Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 53 (ст.311-314) Стаття 312. Порядок ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Стаття 312. Порядок ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Митний кодекс - Глава 53 (ст.311-314)
199

Стаття 312. Порядок ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ведення УКТЗЕД передбачає: вiдстежування змiн та доповнень до мiжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та iнших рiшень по тлумаченню цiєї основи, що приймаються Всесвiтньою митною органiзацiєю; деталiзацiю УКТЗЕД на нацiональному рiвнi та введення додаткових одиниць вимiру; розроблення пояснень та рекомендацiй з метою забезпечення однакового тлумачення i застосування УКТЗЕД; прийняття рiшень щодо класифiкацiї та кодування товарiв в УКТЗЕД; поширення iнформацiї про застосування УКТЗЕД; ведення та зберiгання еталонного примiрника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядi); органiзацiю роботи з видання i поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД; здiйснення iнших функцiй, необхiдних для ведення УКТЗЕД. Ведення УКТЗЕД здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Технічний прогрес та зміни в структурі міжнародної торгівлі обумовлюють необхідність внесення доповнень, змін та уточнень УКТЗЕД. Необхідне також здійснення вiдстеження змiн та доповнень до мiжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та iнших рiшень по тлумаченню цiєї основи, що приймаються Всесвiтньою митною органiзацiєю.

Ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi є одним з основних завдань митних органів по реалізації митної політики України (п. 13 ст. 11 цього Кодексу).

В основу УКТЗЕД покладені принципи побудови Гармонізованої системи опису та кодування товарів Держмитслужба відстежує зміни, що вносяться в ГС, пояснення та тлумачення, що приймаються Всесвітньою Митною Організацією для створення сприятливих умов для участі України в міжнародних торгівельних операціях. Держмитслужбою України здійснюється розроблення пояснень та рекомендац

ій для застосування УКТЗЕД, як невід’ємний допоміжний інструмент, за сприянням якого створюються умови для класифікації товарів лише в одній товарній підкатегорії. В Україні ще триває розроблення національних Пояснень до УКТЗЕД, а до його розробки в якості допоміжного матеріалу застосовуються Пояснення до Товарної Номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав.

За поданням центральних органів виконавчої влади або з власної ініціативи за погодженням із зацікавленими центральними органами виконавчої влади Держмитслужба приймає рішення про проведення деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні з урахуванням загальноприйнятих правил класифікації товарів у Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Така деталізація здійснюється до десятого знака коду (товарна підкатегорія) з метою забезпечення захисту національного товаровиробника шляхом застосування заходів тарифного й нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення статистичного обліку.

Застосування десятизначного коду дало змогу не порушуючи міжнародної основи УКТЗЕД враховувати національні інтереси розвитку та захисту внутрішнього ринку. Наприклад, для забезпечення умов контролю зовнішньоекономічних операцій з товарами, що мають суттєвий вплив на захист природного середовища, шляхом застосування різного дев’ятого та десятого знаків коду товару класифікувати бензин з різним вмістом високооктанових кисневмісних добавок у різних підкатегоріях (2710002711, 27110002719).

Для рішення задач по веденню УКТЗЕД відповідно до законодавства України Держмитслужба України має право:

-одержувати від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію;

-залучати фахівців центральних органів виконавчої влади та наукових установ до роботи з питань ведення УКТЗЕД.

Пропозиції про внесення змін і доповнень до Митного тарифу України у зв’язку зі змінами міжнародних основ УКТЗЕД надсилаються Держмитслужбою Митно-тарифній раді для врахування при підготовці пропозицій про внесення змін і доповнень до Митного тарифу України відповідно до чинного законодавства. Ці зміни затверджуються Законом України.

Ведення УКТЗЕД передбачає прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів згідно з УКТЗЕД. З метою забезпечення цієї функції у митних органах створені відповідні підрозділи, а чинним законодавством України передбачено, що Держмитслужба визначає процедуру та форми таких рішень.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук