Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 63 (ст.407-416) Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових осіб митної служби України

Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових осіб митної служби України

Митний кодекс - Глава 63 (ст.407-416)
191

Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових осіб митної служби України

Порядок і умови прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, порядок та умови проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначаються законодавством України. У митній службі України діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом. Посадові особи митної служби України проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається Кабінетом Міністрів України. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митної служби України відповідно до займаних посад і стажу роботи: дійсний державний радник митної служби; державний радник митної служби 1 рангу; державний радник митної служби 2 рангу; державний радник митної служби 3 рангу; радник митної служби 1 рангу; радник митної служби 2 рангу; радник митної служби 3 рангу; інспектор митної служби 1 рангу; інспектор митної служби 2 рангу; інспектор митної служби 3 рангу; інспектор митної служби 4 рангу; інспектор митної служби; молодший інспектор митної служби; курсант. Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, З рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів, інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби присвоюються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Спеціальне звання курсанта присвоюється керівниками відповідних закладів освіти, що віднесені до сфери управління спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади в галузі митної справи. Порядок присвоєння спеціальних звань визначається Положенням про спеціальні звання посадових осіб митної служби України, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Посадові особи митної служби України мають єдиний формений одяг з відповідними знаками розрізнення. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Формений одяг видається безплатно.

Прийняття на державну службу в митні органи, спеціалізовані митні установі та організації здійснюється на конкурсній основі або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Просування посадових осіб по службі здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законодавством, та шляхом присвоєння їм більш високого спеціального звання. Переважне право на просування по службі мають працівники, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

Переміщення по службі посадових осіб митних органів здійснюється за необхідністю, з метою забезпечення ефективного функціонування митних органів та більш доцільного використання, з урахуванням їх морально-ділових якостей і організаторських здібностей, результатів роботи і атестації, авторитетності в колективі та повинні бути мотивованими і обумовленими інтересами митної служби.

Для заміщення посад посадових осіб митних органів, а також просування по службі створюється кадровий резерв. Кадровий резерв формується із працівників митних органів, працівників інших міністерств та відомств, випускників вищих закладів освіти та інших осіб, визначених законодавством. Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом визначається Державною митною службою з урахуванням вимог Положення про кадровий резерв державної служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Законодавством (Законами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, а також Митним кодексом України) встановлюються обмеження, пов’язані з проходженням служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях. Посадові особи митної служби не можуть:

- вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією";

- бути членами політичних партій, організовувати і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій (ст.414 Митного кодексу);

- обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.

Інші обмеження, пов'язані з проходженням митної служби встановлюються виключно законодавчими актами України.

Працівники митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій можуть бути звільнені із митної служби із підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, ст.30 Закону України “Про державну службу” та за порушення дисципліни у випадках, зазначених у Дисциплінарному статуті митної служби України.

Оплата та стимулювання праці посадових осіб митної служби України повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків, сприяти укомплектуванню митних органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Грошове забезпечення працівників митних органів складається з грошового утримання, яке включає в себе: посадовий оклад, щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років, доплати і надбавки до грошового утримання, а також інші види додаткових виплат та надбавок, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Працівникам митних органів щорічно надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячного заробітку. Можуть надаватися і інші види додаткових виплат в розмірах і порядку, визначеному Державною митною службою. Джерелом формування фонду оплати праці працівників митної служби є Державний бюджет України. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим Митним кодексом гарантій, пільг і компенсацій.

Дія Дисциплінарного статуту митної служби України поширюється на посадових осіб митної служби, що мають спеціальні звання. Дисциплінарний статут визначає суть службової дисципліни в митній службі, права й обов’язки керівників митних органів (підрозділів) та спеціалізованих митних установ і організацій щодо її забезпечення, а також порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень. Службова дисципліна посадових осіб митної служби полягає в сумлінному виконанні своїх службових обов’язків, реалізації прав та дотриманні обмежень і заборон відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України, і ґрунтується на особистій відповідальності за доручену справу та на засадах єдиноначальності й централізації управління. Службова дисципліна в митних органах та спеціалізованих митних установах і організаціях досягається:

- особистою відповідальністю кожної посадової особи митної служби за виконання своїх службових обов‘язків;

- забезпеченням законності в службовій діяльності та суворим виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку митного органу, спеціалізованої митної установи, організації;

- підтриманням кожною посадовою особою митної служби високого рівня кваліфікації;

- вихованням у посадових осіб митної служби високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов’язків та недопущення порушень прав і свобод громадян, їх честі й гідності;

- повсякденною вимогливістю керівників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності, забезпеченням соціальної справедливості;

- поєднанням і застосуванням заходів переконання, виховання, заохочення та дисциплінарного стягнення;

- позитивним впливом колективів митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій на свідомість і поведінку співробітників.

Керівники митних органів усіх рівнів, спеціалізованих митних установ і організацій можуть давати розпорядження в межах наданих їм повноважень, які є обов’язковими для виконання підлеглими. Керівник митного органу (підрозділу), спеціалізованої митної установи, організації несе персональну відповідальність за стан дисципліни підлеглих, за якісне виконання ними службових обов’язків.

Посадові особи митної служби України проходять атестацію відповідно до порядку, який визначається окремим положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Це Положення визначає порядок проведення атестації посадових осіб митної служби України, що призначаються на посади наказами Державної митної служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій. Атестація проводиться з метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб митної служби України та їх відповідальності за доручену справу, встановлення професійних і ділових якостей, організаційних здібностей та результатів роботи. Установлюється три види атестації: первинна, чергова та позачергова.

Враховуючи важливість завдань, покладених на митну службу, та особливі умови, визначені щодо проходження служби в митних органах, проводиться первинна атестація осіб, прийнятих вперше на роботу в митну службу України на посади, де передбачено присвоєння спеціальних звань. Первинна атестація проводиться не раніше ніж через два місяці, але не пізніше ніж через шість місяців після зарахування особи на посаду перед допуском до самостійного виконання службових обов'язків та присвоєнням первинного спеціального звання.

Первинній атестації не підлягають:

посадові особи, зараховані на посади митної служби України в порядку переведення з інших органів державної влади;

посадові особи, прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за конкурсом;

молоді спеціалісти, що навчалися за направленнями митної служби.

Ці посадові особи перед допуском до самостійного виконання службових обов'язків проходять співбесіду на засіданні атестаційної комісії в терміни, визначені керівником митного органу, спеціалізованої митної установи, організації.

Чергова атестація посадових осіб митних органів проводиться у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України один раз на три роки. У період між черговими атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затверджених Головним управління державної служби України.

Позачергова атестація може проводитися за рішенням керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації у випадках: визначення відповідності займаній посаді в разі допущення суттєвих недоліків у роботі, порушення Присяги державного службовця, урочистого зобов’язання посадової особи митної служби, етики поведінки державного службовця та при вирішенні питання призначення на вищу посаду.

Працівникам митних органів відповідно до їх посад і стажу роботи присвоюються спеціальні звання. Порядок присвоєння спеціальних звань та відповідних їм посад визначається Положенням про спеціальні звання посадових осіб митної служби України, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення визначає співвідношення між спеціальними званнями посадових осіб митної служби України й відповідними категоріями посад; строки перебування посадових осіб митної служби в кожному спеціальному званні; випадки, у яких спеціальні звання можуть присвоюватися посадовим особам митної служби без дотримання цих строків, а також черговості їх присвоєння. Дія цього Положення поширюється на осіб, які обіймають у митних органах посади, що передбачають присвоєння спеціальних звань, а також на осіб, які вперше призначаються на ці посади.

Під час призначення на посади посадовим особам митних органів присвоюються спеціальні звання в межах відповідної категорії посад:

1) посадовим особам, що вперше зараховані на посади, якими передбачено здійснення митної справи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, присвоюється спеціальне звання “Інспектор митної служби 4 рангу”;

2) службовим особам, яких вперше зараховано на посади в митні органи, де присвоюються спеціальні звання та на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”, присвоюється спеціальне звання “Молодший інспектор митної служби”;

3) випускникам митних закладів освіти та інших вищих навчальних закладів, у яких здійснювалася підготовка фахівців для митних органів, присвоюється спеціальне звання “Інспектор митної служби 3 рангу”. У разі закінчення митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, у яких здійснювалася підготовка фахівців для митної служби, з відзнакою, випускникам присвоюється спеціальне звання “Інспектор митної служби 2 рангу”.

У разі встановлення строку випробування особі, уперше зарахованій на посаду до митного органу, спеціальне звання присвоюється після закінчення такого строку, але не пізніше 6 місяців з дня прийняття на службу, за умови визнання атестаційною комісією цієї особи такою, що відповідає займаній посаді.

Присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів проводиться послідовно, крім випадків, передбачених цим Положенням. Голові Державної митної служби надається право:

а) за високі досягнення в службі достроково присвоювати посадовим особам митних органів спеціальні звання за умови перебування цих осіб в попередньому спеціальному званні не менш ніж протягом половини встановленого цим Положенням строку;

б) присвоювати посадовій особі митного органу в разі досягнення нею граничного віку перебування на службі спеціальне звання на один ступінь вище, передбаченого відповідною посадою, як заохочення за сумлінну працю.

Посадовим особам, яким вперше присвоюється спеціальне звання, Указ Президента України, наказ Голови Держмитслужби України про присвоєння цього звання оголошується в урочистій обстановці перед особовим складом митного органу. Одночасно така особа приймає урочисте зобов’язання посадової особи митної служби України.

Особа може бути позбавлена спеціального звання митної служби України лише за вироком суду на підставі та в порядку, установлених законом. Про присвоєння, зміну та позбавлення спеціального звання робиться запис у трудовій книжці.

Право носіння форменого одягу мають працівники митних органів України, які атестовані і мають спеціальні звання. Формений одяг носиться у суворій відповідності до правил носіння форменого одягу працівниками митних органів України. Всі предмети форменого одягу повинні відповідати встановленому опису, бути ретельно підігнані і знаходитись у бездоганному стані. Формений одяг встановлюється: парадний, повсякденний та робочий. Кожна з цих форм одягу в свою чергу ділиться на літню і зимову. Перехід на літню або зимову форму одягу проводиться згідно наказу начальників митниць, митних установ та організацій. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння – Державною митною службою України. Формений одяг видається безплатно.

Працівники митної служби України носять формений одяг встановленого зразка відповідно до виконуваної роботи, визначених обов'язків та згідно з присвоєними званнями. В цілях додержання єдиного зовнішнього вигляду працівників (в залежності від погодних умов), форму одягу встановлює начальник митниці (спеціалізованої митної установи та організації).

Забороняється носіння предметів форменого одягу, взуття, знаків розрізнення та фурнітури невстановленого зразка. Працівники митних органів України, які ухиляються від носіння форменого одягу, або систематично порушують правила його носіння, притягаються до дисциплінарної відповідальності.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук