Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 18 (ст.116-124) Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Бюджетний кодекс - Глава 18 (ст.116-124)
174

Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

1. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства може застосовуватися учасниками бюджетного процесу, уповноваженими цим Кодексом на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 2. Рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 цього Кодексу, приймається Міністерством фінансів України, органами Державного казначейства України, органами Державної контрольно-ревізійної служби, місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками бюджетних коштів у межах встановлених їм повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів. Рішення набирає чинності з дня його підписання. Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства встановлюються Міністерством фінансів України. 3. Не допускається застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені і усунені порушення бюджетного законодавства. 4. Інформація про результати здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства оприлюднюється органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, якщо інше не передбачено законом.

1. Коментована стаття базується на положеннях ст. 117 Кодексу, якими визначені види заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства можуть застосовуватися лише при наявності певних законних підстав. Відсутність таких законних підстав унеможливлює не тільки застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, а й настання правової відповідальності взагалі.Підставою застосування захо

дів впливу є виключно наявність у діях або бездіяльності учасника бюджетного процесу об’єктивних та суб’єктивних ознак складу порушення бюджетного законодавства, передбаченого Кодексом (див. коментар до ст. 116).2. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства мають право застосувати учасники бюджетного процесу (див. коментар до ч. 3 ст. 19 Кодексу), уповноважені нормами Кодексу на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. З урахуванням змісту ст. 109-115 Кодексу попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства може бути застосоване:– Верховною Радою України. Стаття 109 Кодексу містить також положення щодо контрольних функції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;– Рахунковою палатою;– Міністерством фінансів України;– місцевими фінансовими органами;– органами Державного казначейства України;– органами Державної контрольно-ревізійної служби;– Верховною Радою Автономної Республіки Крим;– місцевими радами;– Радою міністрів Автономної Республіки Крим;– обласними державними адміністраціями;– міськими державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі;– районними державними адміністраціями;– виконавчими органами міських рад.3. Рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених п. 2-5 та 7 ч. 1 ст. 117 Кодексу (тобто про зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів), приймається більш вузьким колом учасників бюджетного процесу:– Міністерством фінансів України;– органами Державного казначейства України;– органами Державної контрольно-ревізійної служби;– місцевими фінансовими органами;– головними розпорядниками бюджетних коштів.4. Захід впливу за порушення бюджетного законодавства, визначений п. 6 ч.1 ст. 117 Кодексу (тобто, про зупинення дії рішення про місцевий бюджет), застосовується у порядку, встановленому ст. 122 Кодексу (див. відповідний коментар).5. Конкретизація повноважень, якими наділені певні учасники бюджетного процесу, визначається їх статутними документами. Основні повноваження Міністерства фінансів України встановлені Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1837 та Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. №1081/99.Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства фінансів України і йому підпорядковується. Основні повноваження органів Державного казначейства України передбачені Положенням про Державне казначейство України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. №1232 “Питання Державного казначейства України”.Статус Державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції, правові основи діяльності та повноваження визначені Законом України від 26 січня 1993 року “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”.Відповідно до п. 36 ст. 2 Кодексу місцевим фінансовим органом вважається установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей Бюджетного кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів. Сільський голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із законом (див. коментар до п. 36 ст. 2 Кодексу).Головними розпорядниками бюджетних коштів є бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до ст. 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень (див. коментар до п. 18 ст. 2 та ст. 22 Кодексу).6. Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 118 Кодексу форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства встановлюється Міністерством фінансів України. На даний момент це питання регламентується Порядком складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року №129.Протокол складається посадовими особами Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства України, органів Державної контрольно-ревізійної служби України, місцевих фінансових органів, які згідно із законодавством уповноважені здійснювати контроль та проводити перевірки дотримання порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.Протокол оформляється на підставі довідок, що складені за результатами проведених відповідно до законодавства перевірок і засвідчують факт порушення бюджетного законодавства, та матеріалів звітності, за аналізом яких виявлені порушення бюджетного законодавства. У разі складання акта ревізії протокол не оформляється.Якщо внаслідок порушення бюджетного законодавства заподіяно матеріальну шкоду або завдані збитки відповідному бюджету, то про це також зазначається в протоколі.Протокол підписується особою, яка його склала, та передається на строк до двох робочих днів для викладу пояснень та підпису керівником органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства.Якщо керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, відмовляється від підписання протоколу, то в ньому робиться про це запис. Керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, що додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.Протокол складається в чотирьох примірниках – один оригінал і три копії.Оригінал протоколу протягом трьох робочих днів після його підписання (відмови від його підписання) передається для прийняття рішення про накладення стягнення за порушення бюджетного законодавства до органу, керівник якого має право накладати стягнення за порушення бюджетного законодавства.Акт ревізії належить (як і протокол) до офіційної документації, що складається за результатами контрольних заходів щодо фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, є основною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою обов'язкові для складання документи (див. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна – 4. Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання. Затверджено наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 9 серпня 2002 року №168).Акт ревізії – службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення комплексної, фінансової чи тематичної ревізії, що відображає її результати стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки в господарюванні та порушення законів і інших нормативно-правових актів.Додані матеріали до протоколу чи акта ( додаткова документація, складена за результатами контрольних заходів) є невід'ємною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою оформлену як додатки (частіше всього у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо) інформацію, що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовані в офіційній документації (п. 7 Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна – 4). До акта ревізії та протоколу може додаватися також офіційна супровідна документація, складена за результатами контрольних заходів: листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання і громадянами з питань, які стосуються результатів контрольного заходу, інші офіційні документи, оформлені після закінчення контрольного заходу.7. Частина 3 ст. 118 Кодексу містить заборону застосовувати вдруге заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені ст. 117 Кодексу, за раніше виявлені і усунені порушення бюджетного законодавства. Ця норма означає, що якщо за порушення бюджетного законодавства до учасника бюджетного процесу застосоване попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства і зазначена вимога своєчасно була виконана, контролюючий орган з моменту усунення порушення бюджетного законодавства не має права застосовувати інші заходи впливу, хоча вони і передбачені за відповідне правопорушення. Одночасне застосування разом з попередженням інших заходів впливу з числа передбачених п. 2-8 ч. 1 ст. 117 не заборонено.8. Інформація про результати здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства оприлюднюється органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, якщо інше не передбачено законом. Це, зокрема, означає, що інформація про застосування попередження, зупинення операцій з бюджетними коштами, про застосування інших заходів впливу за порушення бюджетного законодавства в той чи інший спосіб доводиться до відома суспільства (громадськості). Лише в тих випадках, коли законом передбачено обмеження на поширення інформації (наприклад, віднесення її до конфіденційної), пов’язаної з інформацією про результати здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, остання не може бути оприлюднена.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук