Стаття 75. Взяття проб та зразкiв товарiв

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
108

Стаття 75. Взяття проб та зразкiв товарiв

З метою здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарiв для дослiдження (аналiзу, експертизи). Оплата проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) товарiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України. Проби та зразки товарiв, що перебувають пiд митним контролем, з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та вiдповiдними органами державного контролю. Проби та зразки товарiв беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, що забезпечує можливiсть проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи) за нормативами, затвердженими спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Декларанти мають право бути присутнiми пiд час взяття проб та зразкiв товарiв посадовими особами митного органу та iнших органiв державного контролю. Взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, iншими органами державного контролю, а також декларантами здiйснюється у присутностi посадових осiб митних органiв. Декларанти зобов'язанi сприяти посадовим особам митних органiв пiд час взяття проб та зразкiв товарiв i здiйснювати за свiй рахунок вантажнi та iншi необхiднi операцiї. Окрема митна декларацiя на проби та зразки товарiв не подається за умови, що вiдомостi про них будуть наведенi в митнiй декларацiї, яка подається щодо всiх товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України. Декларанти мають право ознайомлюватися з результатами проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи) взятих проб та зразкiв товарiв та отримувати копiї результатiв дослiджень (аналiзiв, експерт

из). Митнi органи мають бути ознайомленi з результатами проведених дослiджень (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, взятих iншими органами державного контролю, а також декларантами. Митним органам також повиннi надаватися копiї результатiв таких дослiджень (аналiзiв, експертиз). Митнi органи не вiдшкодовують витрат, понесених декларантом в результатi взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв, понесенi митними органами та митними лабораторiями, особою, яка має повноваження щодо таких товарiв, не вiдшкодовуються, крiм випадкiв, коли таке дослiдження (аналiз, експертиза) проводиться з iнiцiативи зазначеної особи. Порядок взяття проб та зразкiв товарiв, строк проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Для здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів можуть залучатись спеціалісти митної лабораторії та інших уповноважених підприємств, для вирішення питань, що вимагають спеціальних знань. У таких випадках призначаються відповідні дослідження, для проведення яких митні органи вправі відбирати проби і зразки товарів.

Під зразком товару варто розуміти одиницю продукції, що є тотожною по структурі, складу і властивостям усієї партії товару. Під пробою розуміється оптимально необхідна частина зразка товару, тотожна по складу і властивостям всьому об'єкту дослідження.

Проби і зразки товарів у процесі митного оформлення можуть бути отримані:

-митними органами зі своєї ініціативи чи з ініціативи осіб, що мають повноваження у відношенні товарів;

-іншими державними органами, що здійснюють контрольні функції на митному кордоні;

При цьому відбір проб та зразків для проведення митного контролю проводиться за розпорядженням начальника митниці або його заступника. Проведення досліджень здійснюється через мережу митних лабораторій, які мають відповідний статус (повноваження).

Взяття проб і зразків товарів для проведення їх досліджень здійснюється вибірково митними органами в рамках процедур митного контролю та митного оформлення. Метою досліджень зразків товарів та інших предметів є встановлення їх виду та найменування при вирішенні питань класифікації товарів згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Зразки відбираються у разі виникнення сумнівів у правильності декларування товарів чи неподання до митних органів необхідних для митного оформлення документів, пов'язаних з досягненням мети досліджень зразків товарів та інших предметів.

Процедура взяття проб і зразків провадиться уповноваженою посадовою особою митного органу у присутності власника вантажу чи уповноваженої ним особи або двох понятих.

У складних випадках (невідомий об'єкт дослідження, необхідність застосування спеціальних пристроїв або спеціальних знань тощо) керівник митного органу, може залучати до взяття проб і зразків спеціалістів та експертів відповідних митних лабораторій та інших уповноважених організацій.

Проби і зразки беруться в мінімальній кількості (масі), необхідній для дослідження, враховуючи можливість проведення у разі потреби повторних досліджень, на основі нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ГСТУ тощо) та згідно із законодавством. На взяті проби і зразки накладається митне забезпечення.

Про взяття зразків та проб складається акт встановленої форми у чотирьох примірниках, які підписуються посадовою особою митного органу, що взяла проби і зразки, представниками відправника (одержувача) та перевізника вантажу, спеціалістом лабораторії, якщо він бере участь у процедурі взяття проб і зразків, залученими до процедури понятими.

Один примірник акта додається до взятих проб і зразків, один - передається представникові відправника (одержувача) вантажу, один - перевізникові, один - залишається у справах митного органу.

Взяття проб і зразків здійснюється з обов'язковим дотриманням правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

Дослідження проб і зразків здійснюється у необхідний для його проведення термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження проб і зразків до лабораторії, а також терміну зберігання товару. Дослідження проб і зразків товарів, що швидко псуються, здійснюється негайно.

Рішення, прийняте митним органом на підставі результатів проведеного лабораторного дослідження, доводиться до відома власника вантажу.

Контрольні проби і зразки опломбовуються (запечатуються) і зберігаються у лабораторії протягом двох місяців. Протягом цього терміну власник вантажу має право оскаржити рішення митного органу у судовому порядку.

Контрольні проби і зразки товарів з обмеженим терміном зберігання (продукти харчування тощо) зберігаються у лабораторії протягом терміну, який не перевищує терміну їх зберігання.

Контрольні проби і зразки товару після закінчення терміну зберігання списуються в установленому порядку.

Після закінчення дослідження непошкоджені проби і зразки товарів повертаються власникові або уповноваженій ним особі з оформленням відповідного акта.

Проби і зразки, дослідження яких неможливе без їх пошкодження, знищуються лабораторією з оформленням відповідного акта та надісланням його копії власнику вантажу. При цьому їх вартість власникові не відшкодовується.

Вартість проб і зразків, використаних під час дослідження, відноситься на підставі акта їх знищення до складу виробничих витрат суб'єктів господарської діяльності, у яких ці проби і зразки відбирались.

Митне оформлення товарів, проби і зразки яких відібрані на дослідження, може бути закінчене тільки після отримання митним органом, де зберігаються ці товари, результатів дослідження.

Органи державного контролю й декларанти можуть брати проби і зразки з дозволу митних органів.

Особи, що мають повноваження у відношенні товарів, мають право бути присутнім при одержанні проб і зразків товарів. У цьому випадку посадова особа митного органу має сповістити зазначених осіб про час і порядок одержання проб і зразків із указівкою кількості товару, що відбирається.

Власник, перевізник, декларант та інші особи зобов’язані сприяти митним органам у взятті проб і зразків, а декларанти - нести витрати по розпакуванню, зважуванню, виміру і здійсненню інших технологічних операцій.

Одержання проб і зразків іншими органами державного контролю проводиться в присутності посадових осіб митних органів і осіб, що мають повноваження у відношенні товарів, чи їхніх представників. Екземпляр акта одержання проб і зразків товарів направляється в відповідний митний орган або подається митному органу декларантом.

Результати проведених досліджень повинні бути доведені до відома митного органу для їх врахування при проведенні митного оформлення.

Витрати по відбору проб і зразків відносяться на осіб, що мають повноваження у відношенні товарів. Витрати на проведення дослідження, несуть митні органи , крім випадків, коли дослідження проводиться по ініціативі особи, що має повноваження щодо таких товарів.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук