Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні

Розділ VIII (ст.401-418) - Глава 40 (ст.406-410)
62

Глава 40 КОНЦЕСІЇ

Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні

1. Концесія — це надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим ор­ганом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі вітчизняним або іноземним суб'єктам господа­рювання (концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління (експлу­атацію) об'єктом концесії за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов'­язань, майнової відповідальності і підприємницького ризику. 2. Сфери господарювання, в яких дозволяється концесійна діяльність, об'єкти пра­ва державної або комунальної власності, що можуть надаватися в концесію, а також ви­ди підприємницької діяльності, які не дозволяється здійснювати на концесійній основі, визначаються законом.

 

1. Одним із різновидів спеціального режиму господарювання є концесія.

Англійське слово «concession» у буквальному перекладі означає поступку права власності або правокористуваня власністю.

У законодавстві України перша згадка про інститут концесії мала місце у Законі «Про ре­жим іноземного інвестування», стаття 22 якого передбачала надання іноземним інвесторам права на розробку та освоєння поновлюваних і непоновлюваних природних ресурсів на під­ставі концесійного договору.

Пропоноване коментованою статтею визначення концесії дозволяє виділити такі основні моменти: по-перше, у концесію може передаватися виключно державне або комунальне майно і в тих сферах діяльності, які суворо визначені законодавством; по-друге, рішення про передачу об'єкта в концесію відповідно до статті 407 ГК приймається на засадах концесійно­го конкурсу; по-третє, для здійснення концесії необхідно укласти к

онцесійний договір, особ­ливості укладення якого передбачені статтею 408 ГК та законодавством про концесії; по-четверте, концесія передбачає створення (будівництво) і/або управління об'єктом конце­сії на засадах відповідних майнових вкладів і підприємницького ризику.

2. Закони України «Про концесії» [311 ] та «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» [312] визначають об'єкти права державної і комунальної власності, що можуть передаватися у концесію, а також види підприємницької діяльності, які не дозво­ляється здійснювати на концесійній основі.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук