Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 18 (ст.116-124) Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

Бюджетний кодекс - Глава 18 (ст.116-124)
147

Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

1. За порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися такі заходи впливу: 1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства - застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в строк до 30 календарних днів; 2) зупинення операцій з бюджетними коштами - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 1-3, 10, 11, 14-29, 32-36, 38 і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 120 цього Кодексу; 3) призупинення бюджетних асигнувань - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 20, 22-29, 38 і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу. Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) у порядку, встановленому Міністерством фінансів України; 4) зменшення бюджетних асигнувань - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначені пунктом 24 (стосовно розпорядників бюджетних коштів), пунктом 29 та пунктом 38 частини першої статті 116 цього Кодексу. Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк до завершення поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) та у разі необхідності з подальшим внесенням змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визн

ачене пунктом 24 (щодо субвенцій та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів) частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 7 частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 122 цього Кодексу; 7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 28 частини першої статті 116 цього Кодексу. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів передбачає стягнення органами Державного казначейства України коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі і за рахунок зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) місцевим бюджетам на відповідну суму, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про Державний бюджет України, - застосовуються за порушення бюджетного законодавства згідно із таким законом.

1. Пункти 2-8 ч. 1 ст. 117 Кодексу містять перелік видів санкцій за порушення бюджетного законодавства, склади яких визначені в п. 1-40 ч. 1 ст. 116 Кодексу.Таким чином Бюджетним кодексом України передбачений самостійний вид санкцій за бюджетні правопорушення, тобто за порушення встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства розташовані у ч. 1 ст. 117 Кодексу за певним порядком, а саме – від самого поширеного до заходу впливу.Попередження застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства.Зупинення операцій з бюджетними коштами застосовується за вчинені 28 видів порушення бюджетного законодавства.Призупинення бюджетних асигнувань застосовується за 11 видів порушення бюджетного законодавства.Зменшення бюджетних асигнувань застосовується за 3 види порушення бюджетного законодавства.Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету застосовується за 1 вид порушення бюджетного законодавства.Зупинення дії рішення про місцевий бюджет застосовується за 1 вид порушення бюджетного законодавства.Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів застосовується за 1 вид порушення бюджетного законодавства.Заходи впливу, передбачені ст. 117 Кодексу, застосовуються до учасників бюджетного процесу – юридичних осіб. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом (див. коментар до ст. 121 Кодексу). 1. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.Цей захід впливу застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства. По-перше, це означає, що попередження має застосовуватися за вчинення будь-якого бюджетного правопорушення з числа, вказаних у п. 1-40 ч. 1 ст. 116 Кодексу. По-друге. Оскільки крім цього виду заходу впливу ст. 117 передбачені й інші, вказівка законодавця на те, що попередження застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства, обумовлює висновок, що попередження може застосовуватися одночасно із застосуванням іншого заходу впливу. Застосування одночасно кількох видів санкцій за одне правопорушення не суперечить ст. 61 Конституції України: «Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення». Одночасне застосування різних санкцій не може розглядатися як притягнення до відповідальності двічі. Відповідальність настає одна але з кількома санкціями, одна з яких може розглядатися як основна, а інші як додаткові. Крім того, слід враховувати, що ст. 61 Конституції України знаходиться в розділі II Основного закону «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», а заходи впливу, передбачені ч. 1 ст. 117 Кодексу, застосовуються до юридичних осіб. Суб’єкт правопорушення (учасник бюджетного процесу), до якого застосований цей захід впливу, зобов’язаний виконати вимогу щодо усунення виявлених порушень бюджетного законодавства в строк до тридцяти календарних днів. Перебіг строку починається з наступного дня після дня доведення до суб’єкта правопорушення рішення про попередження, прийнятого відповідним учасником бюджетного процесу, уповноваженими цим Кодексом на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. До календарного строку зараховуються як робочі, так і неробочі дні. Однак, якщо останній (тридцятий) день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. В останній день строк спливає в момент, коли в установі, де мають бути здійснені дії щодо усунення порушення бюджетного законодавства, за встановленими правилами припиняються відповідні операції (див. ст. 254 Цивільного кодексу України). В перший робочий день після здійснення дій щодо усунення порушення бюджетного законодавства суб’єкт правопорушення, до якого був застосований цей захід впливу, зобов’язаний повідомити про це учасника бюджетного процесу, який прийняв рішення про попередження, і надати відповідні підтверджуючі документи. 2. Зупинення операцій з бюджетними коштами.Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-яких операцій зі здійснення платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства. Рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами може бути прийнято як після застосування попередження (у випадку не усунення порушення бюджетного законодавства у встановлений строк), так і одночасно із застосуванням попередження. Але при прийнятті такого рішення слід враховувати, чи може суб’єкт правопорушення усунути порушення бюджетного законодавства. Порядок застосування цього заходу впливу визначений у ст. 120 Кодексу (див. коментар до вказаної статті). 3. Призупинення бюджетних асигнувань.Зміст цього заходу впливу полягає у припиненні повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису).Порядок призупинення бюджетних асигнувань затверджений наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2002 р. №319. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань, яке приймає Міністр фінансів України, Міністр фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового органу на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або акту ревізії та доданих до нього документів оформляється у вигляді розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань (додаток 1 до зазначеного Порядку). Бюджетні асигнування призупиняються з 1-го числа місяця, наступного за датою прийняття розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань. Бюджетні асигнування призупиняються на термін від одного місяця до трьох у межах поточного бюджетного періоду в обсязі, що дорівнює 50 відсоткам асигнувань, затверджених у плані асигнувань розпорядника бюджетних коштів за скороченою економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету на цей період, за винятком асигнувань, передбачених за захищеними видатками, визначеними Бюджетним кодексом України. У разі виявлення бюджетного правопорушення та наявності підстав для призупинення бюджетних асигнувань протокол про бюджетне правопорушення або акт ревізії разом з пропозиціями щодо призупинення бюджетних асигнувань необхідно подати до Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, відповідного фінансового органу, залежно від рівня бюджету, стосовно коштів якого допущене порушення. Пропозиції щодо призупинення бюджетних асигнувань, які підписує керівник органу, що встановив порушення бюджетного законодавства, або особа, що його заміщає, повинні містити назву відповідної бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими пропонується призупинити бюджетні асигнування. Разом з пропозиціями необхідно подати копію плану асигнувань розпорядника бюджетних коштів, яким вчинено бюджетне правопорушення, та копії довідок про внесення змін до нього. Розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань є підставою для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету відповідного розпорядника бюджетних коштів) шляхом перенесення бюджетних асигнувань на наступні періоди. Розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань складається у п'яти примірниках – один оригінал і чотири копії. Оригінал розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань залишається в органі, який прийняв рішення, для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету. Одна копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань передається Державному казначейству України разом з довідкою про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету. Друга копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань передається розпорядникові чи одержувачу бюджетних коштів, яким вчинено бюджетне правопорушення. Третя копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань передається головному розпорядникові бюджетних коштів, до сфери управління якого належить розпорядник чи одержувач бюджетних коштів. Четверта копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань протягом п'яти робочих днів надсилається органові, за поданням якого його прийнято. Розпорядник чи одержувач бюджетних коштів, якому призупинені бюджетні асигнування, в установлені у розпорядженні про призупинення бюджетних асигнувань терміни подає інформацію відповідному органу про усунення бюджетного правопорушення та копії документів, що її підтверджують (п. 3-11 зазначеного Порядку). 4. Зменшення бюджетних асигнувань.Цей захід впливу може застосовуватися за такі види бюджетного правопорушення: нецільове використання коштів (п. 24 – стосовно розпорядників бюджетних коштів); здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України (п. 29); здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України (п. 38).Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк до завершення поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) та у разі необхідності з подальшим внесенням змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Для застосування цього заходи впливу як у випадку нецільового використання коштів, так і в і інших випадках, слід використовувати норми затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2006 р. №492 «Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках» в частині, що не суперечить п. 4 ч. 1 ст. 117 та іншим нормам нового Бюджетного кодексу України.Так, підставою для зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів є акт (інший документ), складений за результатами ревізії (перевірки) відповідно до законодавства посадовою особою органу, уповноваженого здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства.Протягом п'яти робочих днів після надходження вказаних документів Міністр фінансів (керівник місцевого фінансового органу, головний розпорядник бюджетних коштів) приймає рішення про зменшення бюджетних асигнувань у поточному бюджетному періоді розпоряднику бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків та відповідною бюджетною програмою (функцією), за якими встановлено факт порушення бюджетного законодавства.Рішення про зменшення бюджетних асигнувань доводиться до Державного казначейства, його територіального органу, який здійснює обслуговування розпорядника бюджетних коштів, та до контролюючого органу, за документами якого було прийнято таке рішення. 5. Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету.Цей захід впливу передбачений в якості санкції за вчинення лише одного бюджетного правопорушення, а саме за нецільове використання бюджетних коштів (щодо субвенцій та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів). Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. №495 затверджений "Порядок повернення бюджетних коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання". Відповідно до цього Положення факт нецільового використання субвенції встановлюється в процесі проведення ревізії (перевірки) виконання бюджетів уповноваженим державним органом, що здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства, і оформляється актом ревізії або довідкою про перевірку. Форма Довідки про встановлені факти нецільового використання субвенцій, а також форма Вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції до відповідного бюджету затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2004 р. №9.Вимога складається у п'ятьох примірниках, підписується керівником уповноваженого державного органу, який проводив ревізію (перевірку), і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник вимоги передається керівникові бюджетної установи, в якій встановлено факт нецільового використання субвенції, нарочним або рекомендованим листом; другий – органу Державного казначейства або відділенню банку, що відкрив реєстраційний рахунок, з якого надавалася субвенція; третій – разом із засвідченим в установленому порядку витягом з акта ревізії (довідки про перевірку) та копією пояснення керівника бюджетної установи, яка допустила бюджетне правопорушення, – фінансовому органу, що забезпечує виконання бюджету; четвертий – місцевому органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування; п'ятий – залишається в уповноваженому державному органі, що проводив ревізію (перевірку). Бюджетна установа, в якій виявлено бюджетне правопорушення, самостійно виконує вимогу в десятиденний термін після її отримання та надсилає уповноваженому державному органу, що проводив ревізію (перевірку), копію документа, який підтверджує перерахування використаних не за цільовим призначенням сум субвенції до відповідного бюджету. Контроль за поверненням зазначених сум до відповідного бюджету здійснює уповноважений державний орган, що проводив ревізію (перевірку). У разі невиконання в установлений термін вимоги за рішенням Міністра фінансів, керівника органу Державного казначейства, керівника органу Державної контрольно-ревізійної служби, Міністра фінансів Автономної Республіки Крим, керівника місцевого фінансового органу, голови виконавчого органу міської міста районного значення, селищної та сільської ради відповідно до ст. 117 Кодексу на період до виконання вимоги чи до її скасування такій бюджетній установі призупиняються бюджетні асигнування на суму субвенції, використаної не за цільовим призначенням, за винятком захищених статей бюджету, про що повідомляється уповноважений державний орган, що проводив ревізію (перевірку), або відповідно до ст. 120 Кодексу зупиняються операції з бюджетними коштами, або відповідно до ст. 124 Кодексу накладається стягнення за бюджетне правопорушення. У разі встановлення факту нецільового використання субвенції уповноважений державний орган, що проводив ревізію (перевірку), може надіслати в установленому порядку матеріали ревізії (перевірки) до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення винних посадових осіб до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків. Уповноважений державний орган, що проводив ревізію (перевірку), за винятком Рахункової палати, щокварталу до 15 числа місяця, що настає після звітного періоду, подає Мінфіну за результатами проведених ревізій (перевірок) інформацію про встановлені факти нецільового використання субвенцій за формою, затвердженою Мінфіном. 6. Зупинення дії рішення про місцевий бюджет.Цей захід впливу застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене п. 7 ч. 1 ст. 116 Кодексу – прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог цього Кодексу чи закону про Державний бюджет України (в тому числі щодо складання бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів).Зупинення дії рішення про місцевий бюджет застосовується в порядку, встановленому ст. 122 Кодексу (див. коментар до вказаної статті). 7. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.Цей захід впливу застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене п. 28 ч. 1 ст. 116 Кодексу – здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до цього Кодексу мають проводитися з іншого бюджету. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів передбачає стягнення органами Державного казначейства України коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі і за рахунок зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) місцевим бюджетам на відповідну суму.Процесуальні питання застосування цього виду заходу впливу врегульовані Порядком безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на видатки, які повинні були провадитися з іншого бюджету (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 р. №386). Відповідно до цього порядку у разі встановлення посадовими особами державних органів, уповноважених на проведення ревізії (перевірки), факту здійснення видатків з місцевих бюджетів, які повинні були провадитися з іншого бюджету, складається акт ревізії або протокол про бюджетне правопорушення. Міністр фінансів приймає рішення щодо застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів шляхом:— стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету;— зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) місцевим бюджетам на відповідну суму.Прийняте рішення доводиться до Державного казначейства, відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування та відповідного фінансового органу, а також державного органу, який здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Державне казначейство, в свою чергу, доводить зазначене рішення територіальному органу Державного казначейства, який здійснює обслуговування відповідного місцевого бюджету та перерахування міжбюджетних трансфертів.Стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету здійснюється органами Державного казначейства з відповідних рахунків для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів.Кошти, стягнуті органами Державного казначейства з місцевих бюджетів, спрямовуються в дохід загального фонду державного бюджету. 8. Інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про Державний бюджет України. Ці заходи впливу застосовуються за порушення бюджетного законодавства згідно з таким законом.Так, ст. 66 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" установлено:— «…допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком: – для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;– для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів». Перший наслідок вказаного правопорушення (зменшення асигнувань) є заходом впливу, передбаченим п. 4 ч. 1 ст. 117 Кодексу.Другий наслідок (повернення коштів, що застосовується до одержувачів бюджетних коштів) є самостійним заходом впливу, який не включений до переліку, що містить ч. 1 ст. 117 Кодексу.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук