов'язані невідкладно в письмовій формі доповісти про це керівникові, який дав доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищого керівника.

За порушення закону, неналежне виконання службових обов'язків чи скоєння ганебного вчинку працівники митних органів несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Конкретні права, обов’язки та відповідальність працівників митних органів визначаються на основі кваліфікаційних характеристик і відображаються в посадових інструкціях, що затверджуються керівниками в межах, визначеної компетенції.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук