Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами

Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
330

Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгова­ності за аліментами

1. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, а також повне або часткове звіль­нення їх від сплати заборгованості провадяться відповідно до по­ложень, встановлених статтями 194—197 цього Кодексу.

Стаття, що коментується, не встановлює нових правил визна­чення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших чле­нів сім'ї та родичів, а також повного або часткового звільнення їх від її сплати. Вона має відсильний характер. Адже у ній зазна­чено, що ці питання вирішуються судом відповідно до положень, встановлених статтями 194—197 СК (див. коментарі до цих ста­тей). Це, зокрема, означає, що аліменти за виконавчим листом за минулий час можуть стягуватись не більш як за трирічний строк, що передував пред'явленню виконавчого листа до вико­нання. У тих випадках, коли за виконавчим листом, пред'явле­ним до виконання, утримання аліментів не провадилось у зв'яз­ку з розшуком відповідача або через його перебування за кордо­ном, аліменти мають стягуватись за весь минулий строк.

Заборгованість за аліментами, що стягуються з ініціативи їх платника (див. коментар до ст. 187), погашується за заявою ос­таннього шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або виплати чи стягується за рішенням суду.

Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається за правилами, встановленими ст. 195 СК і ч. З ст. 74 Закону України "Про виконавче провад­ження".

Сімейним законодавством України встановлена відповідаль­ність за прострочення сплати аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на малолітніх, неповнолітніх дітей і

пов­нолітніх непрацездатних осіб, які потребують матеріальної до­помоги.

Так, при виникненні заборгованості з вини особи, зобов'яза­ної сплачувати аліменти за рішенням суду, їх одержувач має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення.

Водночас розмір неустойки може бути зменшений судом з ура­хуванням матеріального становища І сімейного стану платника аліментів (див коментар до ст. 196)

Визначення строку сплати заборгованості за аліментами на­лежить до компетенції суду, який враховуючи матеріальне ста­новище І сімейний стан платника аліментів, може відстрочити або розстрочити цю сплату

Крім того, суд має право за позовом особи, яка сплачує аліменти, звільнити п повністю або частково від сплати заборгова­ності за ними, якщо вона виникла у зв’язку з тяжкою хворобою цієї особи або Іншою обставиною, що має Істотне значення

Якщо суд встановить, що заборгованість платника аліментів виникла внаслідок не пред’явлення без поважної причини вико­навчого листа до виконання особою, на користь якої присуджені аліменти, він може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості (див коментар до ст. 197)

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук