Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 10 (ст.70-80) Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення

Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
127

Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних пiдроздiлiв митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу. Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених в установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здiйснюватися цiлодобово. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України резидентами (крiм громадян), крiм випадкiв перемiщення товарiв i транспортних засобiв через територiю України у режимi транзиту, здiйснюється митними органами, у зонах дiяльностi яких розташованi цi резиденти. У випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, митне оформлення в iншому митному органi може здiйснюватися за письмовим погодженням мiж цим митним органом i митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований вiдповiдний резидент. Мiсце здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України нерезидентами (крiм громадян), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через територiю України у режимi транзиту, здiйснюється митним органом за мiсцем ввезення цих товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України. Товари, якi при ввезеннi на митну територiю України були оформленi у режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформленi у режим транзиту митним органом за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу, на якому зберiгаються зазначенi товари. Спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи можуть визначатися дiлянки територiї з комплексом будiвель, споруд, iнженерно-технiчних засобiв та комунiкацiй, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення товарiв i транспортних засо

бiв, що перемiщуються через митний кордон України, - вантажнi митнi комплекси, автопорти, автотермiнали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермiнал можуть входити до митної служби України як спецiалiзована митна органiзацiя або належати на правi власностi юридичнiй особi - резиденту, зареєстрованiй як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi. Вiдкриття вантажних митних комплексiв, автопортiв, автотермiналiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi здiйснюється за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Вимоги, яким повинен вiдповiдати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермiнал, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України. Митне оформлення товарiв (крiм тих, що перемiщуються у несупроводжуваному багажi, а також автомобiлiв), якi ввозяться на митну територiю України громадянами, здiйснюється у пунктах пропуску через митний кордон України. Митне оформлення товарiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами у несупроводжуваному багажi, здiйснюється митними органами за мiсцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян. Мiсця здiйснення митного оформлення автомобiлiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами, визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. На прохання осiб, що перемiщують через митний кордон України товари i транспортнi засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза мiсцем розташування митних органiв, а також поза робочим часом, встановленим для митних органiв, на умовах, визначених цим Кодексом. За митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв, митними органами iз заiнтересованих осiб справляється плата в порядку та у розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Розмiр такої плати не може перевищувати вартостi фактичних витрат митних органiв на вчинення зазначених дiй. За рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митних органах.

Митний Кодекс визначає загальне правило, при якому митне оформлення здійснюється у спеціально визначених для цього місцях у зоні діяльності митного органу, в якому знаходиться відправник або одержувач товарів.

Зона діяльності регіональних митниць та митниць встановлюється Держмитслужбою. Розподіл зон діяльності в митниці між митними підрозділами (митними постами, вантажними, вантажно-пасажирськими відділами) проводиться наказом начальника митниці.

Для проведення зовнішньоекономічних операцій підприємство має стати на облік в митному органі. Постановка на облік проводиться за місцем розташування суб‘єкта ЗЕД.

Як правило, митне оформлення товарів та транспортних засобів суб’єктів ЗЕД (крім випадків переміщення відповідно до митного режиму транзит) проводиться за місцем державної реєстрації, тобто у митному підрозділі, де вони взяті на облік.

Для окремих категорій товарів може бути визначена обов‘язкова вимога щодо їх оформлення в митних органах, визначених центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митне оформлення товарів та транспортних засобів громадян проводиться за місцем постійного (тимчасового) проживання або безпосередньо в пункті пропуску.

Митне оформлення має здійснюватись під час роботи митного органу. Митний Кодекс допускає можливість здійснення митного оформлення в інших місцях і поза часом роботи митного органу. Зацікавлена особа повинна одержати на це згоду митного органу, що проводить митне оформлення. Усі витрати, зв'язані зі зміною місця і часу митного оформлення, оплачуються за рахунок зацікавленої особи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук