Стаття 24. Укладення трудового договору

Кодекс законів про працю - Глава ІІІ (ст.21-49)
103

Стаття 24. Укладення трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим: 1)  при організованому наборі працівників; 2)  при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 3)  при укладенні контракту; 4) у випадках коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 6)  при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

(Стаття 24 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 7543-11 від 19.05.89; Законами№3694-12від 1512.93, №374/97-ВРвід 19.06.97, № 1356-XIVвід24.12.99)

1. Переважне укладення трудового договору в письмовій формі свідчить про те, що він може бути укладений усно. Для цього необхідне усне волевиявлення обох с

торін з оформленням прийняття на роботу наказом чи розпорядженням. Відповідальність за ншіежне оформлення трудового договору покладається на власника або уповноважений ним орган.

При письмовій формі трудового договору він укладається у двох екземплярах, один з котрих знаходиться у працівника. Якщо працівник лише письмово подав заяву, на підставі якої досягнуто згоди про прийняття працівника на роботу, видано наказ чи розпорядження про прийняття на роботу, але письмово договір не укладався і у працівника копії трудового договору немає, то такий трудовий договір укладено в усній формі.

2. Трудові договори про організований набір працівників на роботу на окремих підприємствах народного господарства укладаються з особами, що досягли вісімнадцяти років, виявили бажання працювати поза постійним місцем проживання і за станом здоров'я придатні виконувати фізичні роботи, на які вони направляються.

Особливістю цих договорів є те, що вони укладаються не з підприємствами або будовами, де працівники працюватимуть, а зі службами зайнятості населення, що виступають від імені цих підприємств чи будов.

Служби зайнятості населення, укладаючи договори про організований набір робітників, зобов'язані в письмовій формі чітко визначити основні права і обов'язки працівника. Прибувши на місце роботи, працівник може вимагати надання йому саме тих прав і виконувати тільки ті обов'язки, що закріплені в письмовій формі трудового договору, а не дані йому в усній формі при його укладенні.

3. Постановою Кабінету Міністрів України № 779 від 16 листопада 1994 р. встановлено письмову форму трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею. Державний комітет з питань державних секретів за погодженням з Міністерством праці і соціальних питань та Міністерством юстиції України затвердив Типову форму трудового договору, яка містить відповідно до Закону України «Про державну таємницю» письмову згоду працівника на передбачені законодавством обов'язки та обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємниці.

4. Прийом громадян на роботу в іноземні представництва проводиться при посередництві Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Київської міської ради і виконавчих комітетів міських рад в інших містах. Трудовий договір укладається у письмовій формі з оговоренням основних умов праці.

5.  Прийом на роботу педагогічних працівників відповідно до Закону України «Про освіту» може здійснюватись на конкурсній основі. Конкурс — спеціальна форма добору педагогічних працівників. Він проводиться на заміщення посад асистента, викла-дача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, декана, проректора. Конкурс здійснюється тоді, коли іншим шляхом неможливо заповнити вакантні посади.

6.  Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніше як за один місяць до проведення конкурсу.

7.  У письмовій формі з детальним викладенням основних і додаткових умов укладаються, як правило, трудові договори з надомниками.

8.  Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу. Фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу належним чином оформлене, якщо робота провадилась за розпорядженням чи з відома власника або уповноваженого ним органу (частина 1 пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 p.).

Спір про визнання трудового договору укладеним підлягає попередньому розгляду комісії по трудових спорах (Информационный бюллетень Верховного Суда УССР. — 1983. — № 46. — С. 58).

9.  Форма письмового трудового договору між працівником і фізичною особою затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 8 червня 2001 р. Договір може укладатись на певний строк, установлений за погодженням сторін, або бестроково, на невизначений строк. В договорі визначається докладна характеристика роботи, яку повинен виконувати працівник, вимоги до рівня виконання роботи, строки виконання роботи, її обсяг, дотримання правил виконання работи тощо.

При вирішенні питань цього трудового договору сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

Трудовий договір складається у трьох примірниках, з яких два знаходяться у сторін, а третій — у державній службі зайнятості, яка здійснює реєстрацію трудового договору.

10. З наказом чи розпорядженням про оформлення трудового договору обов'язково ознайомлюють працівника під розписку. Виконання цього обов'язку власником або уповноваженим ним органом має своєю метою довести до відома працівника зміст наказу чи розпорядження про правильність закріплення умов трудового договору. Невиконання власником або уповноваженим ним органом цього обов'язку може послужити підставою про визнання зафіксованих в наказі чи розпорядженні окремих умов трудового договору, про існування домовленості щодо яких працівник заперечує, недійсними.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попередніх (при прийнятті на роботу) медичних оглядів осіб, які бажають укласти трудовий договір на важкі роботи, роботи із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або для виконання яких обов'язково необхідні медичні рекомендації. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюється Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Комітетом з нагляду за охороною праці.

Медичний висновок є обов'язковим для власника і уповноваженого ним органу щодо надання відповідної роботи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук