Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 10 (ст.70-80) Стаття 76. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

Стаття 76. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
149

Стаття 76. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

Пiдприємства, що перемiщують товари через митний кордон України, в присутностi посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у необхiдних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування. Зазначенi акти подаються вiдповiдним митним органам. Форма акта встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

Підприємства при переміщенні товарів через митний кордон України мають одержувати товари належної якості та кількості у відповідності до вимог договорів із своїми іноземними контрагентами. Але у практиці трапляються випадки, коли зазначене положення не виконується.

При одержанні інформації про можливе невиконання у повному обсязі договірних зобов’язань відправником або перевізником вантажу щодо якості або кількості імпортуємих товарів, норма зазначеної статті надає право підприємствам складати відповідні комерційні або інші акти.

Комерційний акт - це документ, що засвідчує нестачу, ушкодження чи псування вантажу або багажу, що складається в пункті їхнього призначення. Зазначений акт служить підставою для пред'явлення одержувачем вантажу (багажу) претензії для відшкодування збитків.

У цивільному праві претензії покупця (замовника) до виробника продукції (постачальника, підрядчика) у зв'язку з виявленими в ній дефектами і (чи) некомплектністю, оформлені відповідними актами називається рекламацією (від лат. reclamatio - голосне заперечення, несхвалення). Тому в деяких випадках зазначені акти називають рекламаційними. Рекламація приймається, якщо вона викликана конструктивно-технологічними недоліками, дефектами виробу і комплектуючих його елементів. Рекламація. відхиляється, якщ

о вона зв'язана з неправильним транспортуванням чи експлуатацією товарів.

Оскільки вантаж до випуску у відповідний митний режим перебуває під митним контролем, Митний кодекс вимагає присутності посадової особи митного органу при складанні актів підприємствами. Порушення зазначеної вимоги підприємствами може тягнути адміністративну відповідальність передбачену ст.329, 331, 336, 337, 338 цього Кодексу. Для реалізації цього права підприємство має звернутись до митного органу з вмотивованою заявою на виклик інспектора митниці для складання акту.

Акти про невідповідність вантажу відомостям зазначених у товаротранспортних або інших документах мають подаватися підприємствами митному органу для врахування зазначеної інформації при проведенні митного оформлення товарів.

З метою реалiзацiї прав i обов'язкiв підприємств, що переміщують товари через митний кордон України, визначення вiдомостей про товари, якi дають змогу зробити висновок про країну походження їх, класифiкацiю згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), кiлькiснi та якiснi характеристики, а також однозначно iдентифiкувати може здійснюватись ідентифікаційний огляд. Порядок та умови проведення ідентифікаційног оляду визначає центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук