Стаття 441. Екоцид

Особлива частина - Розділ ХХ (ст.436-447)
62

Стаття 441. Екоцид

Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфе­ри або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричи­нити екологічну катастрофу, — караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

 

1. Безпосередній об'єкт цього злочину — екологічна безпека людства.

2. Об'єктивну сторону злочину характеризують: масове знищення рос­линного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

3. Масове знищення рослинного і тваринного світу означає знищення ве­ликої кількості рослин і/або тварин або їх повне знищення на певній тери­торії. Наприклад, під час війни у В'єтнамі у деяких районах усе живе прак­тично було знищене хімічними речовинами.

4. Отруєння атмосфери або водних ресурсів — це їх забруднення отруй­ними або іншими шкідливими для людини, тваринного або рослинного світу речовинами. До водних ресурсів належать як поверхневі води (океанів, морів, рік, озер та інших водних об'єктів), так і підземні води.

5. Під іншими діями слід розуміти інші шкідливі дії щодо тваринного і рослинного світу, атмосфери і водних ресурсів або дії щодо інших природних об'єктів (наприклад, землі та її надр), або щодо навколишнього природ­ного середовища взагалі (наприклад, руйнування озонового шару).

6. Кожна із зазначених у ст. 441 КК дій характеризується тим, що вона мо­же спричинити екологічну катастрофу. Це має принципове значення для відмежування цього злочину від злочинів проти довкілля (статті 236-254 КК).

Екологічна катастрофа — це особливо тяжкі наслідки, які мають визна­чатися в кожному конкретному випадку з урах

уванням таких критеріїв: 1) велика площа території, на якій відбулися несприятливі зміни в навко­лишньому середовищі, 2) суттєве обмеження або виключення життєдіяль­ності людини або життя рослин чи тварин на певній території, 3) тривалість несприятливих змін у навколишньому середовищі або їх невідворотність, 4) суттєві зміни в екологічній системі, наприклад, зникнення окремих видів тварин або рослин, зміна кругообігу речовин або інших біологічних про­цесів, які мають значення для екосистеми в цілому.

7. У міжнародному кримінальному праві термін «екоцид» офіційно не за­стосовується. Цей злочин являє собою порушення заборони навмисного спричинення шкоди природному середовищу із широкими, довготривалими і серйозними наслідками. Така заборона, зокрема, передбачена у Додатково­му протоколі І до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. і «Конвенції про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого засто­сування засобів впливу на природне середовище» 1976 р.

8. Цей злочин вважається закінченим, коли вчинено будь-яке із зазначе­них у ст. 441 КК діянь, яке могло спричинити екологічну катастрофу.

9. Суб'єктивна сторона цього злочину — умисел.

10. Суб'єкт злочину — будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук