Стаття 167. Зміст корпоративних прав

Розділ III (ст.133-172) - Глава 18 (ст.167-172)
81

Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Стаття 167. Зміст корпоративних прав

1. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. 2. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

 

1. Засновники та учасники господарських організацій володіють так званими корпоратив­ними правами. Корпоративні права виникають у особи, яка в обмін на майнову участь у гос­подарській організації отримує право на частку в її статутному фонді (майні). Комплекс кор­поративних прав складний і включає такі їх види: основні корпоративні права (притаманні учасникові будь-якої господарської організації) - визначаються цим Кодексом та загальними законами («Про господарські товариства» [90] - стаття 10, «Про цінні папери і фондову бір­жу» [494] - стаття 5); спеціальні, наявність яких пов'язується з участю в суб'єкті господарю­вання певної організаційно-правової форми або в господарській організації з певним видом виключної діяльності та закріплюється спеціальними законами; локальні — передбачаються установчими документами конкретної господарської організації з урахуванням специфіки корпоративних відносин, що складаються між нею та її засновниками і учасниками.

Основні корпоративні права включають правомочності на участь суб'єкта цих прав в управлінні господарською організацією, отриманні певної частки прибутку

(дивідендів) да­ної організації та активів у разі її ліквідації відповідно до закону. Прикладом спеціальних корпоративних прав може бути право учасника повного товариства на участь у безпосеред­ньому веденні справ товариства (ст. 68 Закону «Про господарські товариства») або сукуп­ність прав засновників/акціонерів фондової біржі, пов'язаних з їх додатковим статусом — членів біржі (ст. 33, 34, 36 Закону «Про цінні папери і фондову біржу»). Локальними корпо­ративними правами зазвичай є дистрибуції (переваги) що надаються учасникам господар­ської організації відповідно до її установчих та внутрішніх документів (право на отримання продукції/робіт/послуг даної організації за пільговими цінами; право на користування со­ціальною інфраструктурою господарської організації та ін.).

2. За загальним правилом володіння корпоративними правами не вважається підприєм­ництвом. Однак про своєрідний виняток з цього правила свідчить вимога (ч. 7 ст. 80 цього Кодексу) щодо обов'язкової наявності в учасників повного товариства та повних учасників командитного товариства, які в межах («під дахом») товариства спільно здійснюють підпри­ємницьку діяльність, статусу зареєстрованого суб'єкта підприємництва.

Кодекс закріплює можливість встановлення на рівні закону обмежень для певних катего­рій осіб щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (наприклад, учасни­ки повного товариства та повні учасники командитного товариства не можуть брати участь у будь-яких господарських товариствах (крім акціонерного), які мають однорідну з повним товариством мету діяльності (ч. 1 ст. 70 Закону «Про господарські товариства»).

Примітка. У Цивільному кодексі відсутні норми, спеціально присвячені корпоративним правам.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук