Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Про кодекс СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Митний кодекс - Про кодекс
114

СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики: Учебное пособие для вузов. М., 1997. – С. 7.

Барамзин С.В. Управление качеством таможенной деятельности. – М., 2001. – С.104 105.

Блинов И.М., Дзюбенко П.В. Введение в таможенное дело. – М., 1997. – С. 6.

Блинов Н.М. и др. Проектирование таможенной политики. – М., 2001. – С. 30 – 32, 38

Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминского. – М., 2000. – С. 51.

Дзюбенко П.В. Таможенная политика России: проблемы защиты интересов отечественной економики (концептуальний подход)// Тезисы докладов научно-практической конференции «Экономическая безопаснось страны: таможенные методы и средства её обеспечения.» - М., 1995. – С.23 – 29.

Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. – М., 2000. – С. 3, 40

Илясов В.В. Система источников таможенного права: проблемы определения // Сборник материалов научно-практической конференции «Проблемы совершенствования таможенного дела в Российской федерации.» - М., 1999. – С.359 - 365.

Ківалов С.В., Коршич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса, 2001. – С. 9, 82, 92, 93, 94.

Коментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. / Общ. ред. Б.Н.Габричидзе / - М., 1997. – С. 29.

Коментарий к таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. Козырина А.Н. / М., 1996. – С. 24.

Козырин А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М., 1995. – С. 34.

Козырин А.И. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (сра

внительно-правовое исследование). Дис. докт. юрид. наук. 12.00.02. М., 19994. – 404с.

Международное право: Учебник. / Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. – М., 1994. – С. 17.

Митна справа: Словник-довідник. – Харків, 2000. – С. 98, 144, 149.

Новиков А.В. Контроль в системе управления таможенным делом в Российской Федерации. Дис. канд. юрид. наук. 12.00.02. С.-Пб. 1999. – 219 с.

Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України (правові основи підприємництва): Навчальний посібник. – К., 1994. – С. 7.

Политология. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. Ю.И. Аверьянова. М., 1993. – С. 54.

Положення про Державну митну службу України. Затверджене Указом Президента країни від 24 серпня 2000 р. № 1022 / 2000.

Российское таможенное право. Учебник для вузов. Под ред. Б.Н.Габричидзе. М., 1999. – С. 8 – 10, 63.

Cандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. К.,2000. – С. 8, 9, 15.

Сандровский К.К. Таможенное право. - К., 1974. – С. 47.

Скакун О.Ф. Теория государства и права. Харьков., 2000. – С. 40.

Терещенко С.С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. – К., 2001. – С. 28.

Циганова. Міжнародний маркетинг: Навч.посібник. – К., 1998. – С. 19, 20

Закон України "Про митну справу в Україні4' від 25.06.91 р. № 1262-ХІІ.

Митний кодекс України. — К., 2002

Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньо­економічну діяльність".

Закон України від 25.06.92 р. № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину" (зі змінами і доповненнями).

Закон України від 22.04.99 р. № 10(2012) "Про регулюван­ня товарообмінних (бартерних операцій у галузі зовнішньоеко­номічної діяльності".

Закон України від 15.09.95 р. № 327/35 "Про операції з да­вальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Закон України від 30.06.93 р. № 3348-ХІІ "Про карантин рослин".

Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР "Про державне ре­гулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".

Закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції".

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміоло­гічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17.12.96 р. № 607/96-ВР, від 11.09.97 р. № 331/97-ВР, від 18.11.97 р. № 642/97-ВР.

Закон України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР "Про якість і без­пеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

Закон України від 15.02.95 р. № 60/95-ВР "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та пре­курсорів" (зі змінами та доповненнями).

Угода між урядом України та урядом Російської Федерації "Про взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів" від 26.07.95 р. (Доручення КМУ до ДМКУ від 02.08.95 р. № 14737/96).

Указ Президента України від 04.10.94 р. № &66/94 "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укла­дають суб'єкти підприємницької діяльності України".

Указ Президента України від 04.10.94 р. № 567/94 "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів".

Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. № 6-93 "Про квотування та ліцензування експорту товарів (робіт, по­слуг)".

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

Указ Президента від 07.11.94 р. № 659/94 "Про облік окре­мих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861 "Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів. проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1863 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1865 "Про порядок ведення спеціальної митної статистики".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 "Деякі питання застосування режиму митного складу".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1881 "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1882 "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1883 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997р. № 574".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1884 "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 700 "Про надання повноважень Держмитслужбі на затвердження нормативно-правових актів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1911 "Про затвердження переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1952 "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1984 "Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1986 "Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1987 "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1988 "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації".

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. № 2030 "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару".

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 р. № 1049 "Про тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які використовуються в операціях з да­вальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.92 р. № 478 "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діа­гностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних за­ходів, що проводяться органами державної ветеринарної меди­цини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 р. № 146 "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психо­тропних речовин і прекурсорів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 179 "Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчасту енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001—2010 роки".

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. № 756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності".

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.99 р. № 696 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 р. № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2001 р. № 5 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 р. № 696".

Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.98 р. № 1694 "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцен­зії на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виро­бами".

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. № 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення".

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. № 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за екс­портом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути викори­стані у створенні хімічної, бактеріологічної та токсичної зброї".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.96 р. № 302 "Про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути вико­ристані у створенні ядерної зброї".

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 р. № 563 "Про затвердження Положення про порядок контролю за екс­портом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніка, а та­кож обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються у створенні ракетної техніки".

Наказ Держмитслужби України від 20.01.99 р. № 38 "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному кон­тролю".

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.93 р. № 650/272 "Про затвердження порядку ввезення з-за кордону і вивезення з України спеціальних засобів самооборони".

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи".

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2001 р. за № 97 "Про проведення державної санітарно-гігієнічної екс­пертизи стосовно розробки, виробництва і застосування продукції, що може негативно впливати на здоров'я людини".

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 20.10.99 р. № 39 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів підконтрольних службі державної ветеринарної медицини".

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної меди­цини від 27.12.99 р. № 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів підконтрольних службі ветеринарної медицини".

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484 "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих то­варів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомо­більним і залізничним транспортом через територію України", зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Мі­ністрів України від 30.07.96 р. № 856, від 12.08.96 р. .№ 938, від 22.04.97 р. № 382, від 12.06.97 р. № 583, від 12.09.97 р. № 1011, від 13.07.98 р. № 1072, від 15.07.98 р. № 1098, від 17.08.98 р. № 1289, від 12.01.99 р. № 29, від 10.05.99 р. № 779, від 15.06.99 р. № 1041, від 19.07.99 р. № 1286, від 05.06.2000 р. № 899, від 17.07.2000р. № 1131.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.98 р. № 1665 "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформ­лення".

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2001 р. № 1459 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 52".

Спільний наказ НАК "Нафтогаз України" та Державної мит­ної служби України від 25.01.2000 р. № 21/37 "Про переліки об'єктів, на яких здійснюється митний контроль за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон Украї­ни", зі змінами і доповненнями, внесеними наказами НАК "Нафтогаз України", Державної митної служби України від 12.05.2000 р. № 151/274, від 12.03.2001 р. № 63/173.

Спільний наказ ДМСУ та Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2000 р. № 80/5 "Про затвердження Тимчасо­вої інструкції з митного контролю за електроенергією, що пере­міщується через митний кордон України, на визначених енерге­тичних об'єктах контролю".

Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 510 "Про затвердження Порядку митного контролю та митно­го оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі", зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 01.12.98 р. за № 767/3207.

Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 511 "Про затвердження Порядку митного контролю та митно­го оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.98 р. за № 768/3208.

Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 513 "Про затвердження Порядку митного контролю та митно­го оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через мит­ний кордон України трубопровідним транспортом", зареєстрова­но в Міністерстві юстиції України 01.12.98 р. № 770/3210.

Наказ Державної митної служби України від 01.03.2000 р. № 119 "Про здійснення митного контролю за обсягами електро­енергії, що переміщується через митний кордон України лінія­ми електропередач",

Наказ Державної митної служби України від 14.06.2000 р. № 342 "Про затвердження змін і доповнень до наказу Держмит-служби від 17.08.98 р, № 511", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 р. за № 547/4768.

Наказ Державного митного комітету України від 05.11.96 р. № 510 "Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.96 р. за № 709/1734.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 р. № 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон", зі змінами і доповненнями, внесеними по­становами Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 704, від 28.12.2001 р. № 1788, від 29.03.2002 р. № 433.

Наказ Державного митного комітету України від 30.12.91 р. № 7 "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів", зі змінами і доповненнями, вне­сеними наказами Державного митного комітету України від 14.05.92 р. № 94, від 26.11.93 р. № 310, від 03.05.94 р. № 122, від 21.05.96 р. № 214, наказом Державної митної служби України від 16.12.98 р. № 784, листом Державної митної служби Украї­ни від 19.03.97 р. № 11/3-2407.

Наказ Державного митного комітету України від 27.09.93 р. № 246 "Про затвердження положення "Про порядок митного оформлення перевезень товарів та інших предметів між митни­цями".

Наказ Державного митного комітету України від 06.03.95 р. № 82 "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під мит­ними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.95 р. за № 80/616.

Наказ Державної митної служби України від 30.06.98 р. № 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпор­ту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі", зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 22.07.98 р. за № 469/2909, зі змінами і доповнення­ми, внесеними наказом Державної митної служби України від 28.03.2001 р. № 219.

Наказ Державного митного комітету України від 06.05.95 р. № 198 "Про затвердження Положення про зону митного кон­тролю", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.95 р. № 152/688.

Наказ Державної митної служби України від 09.09.97 р. № 415 "Щодо Положення про вантажну митну декларацію".

Лист Державної митної служби України від 14.10.97 р. № 11/2-9729.

Лист Державної митної служби України від 20.12.97 р. № 11/1-12149.

Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 р. № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 24.09.97 р. № 443/2247, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України від 29.07.98 р. № 447, від 27.08.99 р. № 543, від 20.04.2000 р. № 226, від 24.05.2000 р. № 300, від 13.07.2000 р. № 388, від 20.09.2000 р. № 530, від 16.03.2001 р. № 190, від 26.06.2001 р. № 433, від 20.07.2001 р. № 505, від 10.12.2001 р. № 798.

Наказ Державної митної служби України від 28.11.2000 р. № 678 "Про вдосконалення митного контролю та митного оформ­лення товарів, транспортних засобів та інших предметів".

Наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 р. № 26 "Про затвердження Порядку здійснення митного контро­лю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й по­ромного видів транспорту", зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 07.02.2001 р. № 119/5310, зі змінами і доповнення­ми, внесеними наказами Державної митної служби України від 27.07.2001 р. № 522, від 19.09.2001 р. № 619.

Лист Державного митного комітету України від 06.09.95 р. № 11/18-3772 "Про деякі особливості митного оформлення суд­нових документів".

Лист Державної митної служби України від 14.02.2001 р. № 09/09-630-ЕП "Про запровадження у дію наказу Держмитслужби України від 23.01.2001 р. № 26".

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. № 1У6/95-ВР, зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21.10.97 р. № 590/97-ВР.

Антонов Д.0. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транс­портом. — Д.: АМСУ, 2000.

Бандурка АА., Пашко П.В., Василько В.В. Как уехать за гра-ницу. — X.: ИАО фирмьі "Зллада", 1999. — 64 с.

Васильченко ЄА. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транспортом. — Д.: АМСУ, 2000.

Гичко М.Г. Технологія митного контролю та оформлення наф­топродуктів, які переміщуються трубопровідним транспортом. — Д.:АМСУ, 2000.

Деркач Л.В. Українська митниця: Вчора, сьогодні, завтра. — К.:АТ "Книга", 1998.

Дмитрієв В.В. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транс­портом.— Д.: АМСУ, 2000.

Єлізаров А.М. Технологічна схема порядку митного контро­лю та оформлення вантазків, що переміщуються через митний кордон України морським транспортом. — Д.: АМСУ, 2000.

Керівники митних органів Слобожанщини: 1660—1870— 1992—2000 / Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: О.Н. Ярмиш, О.М. Головко, П.В. Пашко та ін. — X.: Каравела, 2000. — 208 с. — (Митна справа на Слобо­жанщині).

Киреев АЛ. Международная зкономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — Ч. І: Международная микрозкономика: движение товаров й факторов производства. — М., 2001. — 416 с.

Матеріали Економічного круглого столу № 96 спільно з фірмою "Міжнародна юридична служба" 18.01.96 р. "Стратегія економіч­них реформ при реалізації митно-тарифної політики України".

Матеріали Центру торговельної політики і права (СТРЬ) м. Мос­ква (РФ) Іпіегпеі: Ьир://^^^.^етабаті.саг1е1юп.са/сір1/то8со^у.

Митниці Слобожанщини: Збірник архівних документів і ма­теріалів: 1660—1870—1992—2000 / Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: П.В. Пашко, В.В. Резнікова, Л.Е. Поліщук та ін.; Упоряд.: Л.П. Добреля, Л.М. Момот та ін. — X.: Каравела, 2000. — 496 с.: іл. — (Митна справа на Слобожанщині).

На варті митних режимів. Митна справа на Слобожанщині:

1660—1870—1992—2000 / Ред. рада: П.В. Пашко, О.Г. Даниленко, В.І. Коржик та ін. — X.: Каравела, 2000. — 208 с.: іл.

Основи митної справи: Навч. посіб. / П.В. Пашко, В.А. Аргунов, В.П. Батіг та ін.; За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. — X.: Вид. група "РА-Каравела", 2000. — 320 с.

Основи митної справи: Навч. посіб. /П.В. Пашко, В.А. Аргунов, В.П. Батіг та ін; За ред. П.В. Пашка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 318 с.: іл. — (Митна справа в Україні).

Пашко П.В., Кравецький Е.Л„ Лапоногова О.В. Методика сис­темного аналізу завантаження митниць та раціоналізації розпо­ділу особового складу в Державній митній службі України // Вісник Академії митної служби України. — 2001. — № 4(12). — С. 7—18.

Пашко П.В., Маляревська ОТ. Практика та перспективи митно-тарифного регулювання // Вісник Академії митної служби Укра­їни. — 1999. — № 2. — С. 37—39.

Пашко П.В., Маляревська О.Г„ Долгіх Т.М. Державне регулю­вання: проблеми класифікації та кодування товарів // Актуальньїе вопросьі судебной експертизи й криминалистики на со-временном зтапе судебно-правовой реформи: Сборник научно-практических материалов (к 75-летию основания Харьковского НИЙ судебньїх експертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса). — X.: Право, 1998. — С. 208—210.

Пашко П., Остапчук В., Чанцев І., Мальцев І. Пропозиції до порядку обліку та контролю товарів (предметів), валюти та цінно­стей, вилучених за протоколом про порушення митних правил // Вісник Академії митної служби України. — 2001. — № 1(9). — С. 57—60.

Пашко П.В., Філоненко ОА.. Проблеми функціювання безкон­тактної технології митного оформлення ВМД у Східній регіо­нальній митниці // Вісник Академії митної служби України. — 1999. — № 4. — С. 3—13.

Покровская В.В. Международньїе коммерческие операции й их регламентация. — М., 1996.

Рижиков В., Пашко П., Пугачев Г., Ополонін 0„ Гончар С. Рен­тгенографічна установка для контролю легкового, вантажного автотранспорту з поліпшеними радіаційними характеристика­ми // Вісник Академії митної служби України. — 2000. — № 4(8). — С. 79—86.

Рижиков В., Свищ В., Пашко П„ Ополонін О., Гончар С. При­строї на основі цифрової радіографії для митного контролю // Вісник Академії митної служби України. — 2000. — № 2(6). — С. 14—19.

Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. — К.: Таксон, 2000. — Кн. І: Міжнародна торгівля: теорія та по­літика- — 320 с.

Таможенное законодательство Украиньї (Сборник норматив­них актов с изменениями й дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 года) / Сост.: Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга, П.В. Паш­ко, В.М. Шевчук. — X.: 000 "Одиссей", 2000. — 608 с.

"Тарифная политика РФ на современном зтапе (проблемьі й перспективьі)", из вьіступления руководителя Департамента тарифной политики й мер защитьі внутреннего рьінка А.К. Куш-ниренко на заседании Совета отраслевьіх обединений й зкспортеров при Минторге России // Коринф. — 1999. — № 15.

Тарифні переговори в рамках світової організації торгівлі: Навч. посіб. / За ред. В.Т. Пятницького. — К.: ПЕРЬАС: УАЗТ, 2001. — 92 с.

Тези лекцій з основ митної справи / За ред. 0.1. Корнейчука, І.Г. Бережнюка, М.М. Іванюка. — Хмельницький: Хмельниць­кий учбовий центр, 1996.

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Пи­тання та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: АТ "Август", 2001. — 422 с.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. — К., 1992.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник. — К.: Либідь, 1994.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук