Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ ХІІ (ст.293-304) Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

Особлива частина - Розділ ХІІ (ст.293-304)
182

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порно­графічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготов­лення, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні — караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних пред­метів та засобів їх виготовлення і розповсюдження. 2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних про­грам порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розпов­сюдження серед них творів, зображень або інших предметів порно­графічного характеру, — караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування, 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо во­ни вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також при­мушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно-та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією порнографічних пред­метів, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм, засобів їх виготов­лення, розповсюдження і демонстрування.

 

1. Чинне кримінальне законодавство України (ст. ЗОЇ КК) забороняє вве­зення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що повністю відповідає основним положенням статей 1 і

2 «Міжнародної кон­венції про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними», укладеної в Женеві 12 вересня 1923 р., та іншим міжнародним угодам.

2. Суспільна небезпечність дій, що утворюють цей злочин, полягає в то­му, що вони посягають на суспільні відносини, які забезпечують основні принципи суспільної моральності у сфері статевих стосунків. Такі дії знахо­дяться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві правилами і тра­диціями інтимного спілкування людей, завдають шкоди їх моральному ви­хованню, особливо молоді, шляхом одіозної сексуальної інформації призво­дять до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми.

3. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. ЗОЇ КК, є різні друковані чи рукописні твори, живописні зображення, натуралістичні фото-, фотомон-тажні та інші зображення порнографічного характеру. А предметом злочи­ну, передбаченого ч. 2 цієї статті, є кінофільми, відеозаписи, магнітофонні записи, комп'ютерні програми, дискети та інші носії інформації порногра­фічного характеру (див. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХП).

На відміну від творів і предметів зображувально-художнього, наукового чи еротичного характеру, вони за своїм змістом в натуралістичній, цинічній формі відображають статеві органи або натуралістичне чи протиприродне детальне зображення сексуальних відносин. Ці твори або предмети призна­чені для збудження нездорових чи протиприродних сексуальних потреб інших осіб і тим самим деформації моральних уявлень і нахилів у сфері ста­тевих стосунків. Тому не належать до предметів цього злочину твори мис­тецтва, в яких відображена краса людського тіла і навіть виявлення природних інтимних почуттів, де відсутній грубий натуралізм і сексуальна вуль­гарність.

При вирішенні питання про визнання відповідного твору чи зображення предметом цього злочину необхідно враховувати названий раніше перелік фільмів, які за висновками експертної комісії Міністерства культури і мис­тецтв визнані порнографічними (див. коментар до ст. 300 КК). А в інших випадках, при сумніві в порнографічності твору чи предмета, — з урахуван­ням висновку призначеної мистецтвознавчої експертизи.

4. Об'єктивну сторону цього злочину утворює вчинення будь-якого із за­значених у диспозиції ст. ЗОЇ КК дій. Це — ввезення в Україну творів, зоб­ражень або інших предметів порнографічного характеру, їх виготовлення, пе­ревезення або інше переміщення, або їх збут чи розповсюдження, у тому числі інформаційне, а також примушування до участі в їх створенні. Всі ці дії, за винятком відсутності тут дій зберігання та особливостей предмета злочину, не відрізняються від аналогічних дій, що утворюють об'єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 300 КК, при характеристиці якої був зроблений їх аналіз (див. коментар до ст. 300 КК). Щодо зберігання пред­метів порнографічного характеру, то при доведеності вини можлива відпо­відальність за пособництво іншим особам у вчиненні збуту чи розповсюд­ження такої продукції.

Злочин визнається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначе­них у диспозиції статті дій.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Осо­ба усвідомлює порнографічний зміст твору чи предмета, суспільне небезпеч­ний характер свого діяння і бажає його вчинення. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є мета збуту чи розповсюдження зазначених предметів, а збут, розповсюдження та примушування до участі в створенні такого пред­мета можуть мати корисливу або іншу мету.

6. Суб'єкт — особа, яка досягла 16-річного віку, а за примушування не­повнолітніх до участі у створенні предметів порнографічного характеру — 18-річного віку.

7. За частиною 2 ст. ЗОЇ КК настає відповідальність за дії, визначені в ч. 1 цієї статті, якщо вони вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютер­них програм порнографічного характеру, а також за збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порно­графічного характеру (див. затверджений Міністерством культури і мис­тецтв України 1 липня 1999 р. за № 9-3216/17 перелік фільмів, які визнані порнографічними).

За частиною 3 ст. ЗОЇ КК настає відповідальність за дії, визначені в час­тинах 1 і 2 цієї статті, за умови, що вони вчинені повторно або за поперед­ньою змовою групою осіб, а також за примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно-, відеопродукції та комп'ютерних програм порнографічного характеру.

Слід звернути увагу, що, за винятком порнографічного характеру предме­та злочину, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки, зазначені в час­тинах 2 і 3 цієї статті, аналогічні тим, що розглядалися при аналізі частин 2 і 3 ст. 300 КК (див. коментар до ст. 300 КК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук