Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 64 (ст.417-421) Стаття 417. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.

Стаття 417. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.

Митний кодекс - Глава 64 (ст.417-421)
212

Глава 64. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

Стаття 417. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України забезпечує: 1) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів; 2) підготовку фахівців митної справи з вищою освітою; 3) перепідготовку працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій; 4) підвищення кваліфікації працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій; 5) стажування молодих спеціалістів, новоприйнятих працівників, кадрового резерву; 6) самостійне навчання посадових осіб митної служби України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України за окремими напрямами діяльності також у вищих закладах освіти за державним замовленням. Обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи виходячи з потреб митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня працівників і встановлюються відповідно до закону.

Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників митних органів, як і інших органів виконавчої влади, регулюється Законами України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. № 3723, “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984, низкою цільових указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативними актами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади в галузях митної справи, освіти та науки, державної служби.

align: justify;">Відповідно до вказаних нормативно-законодавчих актів:

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України - це організований і цілеспрямований процес забезпечення потреби митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції та функції, пов’язані з реалізацією митної справи.

Систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби складає сукупність освітньо-професійних програм підготовки, професійних програм підвищення кваліфікації кадрів, ліцензованих та акредитованих митних закладів освіти, що реалізують ці програми; спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, який здійснює управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників митної служби через кадровий підрозділ центрального апарату; регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій.

Зміст, форми і методи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників митної служби визначаються освітньо-професійними та професійними програмами, що розробляються митними закладами освіти згідно з вимогами нормативних документів з цього питання, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

2. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів - це навчання працівників митної служби в аспірантурі, докторантурі навчальних закладів або наукових установ з метою набуття ними вищої кваліфікації за спеціальностями, необхідними для забезпечення навчального процесу в митних закладах освіти, здійснення наукової роботи в інтересах розвитку митної справи.

3. Підготовка фахівців митної справи з вищою освітою - це здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, спеціаліста, магістра) за спеціальностями, спрямованими на здійснення професійної діяльності в процесі реалізації митної справи.

4. Перепідготовка працівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій - це здобуття другої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю, необхідною для здійснення професійної діяльності на посадах, що заміщуються фахівцями відповідної галузі знань з дотриманням вимог кваліфікаційних характеристик посадових осіб митних органів України.

5. Підготовка та перепідготовка працівників митної служби здійснюється за державними замовленнями в митних закладах освіти, інших вищих навчальних закладах згідно з угодами, що укладаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи з цими навчальними закладами, а також у закладах освіти зарубіжних країн згідно з міжнародними договорами.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки та перепідготовки працівників митної служби здійснюється за направленнями митних органів, на конкурсній основі за результатами перевірки знань і навичок згідно з програмами для вступників у вищі навчальні заклади, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

6. Підвищення кваліфікації працівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій - це навчання з метою оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в митній системі України.

Основними видами підвищення кваліфікації працівників митної служби є навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів, навчання за програмами тематичних короткотермінових семінарів, стажування в митних органах, а також за кордоном, систематичне самостійне навчання (самоосвіта).

Підвищення кваліфікації працівників митної служби за професійними програмами здійснюється не рідше одного разу на п’ять років, а також при зарахуванні до кадрового резерву, висуненні на вищу посаду, переведенні на посаду за іншим напрямком митної справи, перед атестацією, а для фахівців, вперше прийнятих на роботу в митні органи, спеціалізовані митні установи і організації - протягом першого року роботи.

Терміни і форми підвищення кваліфікації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи залежно від сфери діяльності працівника.

Участь керівників та працівників митних установ у конференціях, симпозіумах, виставках тощо, в тому числі за кордоном, зараховується як участь у тематичних короткотермінових семінарах.

7. Стажування здійснюється з метою набуття і засвоєння працівниками митних органів практичних та організаційних навичок за посадою шляхом набуття досвіду управлінської та практичної діяльності в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях, тимчасового виконання службових обов’язків в якості дублера у відповідності з кадровим резервом або на посаді вищої категорії.

Стажування працівників митної служби здійснюється в регіональних митницях, митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях, центральному апараті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, інших органах виконавчої влади, закладах освіти, митних структурах зарубіжних країн.

Проходження стажування здійснюється за індивідуальним планом, який розробляється безпосереднім керівником працівника, що стажується, та затверджується керівником відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації.

Термін стажування встановлюється керівником митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації за погодженням з керівником установи, де воно проводиться.

8. Самостійне навчання працівників митної служби - це підвищення кваліфікації, що проводиться без відриву від роботи з метою безперервного систематичного оновлення і поглиблення знань, умінь і навичок, застосування набутих знань для удосконалення професійної діяльності.

Однією з форм самостійного навчання працівників є проведення з ними занять безпосередньо в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях в робочий час під контролем їх керівників. Дні занять, склад навчальних груп визначаються наказом митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації.

На кожний навчальний рік складається навчально-тематичний план. Обсяг навчального матеріалу, зміст навчання визначається керівником митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації. В залежності від категорії працівників, що входять до складу навчальної групи, їх кваліфікації, стажу роботи, специфіки підрозділів, в яких вони працюють, заняття можуть проводитися у формі лекцій, семінарів, практичних занять тощо.

В окремих випадках з урахуванням специфічних умов роботи самостійне навчання працівників може здійснюватися за індивідуальним навчальним планом.

Успішність засвоєння працівником в процесі самостійного навчання знань є одним з критеріїв, що враховується при висуненні його на вищу посаду.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук