Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії з трудових спорів

Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії з трудових спорів

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
178

Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії з трудових спорів

Комісія з трудових спорів зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Комісія з трудових спорів має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи. Засідання комісії з трудових спорів вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів. Працівник і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем.

(Стаття 226 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 4617-10від 24.01.83; Законом № 2134-12 від 18.02.92)

1.  Комісія з трудових спорів розглядає трудовий спі

р у десятиденний строк з дня подання заяви.

Перебіг десятиденного строку починається з дня, наступного за днем подання заяви. У цей строк включаються також вихідні дні, оскільки строки обчислюються у календарних днях. Якщо вихідний день припадає на останній, десятий день строку, то заява, розглянута наступного робочого дня, вважається розглянутою своєчасно, у встановлений строк. Такий порядок обчислення строків не суперечить ст. 241-1 КЗпП.

2. Попередня підготовка справи до слухання в комісії з трудових спорів має бути ретельною і всебічною, щоб забезпечити повноту доказів і сприяти прийняттю правильного та об'єктивного рішення по суті спору.

3.  Комісія з трудових спорів має право викликати на засідання свідків, доручати окремим особам проведення технічних і бухгалтерських перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу подання документів і розрахунків.

4. Уважно ознайомившись із змістом заяви та іншими матеріалами справи, голова комісії з трудових спорів в процесі попередньої підготовки до розгляду спору забезпечує збір і подання доказів; вирішує, чи слід викликати свідків, якщо сторони самі не заявили про це клопотання; в разі потреби доручає спеціалістам провести відповідні перевірки; вимагає від власника або уповноваженого ним органу подання певних документів, розрахунків тощо.

Наведений перелік дій, які може бути використано комісією, не є вичерпним. Комісія з трудових спорів має право проводити й інші дії, необхідні для всебічного й повного дослідження усіх матеріалів справи.

5.  Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний задовольняти вимоги комісії з трудових спорів про подання документів, розрахунків, проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок.

6.  Коли справу призначають до розгляду в комісії з трудових спорів, про це сповіщаються всі особи, що мають бути викликані на її засідання (представники сторін, зацікавлений працівник, свідки, експерти та інші особи).

7.  Засідання комісії з трудових спорів проводиться в неробочий час. На підприємствах, в установах, організаціях, які працюють за змінним графіком, засідання комісії призначаються на такий час, коли зацікавлені працівники, а також свідки вільні від роботи і можуть бути на них присутніми.

8. Усі спори мають розглядатися комісією у присутності працівника, який подав заяву. Заочний розгляд спору допускається лише за письмовою заявою працівника. Це є важливою гарантією об'єктивного вирішення спору і захисту трудових прав працівника.

Якщо працівник присутній на засіданні комісії з трудових спорів, він має змогу давати пояснення, подавати письмові документи та інші докази, викликати додаткових свідків і таким чином відстоювати свої вимоги.

9.  При нез'явленні на засідання комісії з трудових спорів працівника, який подав заяву, розгляд заяви переноситься на наступне засідання комісії.

При повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія з трудових спорів може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду. Проте таке рішення комісії не позбавляє працівника права подати заяву знову в установлений строк, якщо строк звернення до комісії з трудових спорів з цього питання визначено чинним законодавством. У цьому випадку заява розглядається як така, що надійшла вперше.

10.  Якщо ж працівник не з'явився на засідання комісії з трудових спорів з поважних причин (тимчасова непрацездатність, перебування у відпустці, відрядженні тощо), вирішення трудового спору відкладається до того часу, коли працівник зможе бути присутнім на засіданні.

11.  Свідки можуть бути викликані як за клопотанням сторін (працівника чи власника або уповноваженого ним органу), так і за ініціативою самої комісії з трудових спорів.

До свідків, які не з'явилися, комісія з трудових спорів не має права вживати будь-яких заходів примусу (привід, штраф тощо). Свідки на засідання комісії з трудових спорів з'являються добровільно.

12.  Перш ніж прийняти рішення, комісія з трудових спорів розглядає спір по суті.

Розгляд починається після того, як головуючий на засіданні перевіряє, чи з'явилися зацікавлений працівник, службові особи, а також свідки, експерти, якщо їх викликали, та з'ясовує, чи не заявляє працівник або власник відводу будь-кому з членів комісії з трудових спорів, яким він з певних причин не довіряє розгляд спору.

13.  Не всякий, навіть серйозно мотивований відвід обов'язково треба задовольняти. В кожному конкретному випадку це питання вирішується залежно від поважності причин, з яких його заявлено. На практиці відвід задовольняється, коли, наприклад, між членом комісії з трудових спорів і працівником, який заявив відвід, склалися неприязні відносини або коли член комісії з трудових спорів з якихось причин зацікавлений в результатах розгляду спору.

14.  Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії з трудових спорів, що присутні на засіданні. При цьому член комісії, якому заявлено відвід, у вирішенні питання про відвід участі не бере (частина п'ята коментованої статті).

15.  Якщо немає заяви про відвід або якщо її вирішено, комісія з трудових спорів приступає до розгляду спору по суті.

Спочатку головуючий на засіданні викладає зміст заяви, що надійшла, або зачитує її. Потім слово надається зацікавленому працівникові, який обґрунтовує, змінює або доповнює свої вимоги, а також, у разі необхідності, подає додаткові докази. Члени комісії з трудових спорів мають право ставити йому запитання як по суті заяви, так і з приводу поданих ним доказів.

Після цього головуючий на засіданні опитує свідків, експертів, осіб, які проводили технічну або бухгалтерську перевірку, заслуховуються службові особи (працівники відділу праці і заробітної плати, бухгалтерії, кадрової служби тощо).

Зацікавлений працівник може ставити запитання усім зазначеним особам, знайомитися з документами і висловлювати свою думку з приводу усіх обставин справи і окремих доказів.

16.  Після всебічного розгляду обставин справи члени комісії з трудових спорів висловлюють свої думки і вносять пропозиції по суті спору.

Комісія з трудових спорів приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (частина перша ст. 227 КЗпП).

17. Комісія з трудових спорів не повинна копіювати процедуру розгляду справ у судових органах. Тому не слід виводити свідків з приміщення, де проходить засідання комісії з трудових спорів, а також попереджати їх про відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

18.  На кожному засіданні комісії з трудових спорів секретарем ведеться протокол, який підписується на самому засіданні.

Протоколи засідань комісії з трудових спорів вивішуються на видних місцях для ознайомлення працівників підприємства, установи, організації. Цю роботу виконує особа, яка здійснює технічне обслуговування комісії з трудових спорів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук