Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ ІІ (ст.55-131) Глава 10 (ст.93-112) Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу

Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу

Розділ II (ст. 55-131) - Глава 10 (ст.93-112)
143

Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу

1. Основними правами членів виробничого кооперативу є: участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах членів коопе­ративу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом; користування послугами кооперативу; одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай; одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу; одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом. 2. Основними обов'язками членів виробничого кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу. 3. Статутом виробничого кооперативу можуть передбачатися також інші права та обов'язки членів кооперативу.

1. Члени виробничого кооперативу мають рівні права та обов'язки. Права членів виробни­чого кооперативу поділяються на майнові та немайнові.

Немайнові права членів виробничого кооперативу безпосередньо або побічно пов'язані з можливістю брати участь в управлінні справами виробничого кооперативу, що обумовлено його природою як самоврядного утворення.

Серед немайнових прав найважливішим є право на особисту участь в управлінні справами виробничого кооперативу. Здійснюється це право на загальних зборах членів виробничого кооперативу, які є вищим органом управління кооперативу.

Кожний член виробничого кооперативу може висловлювати на загальних зборах свою думку з питань, що відносяться до статутної діяльності кооперативу, а також вимагати по­становки (шляхом включення до порядку денного загальних зборів) того чи іншого питання на розгляд загальних зборів. Порядок включення питань до порядку денного визначається статутом кооперативу.

Член виробничого кооперативу наділений правом участі

у голосуванні при вирішенні пи­тань на загальних зборах. Він має при прийнятті рішень на загальних зборах завжди лише один голос (незалежно від розміру паю та трудової участі), який не може бути нікому пере­даний. Таким чином, член виробничого кооперативу реалізує це право особисто.

До немайнових (особистих) прав належить право члена виробничого кооперативу бути обраним в органи управління кооперативу. Він може також пропонувати кандидатури для обрання до органів управління кооперативу, а також обирати їх.

Член виробничого кооперативу має право на отримання достовірної та повної інформації про діяльність кооперативу. Він може знайомитись з бухгалтерськими звітами та балансами кооперативу, договорами, укладеними кооперативом, іншими документами щодо його фі­нансово-господарської діяльності.

Кожний член виробничого кооперативу користується комплексом майнових прав.

Найважливіше майнове право члена виробничого кооперативу - право отримувати коопе­ративні виплати та частку доходу на пай.

Члени виробничого кооперативу мають право користуватися тими послугами кооперати­ву які він може надати за родом його діяльності.

Одержання паю в разі виходу з кооперативу становить самостійне право члена кооперати­ву, що також може бути віднесене до числа його основних майнових прав. Порядок та строки одержання паю членом виробничого кооперативу в разі його виходу або виключення з ко­оперативу визначаються виключно статутом конкретного кооперативу.

2. До основних обов'язків членів виробничого кооперативу частина 2 статті 99 ГК відно­сить особисті обов'язки. Якщо, з одного боку, члену кооперативу належить право участі в управлінні його справами, то, з іншого, на нього покладений обов'язок підпорядковуватися положенням статуту кооперативу та волі більшості його членів, що висловлена загальними зборами, а так само - і всім законним рішенням органів управління кооперативом.

3. Крім названих у коментованій статті прав та обов'язків членів виробничого кооперати­ву, його статутом можуть передбачатися також інші права та обов'язки. Так, статутом може бути передбачено право члена виробничого кооперативу на захист своїх інтересів, пору­шених рішеннями органу управління кооперативу, яке полягає у тому, що член кооперативу може оскаржити до суду рішення, прийняте загальними зборами з порушенням вимог зако­нодавства та статуту кооперативу, у випадках, коли він не брав участі у загальних зборах або голосував проти прийняття рішення, яким порушені його права та законні інтереси. Стату­том також може бути передбачено право на передачу паю, частки паю як іншим членам ви­робничого кооперативу, так і третім особам тощо.

Члени кооперативу можуть нести, крім зазначених, й інші обов'язки, передбачені його статутом, наприклад обов'язок нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею кооперативу, тощо.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук