Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
254

Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

1. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, ді­да, прабабу, прадіда. 2. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані пік­луватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу. Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони прожива­ли однією сім'єю до досягнення повноліття.

Частина 1 коментованої статті встановлює обов'язок внуків, правнуків (а не особи, як це зазначено у назві статті) піклува­тися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. Звертає на себе ува­гу той факт, що такий обов'язок не ставиться у залежність від віку (зокрема повноліття) внуків і правнуків. Це дає підстави вважати, що навіть малолітні внуки І правнуки повинні вико­нувати його. Уявляється, що такий стан справ може порушува­ти права дітей, які ще самі потребують піклування. Тому пра­вильніше вважати, що цей обов'язок встановлюється для пов­нолітніх внуків і правнуків.

Крім того, треба зазначити, що обов'язок піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда встановлюється законом для всіх внуків і правнуків незалежно від того, брали участь перші у ви­хованні других і наданні їм матеріальної допомоги чи ні. Ця си­туація пояснюється, мабуть, прагненням законодавця зміцнити родинні зв'язки між членами сім'ї. Саме тому виконання вказа­ного обов'язку не ставиться у залежність від попередніх відно­син між зазначеними групами родичів.

Частина 2 статті, що коментується, закріплює обов'язок пов­нолітніх братів, сестер, падчерки, пасинка, фактичного вихо­ванця піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які вихо­вували їх та надавали їм матеріальну допомогу. Обов'язок заз­наченого кола осіб випливає з відповідного обов'язку старших членів сім'ї. І лише за належного

виконання цього обов'язку у них з'являється право вимагати його виконання особами, які досягай повноліття.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук