Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ IV (ст.173-215) Глава 19 (ст.173-178) Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

Розділ IV (ст.173-215) - Глава 19 (ст.173-178)
139

Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

1. Суб'єкт господарювання, який відповідно до закону та своїх установчих докумен­тів зобов'язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на законних підставах, не має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати перевагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством. 2. Суб'єкт господарювання, який безпідставно ухиляється від виконання публічного зобов'язання, повинен відшкодувати другій стороні завдані цим збитки в порядку, ви­значеному законом. 3. Кабінет Міністрів України може у визначених законом випадках видавати правила, обов'язкові для сторін публічного зобов'язання, в тому числі щодо встановлення або регулювання цін. Умови зобов'язання, що не відповідають цим правилам або встанов­леним цінам, є недійсними.

 

1. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання є різновидом майново-господарських зобов'язань, оскільки виникають вони при здійсненні господарської діяльності. Публічні зо­бов'язання мають місце у тих сферах господарювання, де їх наявність обумовлена об'єктив­ними технологічними особливостями виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, на­дання послуг. Це - діяльність з енергопостачання, газопостачання, централізованого водо­постачання і водовідведення, з перевезення транспортом загального користування, з надан­ня послуг зв'язку, біржових послуг та інша подібна діяльність (див. також коментар до ч. 6 ст. 179). Публічний характер відповідного зобов'язання визначається законом (законами України «Про трубопровідний транспорт» [474], «Про електроенергетику» [129], «Про пош­товий зв'язок» [409] та ін.) або установчими документами суб'єкта господарювання. Публіч­ні зобов'язання мають на меті забезпечення безперебійного й ефек

тивного функціонування економіки та захисту прав промислових споживачів.

2. Словосполучення «кожному, хто до нього звертається на законних підставах», що міс­титься у тексті частини 1 коментованої статті, розуміє другу сторону зобов'язання, якою мо­же бути суб'єкт господарювання чи інший учасник господарських відносин (див. п. 2 комен­тарю до ст. 175).

3. Визначальною особливістю публічного зобов'язання є те, що його сторона — суб'єкт господарювання, зобов'язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж то­варів, - не має права безпідставно відмовитися від участі у такому зобов'язанні. У разі без­підставного ухилення від виконання публічного зобов'язання такий суб'єкт господарювання повинен відшкодувати другій стороні завдані цим збитки у загальному порядку відповідно до Цивільного кодексу. Він не має права також надавати перевагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством.

4. Правила, обов'язкові для сторін публічного зобов'язання, встановлюють, зокрема, затвер­джені постановами Кабінету Міністрів України «Правила користування телеграфним зв'яз­ком» [258], «Правила користування місцевим телефонним зв'язком» [257], «Правила корис­тування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком» [256], «Правила надання послуг поштового зв'язку» [260], «Порядок постачання електричної енергії споживачам» [337], «Поря­док забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом» [397] та ін. Правила щодо ціноутворення передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про вста­новлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регу­лювання цін (тарифів)» [87]. Умови конкретних зобов'язань, що не відповідають зазначеним правилам або встановленим цінам, визнаються недійсними.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук