Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 15 (ст.86-101) Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній

Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 15 (ст.86-101)
139

Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній

1. У виховних колоніях створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації. У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації. У виправних колоніях максимального рівня безпеки створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю. Вказані дільниці ізолюються одна від одної. 2. У дільниці карантину, діагностики і розподілу тримаються всі новоприбулі до колонії засуджені. 3. У дільниці ресоціалізації тримаються засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а також переведені з інших дільниць у порядку, встановленому цим Кодексом. 4. У дільниці посиленого контролю тримаються засуджені, які під час перебування в дільниці карантину, діагностики і розподілу виявили високий ступінь соціально-педагогічної занедбаності і потяг до продовження протиправної поведінки, а також засуджені, які не проявили готовності до самокерованої соціально-правомірної поведінки і переведені з інших дільниць у порядку, встановленому цим Кодексом. 5. У дільниці соціальної адаптації тримаються засуджені, які правомірно себе поводять і сумлінно ставляться до навчання та праці і яким до звільнення залишається не більше шести місяців. 6. У дільниці соціальної реабілітації тримаються засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а також переведені з дільниці ресоціалізації в порядку, встановленому цим Кодексом. 7. Організація роботи дільниць виправних і виховних колоній регламентується цим Кодексом і нормативно-правовими актами Державного департаменту України з питань виконання покарань.

1. Важливими принципами кримінально-виконавчого законодавства України є диференці

ація та індивідуалізація виконання покарань, раціональне застосування примусових заходів і стимулювання права слухняної поведінки засуджених, поєднання покарання з виправним впливом. КВК України впроваджено прогресивну систему виконання та відбування кримінальних покарань, яка дозволяє ефективно використовувати засоби виправлення і ре-соціалізації, створювати умови для повернення засуджених після звільнення до самостійного соціально-нормативного життя. Новою сферою діяльності персоналу установ виконання покарань є робота, пов'язана зі зміною умов тримання засуджених в межах однієї колонії шляхом переведення до різних структурних дільниць. Зазначені положення відповідають Європейським в'язничним правилам (п. 12 та 67.1), у яких рекомендується мати в установах виконання покарань гнучку систему розподілу засуджених.2. Стаття, що коментується, передбачає створення в колоніях наступних структурних дільниць: а) у виховних колоніях — карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації; б) у виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки — карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації; в) у виправних колоніях максимального рівня безпеки — карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю.3. Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і розподілу (далі — КДіР) піддаються первинному психолого-педа-гогічному та іншому вивченню, за результатами якого готуються пропозиції розподільчій комісії (або адміністративній комісії) установи щодо їх подальшого розподілу до дільниці ресоціалізації або посиленого контролю.До дільниці ресоціалізації направляються засуджені, які не виявили стійкої схильності до порушення установленого порядку відбування покарання.До дільниці соціальної реабілітації направляються засуджені за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, які не виявили стійкої схильності до порушення установленого порядку відбування покарання.Відповідно до ч. 4 ст. 94 КВК України засуджені, які під час перебування в дільниці КДіР виявили високий ступінь соціально-педагогічної занедбаності і потяг до продовження протиправної поведінки. Також у дільниці посиленого контролю тримаються засуджені жінки, яким за вироком суду (за встановленим до 2001 р. порядком) було призначено відбувати частину строку покарання на тюремному ув'язненні.4. Основними критеріями для направлення засуджених до дільниці посиленого контролю відповідно до Методичних рекомендацій Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо організації роботи, пов'язаної із забезпеченням прогресивної системи відбування покарання в кримінально-виконавчих установах, є:I. Поведінка засудженого під час перебування у дільниці КДіР (вона виступає основним критерієм для клопотання про направлення засудженого до дільниці посиленого контролю): а) свідома відмова виконувати вимоги установленого порядку відбування покарання; б) допущення злісних порушень установленого порядку відбування покарання; в) фізичний опір представникам адміністрації; г) приниження людської гідності інших засуджених; д) створення конфліктних ситуацій із застосуванням фізичної сили; є) нав'язу­вання та пропаганда серед засуджених злочинних традицій.II. Відомості щодо поведінки засудженого до прибуття в колонію, особистісна та кримінально-правова характеристика під час вивчення та спостереження у дільниці КДіР: а) систематичні порушення режиму під час перебування у слідчому ізоляторі, неодноразові поміщення до карцеру (два та більше разів), перебування на профілактичному обліку (наприклад, як схильний до нападу на адміністрацію, до членоушкодження тощо); б) переведення до колонії більш високого рівня безпеки або повернення з колонії нижчого рівня безпеки за злісне порушення установленого порядку відбування покарання; в) засудження за корисливо-насильницькі злочини (бандитизм, грабіж, розбій, вимагання); г) засудження за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі; д) нетактовність та грубість з представниками адміністрації колонії; є) висока криміногенна зараженість (тобто, глибина і стійкість анти суспільної спрямованості особистості), послідовно-криміногенний тип особистості; ж) підвищена агресивність, погано стримувана імпульсивна поведінка, упереджене відношення до оточуючих.5. Підставою для направлення засудженого до дільниці посиленого контролю є клопотання начальника відділення соціально-психологічної служби дільниці КДіР та постанова начальника колонії, погоджена зі спостережною комісією.При наявності підстав, питання про направлення засудженого До дільниці посиленого контролю розглядається на засіданні профілактичної комісії колонії. Для цього готуються наступні документи: а) клопотання-характеристика, підписана начальником відділення соціально-психологічної служби дільниці КДіР та погоджена з заступником начальника колонії з соціально-виховної та психологічної роботи; б) психологічна характеристика; в) довідка про заохочення та стягнення; г) опитувальний аркуш з пропо­зиціями першого заступника начальника колонії, заступника начальника колонії з соціально-виховної та психологічної роботи начальника відділу нагляду та безпеки, начальника оперативного відділу, начальника медичної частини; д) у разі необхідності рапорти, пояснення та клопотання інших представників адміністрації; є) медична довідка.Засуджений, на якого підготовлені відповідні матеріали, заслуховується на засіданні профілактичної комісії, йому надається можливість дати необхідні пояснення.6. Термін перебування засудженого у дільниці посиленого контролю визначається комісією, виходячи з сукупності вищевказаних критеріїв, ступеня вираження негативних властивостей особистості засудженого та його криміногенної зараженості. Початковий термін перебування засудженого у дільниці посиленого контролю рекомендується визначати від трьох до шести місяців.Рішення комісії оголошується засудженому під розпис, про що робиться відмітка на відповідній постанові. У разі відмови ставити підпис у відповідній графі постанови робиться відмітка «від підпису відмовився», що затверджується членами комісії.Засуджений має право оскаржити рішення адміністративної комісії колонії, однак подання скарги не зупиняє його переведення до дільниці посиленого контролю. Адміністрація колонії надає засудженому можливість у встановленому порядку повідомити про своє направлення до дільниці посиленого контролю близьких родичів, адвоката або іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи (про визначення вказаних фахівців у галузі права дивись коментар до статті 8 КВК України).7. Після прийняття рішення про направлення засудженого до дільниці посиленого контролю, на такого засудженого, поряд з Індивідуальною програмою соціально-виховної роботи (складається на всіх засуджених), начальником відділення соціально-психологічної служби дільниці КДіР та психологом складається спеціальна індивідуальна програма — «Програма індивідуальної роботи із засудженим у дільниці посиленого контролю», яка передбачає заходи індивідуально-виховного, психотерапевтичного та психоко-регуючого характеру (детальніше дивись коментар до статті 97 КВК України), яка долучається до Індивідуальної програми соціально-виховної роботи.8. До дільниці посиленого контролю засуджені можуть бути переведені і з дільниці ресоціалізації. При вирішенні цього питання для адміністрації виправної колонії окрім загальних критеріїв, є визначальними також наступні: а) безуспішність інших заходів виховного впливу; б) перебування засудженого протягом року на обліку як злісного порушника установленого порядку відбування покарання; в) поміщення протягом року три та більше разів до дисциплінарного ізолятора; г) незадовільне ставлення до праці; д) перебування на профілактичному обліку як особи, що підтримує злочинні традиції; схильна до втечі; схильна до нападу на адміністрацію; схильна до організації, провокування та участі у групових протиправних діях; схильна до вживання та виготовлення алкогольних напоїв; схильна до вживання, зберігання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; схильна до організації та участі в іграх з метою отримання матеріальної або іншої вигоди.Для розгляду на засідання профілактичної комісії колонії питання про направлення засудженого до дільниці посиленого контролю, поряд з документами, вказаними у ст. 94 КВК України, додаються: а) індивідуальна програма соціально-виховної роботи; б) виписка з протоколу ради колективу відділення соціально-психологічної служби; в) опитувальний аркуш з пропозиціями першого заступника начальника колонії, заступника начальника колонії з соціально-виховної та психологічної роботи, заступника начальника колонії з працевикористання, заступника начальника колонії із комунально-побутового та інтендантського забезпечення, начальника відділу нагляду та безпеки, начальника оперативного відділу, начальника медичної частини.9. У дільниці соціальної адаптації тримаються засуджені, які правомірно себе поводять і сумлінно ставляться до праці, і яким до звільнення залишається не більше шести місяців. До дільниці соціальної адаптації також переводяться засуджені, які, крім вищевказаних основних критеріїв, як правило: а) не менше півроку трималися у дільниці ресоціалізації; б) закінчили навчання у загальноосвітній середній школі або професійно-технічному училищі, або яким до закінчення навчального року у загальноосвітній школі залишилось не більше трьох місяців; в) мають формальні підстави для умовно-дострокового звільнення від відбування покарання не більше, ніж через шість місяців.Не переводяться до дільниці соціальної адаптації особи, які: а) засуджені за вчинення злочину після звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі; б) засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі; в) були переведені до дільниці соціальної адаптації та за допущені порушення переведені до дільниці ресоціалізації; г) перебували (перебувають) на профілактичному обліку як схильні до втечі, фізичного насильства щодо інших засуджених, створення конфліктних ситуацій у середовищі засуджених, фізичного опору адміністрації виховної колонії; д) перебували на профілактичному обліку як злісні порушники установленого порядку відбування покарання та були зняті з обліку менш ніж за Два роки до настання терміну можливого переведення до дільниці соціальної адаптації; є) за висновком психолога (психіатра) мають високий ступінь тривожності, агресії (зовнішньої та внутрішньої), схильні до спонтанних поведінкових реакцій, імпульсивної погано стримуваної поведінки; ж) засуджені, які не пройшли повний курс лікування венеричної хвороби, алкоголізму чи наркоманії (токсикоманії).10. Для розгляду питання про переведення засуджених з дільниці ресоціалізації до дільниці соціальної адаптації начальнику виховної колонії подаються такі документи: заява засудженого з проханням про переведення його для відбування покарання до дільниці соціальної адаптації; довідка з особової справи з фабулою вчиненого злочину; характеристика з відповідним клопотанням старшого вихователя, погоджена з заступником начальника колонії з соціально-виховної та психологічної роботи; довідка про зао­хочення та стягнення засудженого; аркуш висновків психолога, оперативного працівника, начальника відділу режиму і охорони виховної колонії; висновок лікаря; витяг з протоколу рішення за сідання педагогічної ради виховної колонії.За необхідністю до матеріалів можуть додаватися й інші документи (наприклад, клопотання батьківського комітету, фахівців центрів соціальних служб для молоді, працівників громадських організацій, що безпосередньо приймають участь у навчально-виховному процесі з засудженими та інші).Вказані документи, за винятком рішення педагогічної ради виховної колонії, готуються та узагальнюються старшим вихователем відділення соціально-психологічної служби, у якому тримається засуджений, та подаються на розгляд педагогічної ради виховної колонії. При цьому висновок лікаря оформлюється не раніше, ніж за тиждень до дня засідання педагогічної ради.11. Питання переведення засуджених з дільниці ре соціалізації до дільниці соціальної адаптації або з дільниці соціальної адаптації до дільниці ресоціалізації розглядається на засіданні педаго гічної виховної колонії, яка приймає рішення про порушення відповідного клопотання перед начальником виховної колонії. Після розгляду поданих документів педагогічна рада передає їх з витягами із протоколу засідання на розгляд начальнику виховної колонії не пізніше трьох діб від дня підписання рішення. Щодо поданих педагогічною радою документів начальник виховної колонії приймає відповідні рішення протягом тижня від дня подання, а у разі переведення засуджених з дільниці соціальної адаптації до дільниці ресоціалізації — у день подання.Безпосереднє переведення здійснюється за постановою начальника виховної колонії, яка оголошується засудженому під підпис та виконується черговим помічником начальника виховної колонії протягом доби після ознайомлення з нею засудженого. Документи розгляду з відповідною постановою долучаються до особової справи засудженого.12. Засуджені, які тримаються у дільниці соціальної адаптації та допустили порушення установленого порядку відбування покарання, за які на них накладені стягнення правами начальника колонії, або відмовляються приймати участь в реалізації Індивідуальної програми підготовки до звільнення, за клопотанням начальника відділення соціально-психологічної служби дільниці соціальної адаптації постановою начальника виховної колонії можуть бути переведені до дільниці ресоціалізації.У разі виникнення потреби в такому переведенні, начальнику виховної колонії подаються на розгляд такі документи: довідка з особової справи з фабулою вчиненого злочину; характеристика з відповідним клопотанням начальника відділення соціально-психологічної служби, погоджена з заступником начальника з соціально-виховної та психологічної роботи; довідка про заохочення та стягнення засудженого; інші документи, що стосуються вказаного питання; витяг з рішення засідання педагогічної ради вихов­ної колонії.13. Організація роботи дільниць виправних та виховних колоній регламентована цим кодексом, Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, а також Методичними рекомендаціями Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо організації роботи, пов'язаної із забезпеченням прогресивної системи відбування покарання в кримінально-виконавчих установах.14. Про порядок переводу до дільниці реабілітації дивись коментар до статті 100 КВК України.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук