Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 43 (ст.250-251) Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів

Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів

Митний кодекс - Глава 43 (ст.250-251)
210

Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів

Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості: 1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту; 2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування; 3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Не допускається вивезення за межі митної території України:

товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту

Зовнішньоекономічна політика держави має на меті досягнення національною економікою переваг на світовому ринку та захист внутрішнього ринку й спрямована на стимулювання чи обмеження ввезення та вивезення товарів.

Тарифне регулювання займає центральне місце в системі державного регулювання.

Експортні мита застосовуються окремими країнами з метою регулювання вивезення окремих видів товарів і одержання додаткових надходжень до Державного бюджету.

Станом на кінець 2002 року встановлені експортні мита на такі товари:

Ще одним методом в системі державного регулювання виступає нетарифне регулювання.

До заходів нетарифного регулювання належать ліцензування й квотування товарів, реєстрація зовнішньоекономічних контрак

тів, система дозволів різних міністерств і відомств, уповноважених видавати ці дозволи на деякі товари, тощо.

товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування

товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком:

Код за УКТЗЕД Найменування товару

0505 10 10 00 Необроблене пiр'я, придатне для набивання та необроблений пух

2805 30 Рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах

2805 40 Ртуть

4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок

4102 Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, зольнi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 “в” до групи 41

4103 90 00 00 Шкіра свиней необроблена (шкiрсировина) (свiжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пiкельована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок

4403 10  Лiсоматерiали обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами

4403 20 Лiсоматерiали інші з хвойних порід (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами)

4403 91 00 00 Лiсоматерiали інші з дуба (Quercus spp.) (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами)

4403 92 00 00 Лiсоматерiали інші з бука (Fagus spp.) (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами)

4403 99 Лiсоматерiали інші (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами, крім лісоматеріалів з хвойних порід, з дуба (Quercus spp.), з бука (Fagus spp.), та з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44)

7403 21 00 00 Сплави на основi мiдi та цинку (латунi)

7403 22 00 00 Сплави на основi мiдi та олова (бронзи)

7403 23 00 00 Сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильбери)

7404 00 Вiдходи та брухт з мiдi

7407 Прутки, бруски та профiлi з мiдi

7408 Дрiт мiдний

7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм

7502 – 7508 Нікель необроблений, відходи та брухт, порошки та луска, прутки, бруски, профіль та дріт, плити, листи, стрічки та фольга, труби, трубки та фітинги для них та інші вироби з нікелю

7801 Свинець необроблений

7802 Вiдходи та брухт iз свинцю

8001 – 8007 Олово необлене, відходи та брухт, прутки, бруски, профілі та дріт, пластини, листи, стрічка, фольга, труби, трубки, фітинги для них та інші вироби з олова

8101 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт

8102 Молiбден і вироби з молiбдену, включаючи відходи та брухт

8103 Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт

8104 Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт

8105 Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт

8106 00 Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт

8107 Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт

8108 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт

8109 Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт

8110 00 Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та брухт

8111 00 Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт

8112 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби із цих металів, включаючи відходи та брухт

8113 00 Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт

До даного переліку Кабінет Міністрів України може вносити зміни та доповнення.

Вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них з метою їх відчуження

Вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (крім банківських металів), дорогоцінного каміння та виробів з них (крім особистих речей) з метою відчуження, сукупна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 200 євро, здійснюється за погодженням з Міністерством фінансів України в порядку й на умовах, установлених законодавством для підприємств.

Громадянам, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, заборонено вивезення за межі митної території України:

а) дорогоцінних металів (групи 7106, 7108, 7110 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності),

б) відходів і брухту (група 7112 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності),

в) виробів з дорогоцінних металів (група 7115 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності).

Вивезення громадянами за межі митної території України дорогоцінних металів (крім банківських металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, сукупна вартість яких не перевищує еквівалента 200 євро (крім заборонених до вивезення з України та особистих речей), з метою відчуження здійснюється з обов’язковим письмовим декларуванням у порядку, передбаченому для громадян, і не обкладаються податками й зборами.

Вивезення громадянами особистих прикрас із дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням здійснюється в порядку вивезення особистих речей (див. коментар до статті 250 цього кодексу).

Вивезення культурних цінностей з метою їх відчуження

Не підлягають вивезенню з України:

культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;

культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей приймає Державна служба контролю за клопотанням власника культурних цінностей.

До клопотання додаються такі документи на культурні цінності:

документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;

у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти на них установленого зразка, які видаються Міністерством культури і мистецтв України;

два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, встановленого зразка (у разі потреби);

два примірники списків подаються під час вивезення музичних інструментів, друкованих видань, предметів філателії. Зразок списків визначається Державною службою контролю;

по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які не потрібно);

висновок державної експертизи.

У разі прийняття Державною службою контролю рішення про можливість вивезення культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, зразок якого затверджений Кабінетом Міністрів України (додається).

Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

На свідоцтві, кожному аркуші переліку дозволених до вивезення культурних цінностей та їх фотографіях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", а на переліку та фотографіях - номер свідоцтва та дату його видачі, у відтиску штампа - підпис.

У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю проводив експерт, фотографії завіряються підписом цього експерта із зазначенням дати та відбитком відповідної печатки установи, що проводила державну експертизу.

Один комплект переліку та фотографій культурних цінностей разом із свідоцтвом видається власнику.

Свідоцтво дійсне упродовж 6 місяців від дати його видачі.

Культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу мистецтвознавця та/або посадової особи митного органу - їх переліки і фотографії) при виїзді з України власник подає мистецтвознавцям (у разі їх наявності) та посадовим особам митних органів.

Культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку митному органу України, який здійснює контроль за їх переміщенням та митне оформлення.

Під час здійснення контролю мистецтвознавець (у разі його наявності) та посадова особа митного органу звіряють подані культурні цінності з інформацією, що міститься у свідоцтві та доданих до нього переліку і фотографіяхї. Свідоцтво залишається в митному органі, який здійснив їх митне оформлення.

У разі, коли подані власником під час здійснення митного контролю культурні цінності не відповідають інформації, що міститься у свідоцтві та/або доданих до нього переліку і фотографіях, мистецтвознавець на зворотному боці свідоцтва робить запис "Заявлені до вивезення культурні цінності не відповідають тим, що подані для контролю", проставляє відтиск особистої номерної печатки, дату, у відтиску печатки - підпис і вилучає це свідоцтво. При вилученні свідоцтва мистецтвознавець складає акт про вилучення свідоцтва (у двох примірниках), який підписує власник культурних цінностей, мистецтвознавець та посадова особа митного органу. Вилучене свідоцтво та акт передаються до Державної служби контролю, другий примірник акта залишається у власника культурних цінностей.

За відсутності в пункті пропуску через митний кордон України мистецтвознавця та у разі виникнення у посадової особи митного органу сумніву щодо відповідності культурних цінностей, пред'явлених при митному контролі, культурним цінностям, на які видано свідоцтво і додані до нього перелік і фотографії, посадова особа митного органу повинна залучити до процедури митного контролю представника Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю у термін, що не перевищує трьох діб.

Цей порядок не поширюється на:

-зоологічні колекції, ввезення яких в Україну, пересилання та вивезення за її межі здійснюється за правилами, що встановлюються Міністерством екології та природних ресурсів;

-сувенірні вироби, предмети культурного та ужиткового призначення серійного і масового виробництва за переліком, визначеним Державною службою контролю.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук