Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ IV (ст.173-215) Глава 22 (ст.193-208) Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання

Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання

Розділ IV (ст.173-215) - Глава 22 (ст.193-208)
182

Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості ви­конання

1. Господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнен­ня обставин, за які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом. 2. У разі неможливості виконання зобов'язання повністю або частково зобов'язана сторона з метою запобігання невигідним для сторін майновим та іншим наслідкам по­винна негайно повідомити про це управнену сторону, яка має вжити необхідних заходів щодо зменшення зазначених наслідків. Таке повідомлення не звільняє зобов'язану сто­рону від відповідальності за невиконання зобов'язання відповідно до вимог закону. 3. Господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі ліквіда­ції суб'єкта господарювання, якщо не допускається правонаступництво за цим зобов'я­занням. 4. У разі неспроможності суб'єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів він може бути оголошений за рішенням суду банкру­том. Умови, порядок та наслідки оголошення суб'єктів господарювання банкрутами встановлюються цим Кодексом та іншими законами. Ліквідація суб'єкта господарюван­ня - банкрута є підставою припинення зобов'язань за його участі.

 

1. Неможливість виконання визначається фактичними обставинами і змістом конкретного зобов'язання. Вона, як правило, обумовлена причинами об'єктивного характеру – загибель індивідуально визначеного майна, дія непереборної сили, неможливість вирішення певним чином науково-технічної проблеми тощо. Разом з тим причини неможливості виконання мо­жуть бути й суб'єктивного характеру (наприклад, нераціональне господарювання суб'єкта, що призвело до його банкрутства).

Частина 1 коментованої статті має на увазі неможливість виконання саме з об'єктивних причин, які знаходяться поза межами контролю сторін. Припинення зобов'язання неможл

и­вістю виконання у цих випадках слугує підставою застосування до правовідносин сторін правил щодо обов'язку повернення набутого чи збереженого майна без достатньої правової підстави (гл. 83 Цивільного кодексу).

Якщо неможливість виконання обумовлена обставинами, за які відповідає будь-яка із сто­рін, то на цю сторону покладаються витрати та інші негативні наслідки неможливості вико­нання, що виникла. При цьому зобов'язання не припиняється, а трансформується: замість виконання настає реалізація заходів відповідальності, передбачених даним зобов'язанням або законом (відшкодування збитків, застосування штрафних чи інших санкцій).

2. Повідомлення зобов'язаної сторони про неможливість виконання зобов'язання (ч. 2 ст. 205) з метою надання йому у разі необхідності доказу має бути оформлено письмово, за підписом уповноваженої особи. Таке повідомлення подається негайно після виникнення об­ставин, що обумовлюють неможливість виконання, або після того, як ці обставини стали відомі зобов'язаній стороні. Остання звільняється від відповідальності за невиконання зо­бов'язання, якщо неможливість виконання обумовлена об'єктивними причинами. При наяв­ності інших причин повідомлення не звільняє зобов'язану сторону від відповідальності за невиконання зобов'язання. Але у цих випадках повідомлення може вплинути на визначення розміру такої відповідальності, особливо тоді, коли управненою стороною після його отри­мання не вжито необхідних заходів щодо зменшення негативних наслідків.

3. Ліквідація суб'єкта господарювання - сторони у господарському зобов'язанні, за загаль­ним правилом, не припиняє дію цього зобов'язання, оскільки права та обов'язки ліквідованого суб'єкта, обумовлені зобов'язанням, переходять до його правонаступника. Але зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі ліквідації суб'єкта, якщо правонаступництво за цим зобов'язанням забороняється законом або суперечить змісту зобов'язання.

4. Ліквідація суб'єкта господарювання у порядку банкрутства здійснюється відповідно до глави 23 Кодексу та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [71]. Така ліквідація суб'єкта не передбачає правонаступництва і є підставою припинення зобов'язань за його участю.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук