Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ V (ст.157-184) Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів

Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів

Особлива частина - Розділ V (ст.157-184)
342

Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів

1. Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня будь-якій особі з метою надання їй можливості проголосувати за іншу особу або прого­лосувати більше ніж один раз у ході голосування, видача виборчого бю­летеня особі, не внесеній до списку виборців на виборчій дільниці, або ви­дача заповненого виборчого бюлетеня, а також незаконна передача іншій особі незаповненого виборчого бюлетеня, — карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, — караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом вибор­чої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправиль­ний підрахунок голосів або завідомо неправильне встановлення чи оголо­шення результатів виборів, — караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 15.05.2003 р. № 744-ІУ)

1. Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він пося­гає на виборчі права громадян, а також встановлений Законом України «Про вибори народних депутатів України» (ВВР. — 2001. — № 51—52. — Ст. 265) порядок голосування та порядок підрахунку голосів і оголошення результа

тів виборів.

Предметом даного злочину є передбачені законодавством про вибори ви­борчі документи, тобто документи, що дають виборцю право брати участь у голосуванні. До таких документів, зокрема, належать: списки виборців, ви­борчі бюлетені, протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок го­лосів виборців на виборчій дільниці, заяви кандидатів про згоду балотува­тися, протоколи результатів голосування, посвідчення кандидатів в народні депутати України або їх довірених осіб тощо.

2. Об'єктивна сторона даного злочину може виявлятися в таких формах:

1) неправомірному використанні виборчих бюлетенів; 2) в підлогу виборчих документів; 3) завідомо неправильному встановленні чи підрахунку голосів або завідомо неправильному оголошенні результатів виборів.

3. Неправомірне використання виборчих бюлетенів — це перша форма да­ного злочину, передбачена в ч. 1 ст. 158 КК, Вона має місце в таких випад­ках: а) при видачі членом виборчої комісії виборчого бюлетеню будь-якій особі з метою надання їй можливості проголосувати за іншу особу або про­голосувати більше одного разу в процесі голосування; б) при видачі вибор­чого бюлетеня особі, не внесеній до списку виборців на виборчій дільниці;

в) при видачі заповненого виборчого бюлетеня; г) при незаконній передачі іншій особі незаповненого виборчого бюлетеня.

Для наявності об'єктивної сторони даного злочину не має значення, яка саме особа і замість кого одержала виборчий документ для голосування. Згідно зі ст. 66 Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборчі бюлетені видаються виборцям лише на підставі списку виборців та за умови пред'явлення виборцем документа, що засвідчує його особу, наприклад, паспорта громадянина України. Забороняється передача вибор­цем свого виборчого бюлетеню іншим особам, а також отримання незапов­неного виборчого бюлетеню від інших осіб. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити бюлетені до виборчої скринь­ки, може з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії до­ручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спо­стерігачів тощо.

4. Підлог виборчих документів як друга форма даного злочину (ч. 2 ст. 158 КК) полягає: а) у виготовленні виборчого документа невстановлено-го зразка чи у спосіб, не передбачений законом; б) у внесенні до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей чи будь-якій іншій його підробці; в) у використанні завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом.

Виборчий бюлетень — це виборчий документ встановленої форми для таємного голосування. У законодавстві про вибори зазначається, що форма і текст виборчого бюлетеня затверджується Центральною Виборчою Комісією (далі — ЦВК), а самі бюлетені — є формою суворої звітності. Ви­готовлення виборчих бюлетенів забезпечується ЦВК в централізованому по­рядку державними підприємствами. Зміни до виборчих бюлетенів можуть вноситися тільки членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа, і про ці зміни обов'язково має повідомлятись кожний виборець під час видачі бюлетеня.

5. Виготовлення виборчого бюлетеня або іншого виборчого документа не-встановленого зразка чи у спосіб, не передбачений в законі, має місце там, де виборчі документи виготовляються недержавними підприємствами і за своїм змістом чи зовнішнім виглядом не відповідають встановленим у законі формі або тексту.

6. Внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей, як один із способів підлогу, передбачає внесення в документ таких даних, які завідомо для винного не відповідають дійсності, так званий «інтелектуаль­ний» підлог. Під іншою підробкою виборчого документа розуміють заміну змісту дійсного документа шляхом його виправлення, підчистки тощо, тоб­то «матеріальний» підлог.

7. Під використанням завідомо підробленого виборчого документа чи ви­готовленого у спосіб, не передбачений законом, слід розуміти будь-які фор­ми його надання або пред'явлення для набуття певних прав у виборчому процесі, наприклад, здійснення голосування підробленим бюлетенем.

8. Завідомо неправильне встановлення чи підрахунок голосів або завідо-мо неправильне оголошення результатів виборів полягають у свідомому не­дотриманні порядку підрахунку голосів, встановленому у виборчому зако­нодавстві України і невірному оголошенні результатів виборів. Це, напри­клад, неправильне встановлення загальної кількості виборців, умисне зани­ження або збільшення голосів «за» чи «проти» того чи іншого кандидата тощо.

9. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з дій, передбачених частинами 1, 2 та 3 ст. 158 КК.

10. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Про це свідчить пряма вказівка закону на завідомо незаконні дії. У разі вчи­нення даних дій з необережності відповідальність за ст. 158 КК виклю­чається і може, за наявності до того підстав, наставати за ст. 367 КК — «Службова недбалість».

11. Суб'єкт незаконної видачі виборчого бюлетеня (ч. 1 ст. 158 КК), а та­кож завідомо неправильного підрахунку голосів чи завідомо неправильного оголошення результатів виборів (ч. З ст. 158 КК) є спеціальним. Ним може бути тільки член виборчої комісії. За частиною 2 ст. 158 КК суб'єкт загаль­ний — будь-яка осудна особа, що досягла 16-річного віку. Однак, якщо підлог або використання завідомо підробленого виборчого документа були вчинені членом виборчої комісії чи іншою службовою особою, то це свідчить про більшу небезпечність таких дій і передбачається в ч. З ст. 158 КК як кваліфікуюча ознака даного злочину.

12. Про поняття службової особи див. у коментарі до ст. 364 КК, а про поняття члена виборчої комісії — у коментарі до ст. 157 КК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук